Norma de creació

Acord del Consell de Govern de 17 de març del 2004 i Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 17 de març del 2004 i Acord del Consell de Govern del 19 d'octubre del 2011.
  • Elaborar documents estratègics de l'àmbit de les tecnologies i dels recursos de la informació a la UPF i fer-ne el seguiment.
  • Facilitar la utilització de les tecnologies i els recursos d'informació en l'àmbit de la docència, com a instruments estratègics d'innovació docent, i vetllar per una eficient aplicació en els processos de suport a l'aprenentatge, en el marc de l'espai europeu d'educació superior.
  • Vetllar perquè el personal docent i investigador disposi de la tecnologia necessària per a la recerca.
  • Garantir la possibilitat d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la gestió acadèmica, administrativa i dels serveis com element de dinamització i modernització de l'administració de la UPF.
  • Exercir una vigilància activa per afavorir l'ús del programari lliure a la UPF.
  • Afavorir l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a element de comunicació de les unitats acadèmiques i administratives i de la comunitat universitària en general.
  • Proposar línies de cooperació interuniversitària en matèria de tecnologies i recursos d'informació.