Norma de creació

Resolució del rector de 5 de juliol del 2011.

 

Funcions

  • Fer el seguiment dels contractes de reprografia, de restauració i altres contractes amb empreses que presten serveis a la universitat dels quals es deriva un preu per a la comunitat universitària.
  • La fixació de condicions per a la concessió de nous contractes d'aquesta naturalesa.
  • La difusió entre la comunitat universitària d'aquests contractes i les obligacions que impliquen els mateixos.
  • La valoració de la creació d'un canal directe de queixes mitjançant el qual els membres de la comunitat universitària puguin enviar propostes de millora en relació a aquests serveis.