Vés enrere

Trobada de Síndics Universitaris de la Xarxa Vives. València, 10 de juliol del 2009

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression .vars['Resum'] is undefined on line 91, column 18 in 10155#10193#NOTICIA.
1<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
2<#assign layout = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
3 
4<#assign propietatsTheme = layout.getLayoutSet().getSettings() /> 
5 
6<#if (propietatsTheme?contains("lfr-theme:regular:color-site")) > 
7 
8  <#-- vol dir que el tema té una propietat amb el color del site --> 
9  <#-- Obtenim la posició de la propietat que ens interesa --> 
10  <#assign index = propietatsTheme?index_of("lfr-theme:regular:color-site=") /> 
11  <#-- Retallem la cadena treient tot el que està abans del color --> 
12  <#assign colorSite = propietatsTheme?substring(index + 29, index + 36) /> 
13 
14<#else> 
15  <#-- el tema no té una propietat per especificar el color i assignem l'institucional --> 
16  <#-- a excepció dels sites fets amb zoe on mantindrem el color --> 
17  <#if (layout.getTheme().getName() == "zoe-design-theme") > 
18    <#assign colorSite = "inherit" /> 
19  <#else> 
20    <#assign colorSite = "#C8102E" /> 
21  </#if>   
22</#if> 
23 
24<#assign fullTemplatesPath = layout.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
25 
26<#if !fullTemplatesPath?contains("control_panel") > 
27 
28<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
29 
30<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
31<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
32 
33<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
34<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
35 
36<#else> 
37 
38<#assign fullTemplatesPath = "/upf-2016-theme" + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
39 
40<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
41 
42<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
43<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
44 
45<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
46<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
47 
48</#if> 
49 
50<script type="text/javascript" src="https://www.upf.edu/documents/6323808/129176989/jquery.captionate.js"></script> 
51 
52 
53<#assign zona = timeZoneUtil.getTimeZone("Europe/Madrid") /> 
54 
55<#assign AssetEntryLocalservice = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") /> 
56<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
57 
58 
59<#assign site = groupId /> 
60 
61<#if ( site?is_number) > 
62  <#assign resourcePrimKey = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(site), .vars['reserved-article-id'].data).resourcePrimKey /> 
63  <#assign entry = AssetEntryLocalservice.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(resourcePrimKey)) /> 
64  <#if entry.getPublishDate()?? > 
65   <#assign fecha_de_creacion = entry.getPublishDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
66  <#else> 
67   <#assign fecha_de_creacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
68  </#if> 
69 
70  <#if entry.getModifiedDate()?? > 
71   <#assign fecha_de_modificacion = entry.getModifiedDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
72  <#else> 
73   <#assign fecha_de_modificacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
74  </#if> 
75</#if> 
76 
77<#assign cat = "" /> 
78<#assign listaCategorias = entry.getCategories() /> 
79<#list listaCategorias as categoria > 
80  <#if stringUtil.equalsIgnoreCase("OpenCms", categoria.name) > 
81    <#assign cat = categoria.name /> 
82  </#if> 
83</#list> 
84 
85<div class="container noticia-maximized nova"> 
86 
87      <div id="nom_page"> 
88        <h1>${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
89      </div> 
90      <div class="contingut subtitol"> 
91      <#if .vars['Resum'].getData() != ""> 
92        <h2> 
93          ${.vars['Resum'].getData()} 
94        </h2> 
95      </#if> 
96      </div> 
97 
98<div class="row"> 
99  <#-- Afegir un if--> 
100  <div class="asset-full-content span8"> 
101    <#-- end--> 
102    <#if ( fecha_de_creacion?length == 10) > 
103    <div class="data">${fecha_de_creacion}</div> 
104    </#if> 
105    <div class="content" id="content"> 
106    <#if .vars['separador-imatge']?? > 
107      <#attempt> 
108        <#if ( .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() != "") > 
109        <!--zona youtube--> 
110        <p id="youtube" class="youtube"> 
111          <script type="text/javascript"> 
112            function getYoutube() { 
113            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
114            var url = "${.vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData()}" 
115            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
