Norma de creació

Creada per Acord de la Junta de Govern de 17 de juliol de 1996 i modificada pel Reglament i foment de l'ús del català a la UPF (Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per Acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001). Modificada per acords del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008 i de 17 de juny del 2009).

 

Funcions

Acord de la Junta de Govern de 17 de juliol de 1996, modificat pel Reglament i foment de l'ús del català a la UPF. Acord  de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per Acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001.
  • Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat Pompeu Fabra (plantejaments generals, abast, objectius) i dels mecanismes per implementar-la.
  • Analitzar de manera permanent les necessitats i les mancances en matèria lingüística dels diversos col·lectius que conformen la comunitat universitària, i fer-se ressò de les propostes, observacions o inquietuds que en matèria de llengua pugui plantejar qualsevol membre de la comunitat universitària.
  • Proposar les mesures més adients a cada situació i a cada col·lectiu per incrementar els nivells de coneixement, d'ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida universitària.
  • Impulsar l'adopció de mesures o la creació o la consolidació d'estructures de suport amb vista a reforçar les actuacions que es duguin a terme en matèria lingüística.
  • Vetllar perquè els organismes tècnics més directament encarregats de resoldre qüestions lingüístiques tinguin l'estructura i els recursos adequats per dur a terme les tasques que els són pròpies, i fer propostes de modificació, d'ampliació o de millora sempre que ho consideri necessari.
  • Vetllar perquè es compleixi la normativa lingüística de la Universitat i perquè es respectin els usos i les pràctiques generalment establerts per aquesta.
  • Avaluar regularment les dades i els resultats relatius a qualsevol actuació o mesura en matèria de llengua i fer-ne el seguiment.
  • Informar la Junta de Govern sobre tots els aspectes relacionats amb l'àmbit d'actuació que li és propi.
  • Elaborar el reglament i les normes de funcionament de la Comissió.