Norma de creació

Creada per resolució del rector de 18 de maig del 2007.