IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat Tècnica de la Secretaria General

 • Cap de la Unitat: Pilar de Diego Ruiz

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
A/e: [email protected] 

Funcions

 • Donar suport a la gestió dels òrgans de govern col·legiats de caràcter general de la Universitat: Claustre, Consell de Govern, Comissió d’Ordenació Acadèmica, i les comissions estatutàries següents: Comissió de Professorat, Junta Electoral, així com d’altres òrgans i comissions que siguin assignades per normativa de la UPF.
 • Coordinar els processos electorals dels òrgans de govern col·legiats de caràcter general (Claustre, Consell de Govern i els previstos per la normativa de la UPF), així com els dels càrrecs unipersonals d’àmbit general i d’àmbit particular.
 • Gestionar els nomenaments i cessaments dels càrrecs acadèmics de la UPF, dels membres de les comissions de la Universitat incloses al subapartat primer), així com dels representants de la UPF en altres entitats.
 • Coordinar els processos de creació i de modificació de l’estructura acadèmica i d’adscripció de centres de la UPF.
 • Gestionar les relacions dels òrgans acadèmics i administratius amb el Consell Social, llevat dels previstos per la normativa pròpia de la UPF, així com administrar les relacions del secretari o secretària general amb el síndic o síndica de Greuges de la UPF.
 • Dur a terme les actuacions per garantir la transparència de la gestió universitària, així com l’accés a la informació pública.
 • Coordinar i supervisar els continguts comuns, els procediments i els serveis de la seu electrònica.
 • Dur a terme les actuacions per fomentar una política d’integritat institucional i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals ha d’actuar el personal de la UPF.
 • Elaborar la memòria institucional.
 • Publicar, actualitzar i comunicar la normativa pròpia i les disposicions de la Universitat.
 • Gestionar i coordinar el Registre General de la Universitat, tant presencial com electrònic, i donar suport a les diferents seus de registre de la Universitat.
 • Gestionar i coordinar l’Entitat de Registre.
 • Gestionar l’arxiu de convenis i el seu registre.