Vés enrere

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

  • Cap de la Unitat: Jordi Campos Díaz

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 16 85
A/e: [email protected]

Funcions

Són funcions de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat:

a) Gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades i assessorar als òrgans de govern de la universitat en aquest aspecte.

b) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant a l'organització dels instruments necessaris per a la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva.

c) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

d) Assessorar a les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

e) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa.

La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat s'organitza en els següents àmbits funcionals:

- Dades i Projectes

- Estudis i Anàlisi

- Oficina Tècnica de Qualitat

L'àmbit de Dades i Projectes disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades, enteses com a eina de suport als processos de decisió i de retiment de comptes; i recollir, reportar i fer el seguiment de la informació i dades demandades pels organismes oficials i altres agents externs.

L'àmbit d'Estudis i Anàlisi disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i  té com a funcions definir i implantar els manuals d'avaluació docent; dissenyar i executar processos d'avaluació institucional i dotar a l'organització dels estudis i els instruments necessaris per la presa de decisions estratègiques; donar suport a la direcció de la Universitat en l'àmbit de planificació institucional.

 L'Oficina Tècnica de Qualitat disposa, al seu capdavant, d'un director o directora i té com a funcions coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials i la tramitació que se'n derivi davant els organismes competents, així com el disseny, l'assessorament i la implementació, a nivell institucional, del sistema de garantia intern de qualitat i els processos relacionats amb l'avaluació i la certificació de programes de qualitat.