116            var match = url.match(regExp); 
117            if (match && match[2].length == 11) { 
118            return '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+ match[2] +'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; 
119            } else { 
120            return ''; 
121
122
123            document.getElementById("youtube").innerHTML = getYoutube(); 
124          </script> 
125        </p> 
126        <#elseif (.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData() != "" && .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() == "" ) > 
127        <p><img alt="Imatge inicial" title="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getChild('peu-foto').getData()}" src="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData()}" width="100%" /></p> 
128        <#else> 
129        <p>&nbsp;</p> 
130        </#if> 
131      <#recover> 
132        <p>&nbsp;</p> 
133      </#attempt> 
134    <#else> 
135      <p>&nbsp;</p> 
136    </#if>   
137      ${.vars['Noticia'].getData()} 
138    </div> 
139  </div> 
140 
141    <#-- Mostrem les categories que siguin filles de la categoria "Notícies"--> 
142    <#-- Preparació url dels enllaços a les categories--> 
143    <#assign wordCategories = languageUtil.get(locale, "categories-nom-page")> 
144    <#assign wordCategories = wordCategories?lower_case /> 
145    <#assign catUrl = "/web/focus/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_4xkc6d8xhKAC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
146    <#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") /> 
147   
148  <div class="span4" id="dreta"> 
149     
150     <h2 class="audio catala">Multimèdia</h2> 
151     <h2 class="audio castella">Multimedia</h2> 
152     <h2 class="audio angles">Multimedia</h2> 
153     <div class="audio"> 
154            <div id="media"></div> 
155          </div> 
156    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
157      <#attempt> 
158        <#assign prota = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Protagonistes') /> 
159        <#if ( prota.getChild('nom-perfil').getData() != "") > 
160        <h2 class="subtitol catala">Perfils dels protagonistes:</h2> 
161        <h2 class="subtitol castella">Perfiles de los protagonistas:</h2> 
162        <h2 class="subtitol angles">Profiles of the protagonists:</h2> 
163        <#list prota.getChild('nom-perfil').getSiblings() as perfil > 
164            <div class="names"> 
165            <div class="nom">  
166              ${perfil.getData()} 
167            </div> 
168            <div class="xarxes"> 
169            <#list perfil.getChild('url-perfil').getSiblings() as sub_element > 
170           
171              <#-- Formatem l'enllaç perquè no el tracti com si fos una subpàgina --> 
172              <#assign enllac = sub_element.getData() /> 
173              <#if !enllac?starts_with("http") >        
174                <#assign enllac = "http://" + enllac />  
175              </#if> 
176           
177              <a href="${enllac}" title="${enllac}" target="_blank"> 
178                <#if (enllac?contains("facebook") ) > 
179                  <img alt="Facebook UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/facebook.png" width="16"> 
180                <#elseif ( enllac?contains("twitter") ) > 
181                  <img alt="Twitter UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/twitter.png" width="16"> 
182                <#elseif ( enllac?contains("instagram") ) > 
183                  <img alt="Instagram UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/instagram.png" width="16"> 
184                <#elseif ( enllac?contains("youtube") ) > 
185                  <img alt="Youtube UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/youtube_new.png" width="16"> 
186                <#elseif ( enllac?contains("linkedin") ) > 
187                  <img alt="Linkedin UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/linkedin.png" width="16"> 
188                <#elseif ( enllac?contains("flickr") ) > 
189                  <img alt="Flickr UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/flickr.png" width="16"> 
190                <#elseif ( enllac?contains("vimeo") ) > 
191                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/vimeo.png" width="16"> 
192                <#elseif ( enllac?contains("pinterest") ) > 
193                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/pinterest.png" width="16"> 
194                <#else> 
195                <i class="icon-link"></i> 
196                 
197                </#if> 
198              </a> 
199          </#list> 
200            </div> 
201            </div> 
202        </#list> 
203        </#if> 
