IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina de la Secretaria General

  • Cap de l'Oficina: Pilar de Diego Ruiz

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
A/e: [email protected] 

Funcions

  • Donar suport a la gestió dels òrgans de govern col·legiats de caràcter general de la universitat: Claustre, Consell de Govern, Comissió d’Ordenació Acadèmica, i les comissions estatutàries següents: Comissió de Professorat, Junta Electoral així com d’altres òrgans i comissions que siguin assignades per normativa de la UPF.
  • Coordinar els processos electorals dels òrgans de govern col·legiats de caràcter general (Claustre, Consell de Govern i els previstos per la normativa de la UPF), així com els dels càrrecs unipersonals d’àmbit general i d’àmbit particular.
  • Coordinar els processos de creació i de modificació de l'estructura acadèmica i d'adscripció de centres de la UPF.
  • Coordinar les relacions dels òrgans acadèmics i administratius amb el Consell Social, llevat els previstos per la normativa pròpia de la UPF, així com administrar les relacions del secretari general amb el Síndic de Greuges de la UPF.
  • Dur a terme les actuacions per fomentar una política d’integritat institucional i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals ha d’actuar el personal de la UPF.

 

L’Oficina de la Secretaria General organitza els seus serveis dotant-se d’una estructura administrativa de gestió plana i coordina els seus processos a través dels àmbits o grups funcionals següents:

  • Administració de l’Oficina de la Secretaria General
  • Arxiu
  • Registre General

 

L’àmbit d’administració de l’Oficina de la Secretaria General, té com a funcions gestionar els nomenaments i cessaments dels càrrecs acadèmics de la UPF, dels membres de les comissions de la Universitat, així com dels representants de la UPF en altres entitats; gestionar el Portal de la Transparència de la UPF, el dret d’accés a la informació pública i la seu electrònica.