IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

  • Cap de la Unitat: Marc Boldú i Botam

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona 

Contacte

Telèfon: 93 542 23 63
Fax: 93 542 20 94
A/e: [email protected]

Funcions

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, assimilada orgànicament a servei, té al seu càrrec l’organització i la gestió de la informació i la projecció de caràcter institucional i el seu tractament i transformació en productes de comunicació, en qualsevol suport; el disseny i la implementació de nous canals i serveis de comunicació interna i externa i el suport, en aquests camps, a la comunitat universitària; el disseny de la identitat visual corporativa de la Universitat; les accions informatives de captació d’estudiants; els serveis lingüístics, i donar suport a la planificació, la promoció i la coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social i la gestió dels programes que se li adscriuen directament. La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador o coordinadora:

  • Comunicació
  • Imatge Corporativa i Serveis Gràfics
  • Promoció d'Estudis
  • Responsabilitat Social
  • Serveis Lingüístics

1. Són funcions de l'àmbit Comunicació establir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació; elaborar i difondre les notícies d'actualitat universitària; administrar les xarxes socials institucionals i coordinar la resta de xarxes dins l'àmbit de la Universitat; coordinar la producció de continguts audiovisuals institucionals; impulsar i coordinar accions de difusió de la recerca, la ciència i la tecnologia; elaborar, executar i coordinar plans de comunicació institucional i assessorar els usuaris en el disseny dels seus plans de comunicació; proposar i establir les pautes i els criteris d'ús dels canals, les eines i els productes d'informació i comunicació en qualsevol suport; administrar el portal web institucional (web pública i Campus Global) i dissenyar-ne l'arquitectura de la informació, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2. Són funcions de l'àmbit Imatge Corporativa i Serveis Gràfics definir la identitat gràfica corporativa i vetllar perquè s'apliqui correctament en tot tipus de canals i de productes d'informació i comunicació; elaborar propostes gràfiques, maquetar i coordinar la producció de materials de comunicació institucional i de les unitats acadèmiques i administratives; coordinar els projectes editorials institucionals amb tercers; elaborar les propostes gràfiques d'articles promocionals; definir i coordinar la producció dels productes singulars i del fons d'art de la UPF, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

3. Són funcions de l'àmbit Promoció d'Estudis proposar, dissenyar, coordinar i executar les campanyes anuals de captació de futurs estudiants de grau, màster i doctorat, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

4. Són funcions de l'àmbit Responsabilitat Social la coordinació, la promoció i el seguiment de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, i gestionar, coordinar i executar el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat i el Pla d’Inclusió (àmbit de desigualtats econòmiques), i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

5. Són funcions de l'àmbit Serveis Lingüístics definir el model de llengua i els criteris lingüístics d'ús general a la Universitat; assessorar la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia; corregir els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li trametin, així com gestionar la correcció d'altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i totes les traduccions en els àmbits esmentats; gestionar, coordinar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.