204      <#recover>   
205      </#attempt> 
206    </#if>   
207    <div class="categories"> 
208      <h2><@liferay.language key="categories" />:</h2> 
209       
210      <#list listaCategorias as categoria > 
211 
212      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
213       
214        <#assign assetCategory = "" /> 
215        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
216        <#if (assetCategory.getName() == "Notícies") > 
217          <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoria.getCategoryId()}">${categoria.getTitle(locale)}</a></div> 
218        </#if> 
219         
220      </#if>  
221       
222      </#list> 
223    </div> 
224 
225  </div>   
226</div> 
227</div> 
228<#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
229  <#attempt> 
230    <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData())) > 
231      <div class="caixa-contacte"> 
232        <div class="mes-info-button"> 
233          <p class="catala"><strong>Per a més informació</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
234          <p class="castella"><strong>Para más información</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
235          <p class="angles"><strong>For more information</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
236        </div> 
237      <div class="mes-info"> 
238      <#if ( getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
239        <p class="subtitol catala">Notícia publicada per:</p> 
240        <p class="subtitol castella">Noticia publicada por:</p> 
241        <p class="subtitol angles">News published by:</p> 
242            <p class="catala">Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals</p> 
243            <p class="castella">Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales</p> 
244            <p class="angles">Institutional Communication and Promotion Unit</p> 
245            <ul> 
246              <li><a href="tel:935422100">93 542 21 00</a></li> 
247              <li><a class="correuContacte" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> 
248            </ul> 
249      </#if> 
250      </div> 
251    </div> 
252       
253    </#if> 
254  <#recover> 
255  </#attempt> 
256</#if> 
257  
258<#-- decidim si pintem la zona youtube o ivoox --> 
259    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
260      <#attempt> 
261        <#assign multi = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Multimedia') /> 
262        <#list multi.getChild('youtube-list').getSiblings() as videos > 
263          <#if ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("youtu") ) > 
264            <script type="text/javascript"> 
265            function getYoutube() { 
266            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
267            var url = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
268            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
269            var match = url.match(regExp); 
270            if (match && match[2].length == 11) { 
271                return "<p>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+ match[2] +"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"; 
272            } else { 
273            return 'error'; 
274
275
276            document.getElementById("media").innerHTML += getYoutube(); 
277            </script> 
278          <#elseif ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("ivoox") ) > 
279            <script type="text/javascript"> 
280                function getIvoox() { 
281                if (!"${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}".includes("rf_")) {              
282                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><br /> Error. Use a valid audio URL";               
283                } else {       
284                var Y = "rf_" 
285                var X = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
286                var Z = X.slice(X.indexOf(Y) + Y.length) 
287                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='238' height='48' frameborder='0' allowfullscreen='' scrolling='no' src='https://www.ivoox.com/player_ek_" + Z + "'></iframe>"; 
288
289
290                document.getElementById("media").innerHTML += getIvoox(); 
291            </script> 
292          </#if>             
293        </#list> 
294      <#recover> 
295      </#attempt> 
296    </#if> 
297<script> 
298  // Create Element.remove() function if not exist 
299  if (!('remove' in Element.prototype)) { 
300    Element.prototype.remove = function() { 
301      if (this.parentNode) { 
302        this.parentNode.removeChild(this); 
303
304    }; 
305
306  // Si tenim els bookmarks posicionats d forma horitzontal, els movem 
