Norma de creació

Creada per Acord del Consell de Govern del 23 de febrer del 2022 i d’acord amb allò previst a la base 10, apartat 1 de les bases de la convocatòria d'ajuts a l'estudi de la comunitat UPF, curs 2021 - 2022

Funcions

  • Analitzar les sol·licituds presentades.
  • Requerir, si escau, l’assessorament de tècnics especialistes.
  • Establir un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars i determinar la modalitat de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.
  • Resoldre les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  • Publicar les resolucions a la web de la UPF. Cada resolució indicarà NIF/NIE de l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.
  • Decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en les bases.