Accés a l'aplicació

 

 

1. Indicar les assignatures que cursareu a la universitat de destinació:

  • Introdui-les d'una en una. Escriviu el codi i el nom de cada assignatura als camps corresponents en el seu nom original, sense traduir.
  • Indiqueu els crèdits locals i la seva equivalència a crèdits ECTS
  • Erasmus+: seleccioneu el període en el qual cursareu cada assignatura.
  • Graveu el document i veureu registrades les assignatures a la part inferior de la pantalla.

 

2. Relacionar les assignatures: definiu com s'incorporaran al vostre expedient.

 

 

Relacions múltiples: és possible fer correspondències entre diverses assignatures, per exemple, quan diverses assignatures de la universitat de destinació estigui reconeguda per 1 de la UPF, com és el cas de l'assignatura Idioma Modern: Immersió.

 

 

En el cas de Mobilitat de 4rt (optatives de mobilitat)

Crèdits optatius restants: si una assignatura de la universitat de destinació és de més crèdits que la de la UPF per la qual està reconeguda, en el moment de relacionar-les haureu de marcar la casella de crèdits optatius i indicar el nombre de crèdits. No s'incorporaran d'ofici.

Com incorporar els crèdits restants

Seleccioneu l'assignatura de la universitat de destinació i de la UPF. Premeu gravar, i la relació de les assignatures apareixerà de la següent manera:

 

Indicar el nivell d'idioma i les dades restants:

 

3. Imprimir l'acord acadèmic: una vegada aprovat l'acord pel Coordinador de mobilitat, rebreu un missatge conforme ja podeu imprimir-lo. Haureu d'accedir a l'apartat "Impressió i estat de l'acord", i seleccionar "Imprimir Acord UPF".

 

L'acord d'estudis resultant serà semblant a:

     

 

La confirmació de l'acord

Una vegada arribeu a la universitat de destinació, és possible que vulgueu fer canvis d'alguna o totes les assignatures que en principi teníeu intenció de cursar i que havieu inclòs a l'acord. En aquest cas, disposeu de 4 setmanes com a màxim per accedir de nou a l'aplicació i fer els canvis pertinents. En cas que volgueu eliminar assignatures, primer haureu de desfer la relació i després l'assignatura de destinació, i si en voleu afegir de noves primer les haureu d'escriure i posteriorment relacionar. 

Important: abans d'incorporar una assignatura nova, consulteu amb el coordinador/a les assignatures que voleu afegir.
Una vegada hagueu modificat l'acord, contacteu amb el tutor/a de mobilitat per l'aprovació. Quan estigui aprovat, rebreu un correu electrònic conforme ja es pot imprimir.
 
Des de Secretaria matricularem les assignatures i crèdits que constin al document. A partir d'aquest moment NO es podran fer canvis si no és per causa justificada (malaltia, desastres naturals, vagues, etc).
Accediu a l'aplicació, i premeu "Imprimir acord uni destinació".
 
En cas que no us calgui fer cap canvi a l'acord, accediu directament a aquest apartat.
 
 
El document resultant serà la confirmació de l'acord.
Cal que imprimiu el document, el signeu i el feu signar i segellar per la universitat de destinació.
Escanegeu-lo i envieu-lo a Secretaria, al més aviat possible, mitjançant:
- Correu elctrònic: [email protected] 
CAU