307  if($(".taglib-social-bookmarks").size() != 0){ 
308    $(".taglib-social-bookmarks").prependTo(".asset-full-content"); 
309    $(".taglib-social-bookmarks").get(0).remove(); 
310
311  $(".taglib-header").remove(); 
312  $(".portlet-topper").remove(); 
313  $(".asset-full-content br").remove(); 
314   
315  if($("html.nou-disseny").size() != 0){ 
316 
317    $(".taglib-asset-links").css("padding-left","22px !important"); 
318    ajustaRelatedContentFullSize(); 
319   
320  }else{ 
321    ajustaRelatedContent(); 
322
323 
324  // Eliminem la secció de categories si no n'hi ha cap 
325  if ($(".categories div").size() == 0){ 
326    $(".categories").remove(); 
327
328   
329    /* ---- OBRIR LES NOTÍCIES EN MAXIMIZED AMB MENÚ VERTICAL ---- */ 
330  if($("html.nou-disseny").size() != 0){    
331    if ($("header").hasClass("no-menu-horitzontal")){ 
332      canviaSpanMenu(); 
333
334
335  /* ---- Modificacions BREADCRUMB sinó és PORTAL THEME ---- */ 
336  /* --- Amaguem el breadcrumb per que no es notin els canvis i al final de l'script el tornem a mostrar---- */ 
337  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
338  var nomTheme = "${layout.getTheme().getName()}"; 
339  if (!nomTheme.includes("Portal")){ 
340    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER PRIMER NIVELL ---- */ 
341    if($(".current-parent").size() == 0){ 
342      $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".breadcrumb .first"); 
343    }else{ 
344    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER SEGON NIVELL ---- */ 
345    $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".current-parent"); 
346    }     
347 
348    $(".breadcrumb").prependTo("#main-content"); 
349
350 
351  $(".asset-content").css("margin","0px"); 
352 
353  // La funció LightenDarkenColor la tinc gràcies a auxFunctions.js injectat 
354  var colorLight = LightenDarkenColor("${colorSite}",20); 
355 
356  $(".asset-full-content .tipus > a").hover( 
357    function(){ 
358      $(this).css("background-color", + colorLight + " !important"); 
359    }, 
360    function(){ 
361      $(this).css("background-color","${colorSite} !important"); 
362
363
364  
365  $('#content img[title]').captionate(); // imatges amb class caption mostraran la descripció 
366  
367  function ajustaRelatedContentFullSize(){ 
368    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
369 /*     if($('body.siteUPF').size()==1){ 
370        $(".taglib-asset-links").addClass("container"); 
371        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
372        $(".taglib-asset-links h2").css("padding-left","0px !important"); 
373        $(".taglib-asset-links ul").css("padding-left","0px !important"); 
374      }else{*/ 
375        $(".taglib-asset-links").appendTo("#dreta").insertAfter('.categories'); 
376        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
377     /* }   */      
378    }else{ 
379      setTimeout(function(){ajustaRelatedContentFullSize();},100); 
380
381
382   
383  function ajustaRelatedContent(){ 
384    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
385      $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px"); 
386      $(".asset-links-title").css("padding-left","0px");  
387      $(".asset-links-list").css("padding-left","0px !important"); 
388    }else{ 
389      setTimeout(function(){ajustaRelatedContent();},100); 
390
391
392   
393  function canviaSpanMenu(){ 
394    if ($("#menu-esquerra").size()!= 0){ 
395      if ($("#menu-esquerra").hasClass("span12")){ 
396        // Fem el menú span3 i el contingut span9 ja que per defecte es posen a span12 els dos 
397        if(!$("body").hasClass("marca-propia")){ 
398          // Amaguem el títol de la notícia si no estem a una home per no duplicar 
399          $("#nom_page").css("display","none !important"); 
400          // Mostrem el títol de la pàgina 
401          $("#contingut #nom_page").css("display","block !important"); 
402
403        $("#menu-esquerra").removeClass("span12").addClass("span3"); 
404        $("#main-content").addClass("span9 pull-right"); 
405
406      ajustaRelatedContent(); 
407    }else{ 
408      setTimeout(function(){canviaSpanMenu();},100); 
409
410
411     
412/*Caixa contacte i audio CA, ES, EN*/ 
413 
414 
415    if($("html").attr('lang') == 'en-US'){ 
416     $(".catala, .castella").hide(); 
417     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
418     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contact</h2>'); 
419     $(".angles").show(); 
420    if($('#media').is(':empty')) { 
421      $("h2.audio").hide(); 
422
423    else { 
424     $("h2.audio").hide(); 
425     $("h2.audio.angles").show();  
426
427
428    else if($("html").attr('lang') == 'es-ES'){  
