Norma de creació

Creada per Acord del Consell de Govern del 19 de febrer del 2020 i d’acord amb allò previst a l’article 11 de les bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca

Funcions

  • Valorar i seleccionar les activitats objecte de la convocatoria d'acord amb els criteris establerts en les bases
  • Garantir la presència equilibrada de dones i homes en l’equip de treball (mínim 40% del sexe minoritari) i altres mesures per fomentar la perspectiva de gènere.
  • Incloure elements que possibilitin una ciència participativa i que  permetin a tots els públics accedir a l’activitat.