Especialista docent en Llengua de Signes Catalana (LSC). Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC

Presentació

Els estudis d’Especialista Docent en Llengua de Signes Catalana (LSC). Gramàtica i didàctica per a professorat de l’LSC constitueixen un títol propi de la UPF adreçat a professors sords de llengua de signes catalana (LSC) en actiu o en fase de formació, que pretén dotar-los de les competències necessàries d’anàlisi lingüística, de gramàtica i d’ensenyament de segones llengües aplicades a les llengües de signes.

Es tracta d’un curs impartit per diferents professionals de l’àmbit de reconegut prestigi, especialistes en gramàtica, didàctica i lingüística de la llengua de signes, que tenen molta motivació per contribuir a la bona formació de futurs docents i especialistes de l’LSC. El pla d’estudis està format per assignatures específiques d’aquests estudis, d’una banda, i assignatures existents al grau en Traducció i Interpretació i al grau en Llengües Aplicades, de l’altra, que permeten una conjunció enriquidora de diferents bagatges formatius dins l’aula.  

Els estudiants del títol propi són estudiants de la Universitat Pompeu Fabra a tots els efectes: tenen carnet d'estudiant universitari (amb els seus avantatges i descomptes) i accés a la intranet de la Universitat. Poden fer ús de la biblioteca i de tots els serveis a què tenen accés els estudiants de la UPF (entre altres, aules d'informàtica, cultura, esports, activitats de responsabilitat social, etc.). Així mateix, podran participar activament en la vida estudiantil mitjançant múltiples activitats. Com a estudiants de la UPF incrementaran encara més la xarxa de llengua de signes de la UPF.  

Durada i horaris

El títol específic Especialista Docent en Llengua de Signes Catalana. Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC té un valor de 60 crèdits.*

(* Un crèdit equival a 25 hores de dedicació a una classe).

El programa té una durada de quatre trimestres: comença al setembre del 2019 i acaba al desembre del 2020. La majoria de les classes només tenen un trimestre i solen ser de setembre a desembre, de gener a març o d'abril a juny. També hi ha tres classes que duren dos trimestres.

Les classes es fan els dijous, els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. Les sessions presencials tenen una durada de 2 hores setmanals.

Assignatures

Direcció

 • Direcció: Gemma Barberà
 • Coordinació: Delfina Aliaga, Santiago Frigola i Cristina Gelpí

Professorat

Professorat principal

Delfina Aliaga (UPF)

Gemma Barberà (UPF)

Santiago Frigola (UPF)

Cristina Gelpí (UPF)

Jordina Sànchez-Amat (UPF)

Esther de los Santos (UPF)

Alícia Sort (CERECUSOR/APANSCE)

 

Professorat convidat

Pepita Cedillo (CREDAC/Tres Pins)

David Falguera (CERECUSOR/AGILS)

Pedro Frigola (CERECUSOR)

Berta Frigola (CERECUSOR / ASU)

Noèlia Hernández (CFGS Salvador Seguí)

Alexandra Navarrete (UPF)

Josep Quer (ICREA-UPF)

Raúl Ruiz (Llar de persones sordes de Badalona)

Miguel Angel Sampedro (URJC)

Raquel Veiga (UPF)

Lloc de realització
Campus del Poblenou i Campus de la Ciutadella

Preu

1.600 € (Pagament únic)

Organització

El títol propi “Especialista docent en LSC. Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC” està organitzat per la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. Compta amb la col·laboració de la Federació de persones sordes de Catalunya (FESOCA) i amb la col·laboració del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua i el Laboratori de llengua de signes catalana.

  

Certificació

Els estudiants que completin els 60 crèdits corresponents al programa obtindràn el títol específic "Especialista docent en llengua de signes catalana: Gramàtica i didàctica per professorat de LSC", expedit per la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.

Requisits d'admissió

Per poder ser admès al títol propi, cal disposar com a mínim d’una de les titulacions o certificats per a persones sordes següents:

 1. Requisits de titulació prèvia
  • Professors sords de llengua de signes catalana (INCANOP)
  • Postgrau de Professor, Assessor i Especialista en llengua de signes catalana (Universitat de Barcelona)
  • Postgrau en Professor de llengua de signes catalana (Universitat de Girona)
  • Titulats universitaris o de cicles formatius (que a més puguin acreditar experiència en activitats docents)
  • Altres certificats de professionalitat o acreditacions professionals oficials
    
 2.  Règim de dedicació al curs
  • El programa es cursa complet. No existeix la modalitat de matrícula d’assignatures soltes.
  • Les assignatures s’imparteixen en una sessió setmanal de 2 h. La ràtio de presencialitat és del 20% i la dedicació fora de l’aula és del 80%.
  • El treball autònom fora de l’aula és essencial per al seguiment adequat del curs, així com també el treball cooperatiu entre els estudiants.

Sol·licitud d'admissió

Per la sol·licitud d'admissió s'ha d'enviar la següent documentació a l'adreça de correu [email protected] amb l'assumpte "CANDIDATURA: Especialista docent en LSC": 

1.- Documentació per la sol·licitud:

 • Currículum del candidat
 • Titulacions acreditatives, certificats de professionalitat o acreditacions professionals oficials
 • Vídeo nyat de motivació (duració inferior a 5 minuts) que destaqui els motius del candidat per inscriu-re's al curs i que mostri un nivell de LSC de proficiència. 
 • Fotocòpia del DNI o passaport 
 • Telèfon de contacte i data de naixement

2.- Valoració de candidatures

La comissió acadèmica del curs valorarà les candidatures presentades. En cas que ho consideri convenient podrà convocar als candidats a una entrevista (presencial o virtual).

La valoració de les candidatures té en compte la formació prèvia del candidat, l'experiència prèvia en docència, l'elaboració de materials didàctics, la participació (en règims diversos) en activitats de formació de llengua de signes i la motivació per realitzar el curs.

Matrícula

Els candidats admesos rebran un correu electrònic/videocorreu en relació a la matrícula i al pagament.

 

Dates clau

 

 

Contacte i consultes:

[email protected]

Acte de Cloenda ( 14 de desembre de 2018)