429     $(".catala, .angles").hide(); 
430     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
431     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacto</h2>'); 
432     $(".castella").show(); 
433      if($('#media').is(':empty')) { 
434      $("h2.audio").hide(); 
435
436    else { 
437     $("h2.audio").hide(); 
438     $("h2.audio.castella").show();  
439
440
441    else if($("html").attr('lang') == 'ca-ES') { 
442     $(".castella, .angles").hide(); 
443     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
444     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacte</h2>'); 
445     $(".catala").show(); 
446     if($('#media').is(':empty')) { 
447      $("h2.audio").hide(); 
448
449    else { 
450     $("h2.audio").hide(); 
451     $("h2.audio.catala").show();  
452    }  
453    }; 
454    $(".mes-info-button").on("click", function(){$(this).parent(".caixa-contacte").find(".mes-info").slideToggle();$(this).find("i").toggleClass("icon-caret-down")}); 
455 
456 
457/*Moviment caixa contacte*/ 
458 function moucaixa(){ 
459   if($(window).width() > 920) { 
460    $(window).on("scroll", function(){ 
461    var scroller_anchor = $(".mark").offset().top; 
462    if ($(this).scrollTop() > scroller_anchor) { 
463          $(".caixa-contacte").css({'position':'fixed','top':'0','margin-top':'90px','width':'inherit', 'max-width':'370px'}); 
464        } else { 
465          $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'auto'}); 
466
467    }); 
468
469  else { 
470    $(window).on("scroll", function(){ 
471      $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'100%','max-width':'auto'}); 
472    }); 
473
474
475 
476/* ----- Si és PORTAL theme treiem h2.page-title ----- */ 
477  if (nomTheme.includes("Portal")){ 
478    $("h2.page-title").remove(); 
479
480 
481  /* ----- Si és PORTAL theme en vista maximized dent servir AT hem d'afegir al breadcrumb el títol ----- */ 
482  if (nomTheme.includes("Portal") && ($("div.user-segment-content-list-portlet").length!=0)){ 
483    $("ul.breadcrumb li.last").removeClass("active").removeClass("last").after("<li class='active last'>" + $('#nom_page h1').text() + "</li>"); 
484
485   
486  /* --- Tornem a mostrar el breadcrumb ---- */ 
487  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
488</script> 
489  <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
490    <#attempt> 
491      <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
492        <script type="text/javascript"> 
493          moucaixa(); 
494            $(window).on("resize", function(){ 
495              moucaixa(); 
496            } ) 
497        </script> 
498      </#if> 
499    <#recover> 
500    </#attempt> 
501  </#if> 
502   
503<style> 
504 
505  h2.audio { 
506    display: none; 
507
508  #media p { 
509  margin: 10px 0 5px; 
510
511  /* ----- Estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
512  #nom_page h1 { 
513    color: ${colorSite} !important; 
514    font-size: 23px; 
515    font-weight: bold; 
516    line-height: normal; 
517    margin-bottom: 15px; 
518    margin-top: 0; 
519    padding: 0; 
520
521  .contingut.subtitol > h2 { 
522    font-size: 20px !important; 
523    color: ${colorSite} !important; 
524
525   
526  .categories h2, h2.asset-links-title{ 
527    font-weight: normal; 
528    font-size: 20px; 
529    color: ${colorSite}; 
530    line-height: normal; 
531
532   
533  .tipus a { 
534    text-decoration: none !important; 
535
536   
537  li.asset-links-list-item a { 
538    color: ${colorSite} !important; 
539
540   
541  span.taglib-text { 
542    color: ${colorSite}; 
543  }  
544   
545  .categories div.tipus a{ 
546    background-color: ${colorSite}; 
547    margin-bottom: 5px; 
548    margin-right: 5px; 
549    max-width: 100%; 
550    position: relative; 
551    text-decoration: none; 
552    color: #FFFFFF; 
553    padding: 5px 10px; 
554  }   
555   
556 
557  /* ----- Fi estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
558 
559  /* En aplicar aquesta class a un div .container, limitem amb auto per no ser sempre 1170px */ 
560  .noticia-maximized{ 
561    max-width: 1170px !important; 
562    width: auto !important; 
563
564 
565  #nom_page{ 
566    display:block !important; 
567
568  #contingut > #nom_page{ 
569    display:none !important; 
570
571   
572  /* Per treure la icona de davant del títol Continguts relacionats*/ 
573  .taglib-asset-links h2{ 
574    background:none !important; 
575
576  .taglib-asset-links{ 
577    padding-left: 4px; 
578    margin-top: 0px; 
579
580  .asset-links-list{ 
581    padding-left: 25px !important; 
582
583  .asset-links-list-item{ 
584    list-style: initial !important; 
585
586  .asset-links-list-item img{ 
587    display:none; 
588
