IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES
Vés enrere

Àrea de Recursos Humans i Organització

 • Vicegerent: Rosa Ma. Pujante i Mitjavila

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 08
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

L’Àrea de Recursos Humans i Organització té com a missió planificar, organitzar i executar els processos relatius a la vinculació amb la Universitat i la vida laboral del PAS, del PDI i del personal vinculat a la recerca, des del seu accés fins a la seva desvinculació, dins del marc de referència establert per la normativa vigent.

Alhora, té com a objectiu garantir una estructura organitzativa racional i equitativa i uns sistemes de gestió eficients i eficaços, i promoure la formació, el desenvolupament i la carrera professional del PAS, per tal d’assolir els objectius organitzatius de la Universitat i garantir un servei públic de qualitat.

També té la missió de donar suport a la implementació de la carrera acadèmica del PDI i, alhora, gestionar la captació i retenció del talent.

Així mateix, té l’objectiu de proposar mesures preventives i correctores d’acord amb la normativa vigent i la política preventiva, amb la finalitat d’evitar riscos que puguin afectar la seguretat i la salut del personal a través de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics. Així com coordinar i gestionar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

A més, té la funció d’exercir la representació de la Universitat amb la negociació col·lectiva amb la part social, tant pel que fa al sistema universitari català com dins de la mateixa universitat.

Són funcions de l’Àrea de Recursos Humans i Organització:

 • Establir les línies estratègiques i dirigir i executar les accions que es desprenen de les polítiques de recursos humans definides per al personal. Alhora que definir els criteris d’actuació per a la gestió dels serveis que s’ofereixen.
 • ​Vetllar per l’acompliment de la normativa de seguretat i salut en el treball i del programa de promoció de la salut.
 • Dirigir i coordinar l’elaboració del projecte de pressupost del capítol I relatiu a les despeses de personal, així com la gestió de la nòmina.
 • Organitzar i planificar la plantilla del personal de la universitat d’acord amb criteris d’optimització i racionalització.
 • Planificar i dur a terme plans i programes de formació del PAS per assegurar-ne el seu desenvolupament, la seva progressiva tecnificació i la capacitació per donar resposta als reptes que l'evolució i transformació del servei i la funció pública suposen.
 • Oferir un servei d’assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans.
 • Representar l’organització en la negociació col·lectiva amb la part social per la millora de les condicions laborals, la prevenció de riscos laborals de tots els treballadors i treballadores, tot garantint el servei que presta la Universitat a la societat.

L’Àrea de Recursos Humans i Organització s’estructura en:

 

 • Servei de Personal d’Administració i Serveis
 • Servei de Personal Docent i Investigador
 • Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
 • Oficina d’Organització i Desenvolupament
 • Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació

Nota biogràfica

Nascuda a Sabadell (Vallès Occidental) el 1966, és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB, 1989); màster en Gestió Pública (UAB, 1991), diploma d’especialització universitària en Funció Gerencial a les Administracions Públiques (ESADE, 2013) i Executive Master in Public Administration – màster en Direcció Pública (ESADE, 2014).

Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en el sector públic. Abans de ser vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització a la UPF, va ser subdirectora de Recursos Humans i Organització al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2004-2015).

Així mateix, va ser cap de l'Àrea de Relacions Externes a l’Escola de Policia de Catalunya, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya (1992-1995). I tècnica superior en Economia a la Secció de Pressupostos i Control de Gestió del Servei de Programació de la Diputació de Barcelona (1999-2004).

Durant el període comprès entre el 1996 i el 1999 va treballar en el sector privat. Primer com a responsable d'exportació de l'empresa Molduras Castellar S.A., (MOLCASA); posteriorment, com a cap d’administració de l'empresa CALPORTA S.L. (Grup MOLCASA).

El rector la va nomenar l'1 de gener de 2016.