589  .asset-full-content br{ 
590    display:none; 
591
592  .contingut.subtitol > h2 { 
593    font-weight: normal; 
594    padding-top: 0; 
595    line-height: normal !important; 
596
597   
598  .contingut.subtitol > h2 p{ 
599    margin: 0px !important; 
600    color: ${colorSite} !important; 
601
602   
603  .contingut.subtitol { 
604    border-bottom: 1px solid #ddd; 
605    margin-bottom: 10px; 
606    padding-bottom: 10px; 
607
608  .asset-full-content .tipus > a { 
609    background-color: ${colorSite} !important; 
610    margin-right: 5px; 
611    margin-bottom: 5px; 
612    position: relative; 
613    max-width:100%; 
614    text-decoration:none; 
615
616  .asset-full-content .tipus > a:hover { 
617    color: #ffffff !important; 
618
619   
620  .asset-full-content .tipus{ 
621    display: inline; 
622
623   
624  .taglib-social-bookmarks { 
625    display: block; 
626    float: right; 
627    background:none; 
628    margin-top:0px; 
629
630  .taglib-social-bookmarks a{ 
631    margin-bottom: 0px; 
632
633  .taglib-social-bookmarks ul{ 
634    padding:0px; 
635    margin-bottom:0px; 
636
637  .taglib-social-bookmarks ul li{ 
638    margin-right:0px; 
639
640  .asset-full-content .content { 
641    border-bottom: 0px solid #fff; 
642    display: table; 
643    margin-bottom: 20px; 
644    padding-bottom: 10px; 
645    width: 100%; 
646
647  .asset-full-content .content::before { 
648    content: ""; 
649    display: inline-table; 
650    width: 100%; 
651
652  .asset-full-content .content h3 { 
653    font-size: 18px; 
654    font-weight: normal; 
655
656  .categories::after { 
657    content: ""; 
658    display: inline-table; 
659    width: 100%; 
660
661  .categories h2, .asset-links-title{ 
662    color: ${colorSite} !important; 
663
664 
665   
666  @media (min-width: 979px) and (max-width: 1200px) { 
667     
668
669  @media (max-width: 978px) { 
670    .asset-full-content .data { 
671      display:inline-table;} 
672
673  @media (max-width: 480px) {  
674    .asset-full-content .tipus > a { 
675      float:none;} 
676
677 
678   /*Nova notícia*/ 
679  .nova .names a { 
680  text-decoration: none !important; 
681  transition: 0.4s all; 
682
683  .nova .names a:hover img, .nova .names a:hover i { 
684  transform: translateY(-4px)!important; 
685  transition: 0.2s all; 
686
687  .nova .names { 
688  display: table; 
689  box-sizing: border-box; 
690  width: 100%; 
691
692  .nova .names .nom { 
693  width: 50%; 
694  display: inline-table; 
695
696  .nova .names .xarxes { 
697  width: 50%; 
698  display: inline-table; 
699
700  .nova p.youtube { 
701  margin: 0 0 20px; 
702
703  .nova p.subtitol:after { 
704  content: ""; 
705  width: 100%; 
706  height: 1px; 
707  background-color: #ddd; 
708  position: relative; 
709  display: table; 
710
711  .nova #dreta { 
712  padding-top: 30px; 
713
714  .nova .asset-full-content figure { 
715  display: inline-block; 
716  margin-bottom: 20px; 
717  border: 1px solid transparent; 
718  margin-right: 0; 
719  margin-left: 0; 
720  margin-top: 0; 
721  width: 100%; 
722
723  .nova .asset-full-content figcaption {display: block; text-align: center; font-size: 0.8em; font-style: italic; } 
724  .nova .asset-full-content figure img { 
725  width: 100%; 
726
727  .nova .icon-caret-down:before { 
728    content: "\f0d7" !important; 
729
730  @media (max-width: 480px) {  
731    .nova .asset-full-content figure { 
732    width: 100% !important; 
733
734
735  .nova .asset-full-content .content > p:nth-child(2):first-letter { 
736  color: ${colorSite}; 
737  float: left; 
738  font-family: Georgia; 
739  font-size: 80px; 
740  line-height: 50px; 
741  padding-top: 3px; 
742  padding-right: 10px; 
743  padding-left: 3px; 
744  padding-bottom: 3px; 
745
746   
747  ul.asset-links-list { 
748  list-style: none !important; 
749  margin: 0 !important; 
750  padding: 0 !important; 
751
752.taglib-asset-links .asset-links-list-item { 
753  list-style: none !important; 
754
755.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a { 
756  color: #353430 !important; 
757  text-decoration: none !important; 
758  border: 1px solid #ddd; 
759  border-radius: 4px; 
760  display: block; 
761  padding: 10px; 
762  background-color: #eee; 
763
764.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:hover { 
765  text-decoration: none !important; 
766
767.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:before { 
768  content: "\f0c1"; 
769  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
770  font-size: 25px; 
771  display: inline-block; 
772  margin-right: 4px; 
773  width: 10%; 
774  vertical-align: middle; 
775
776.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a span.taglib-text { 
777  color: #353430 !important; 
778  display: inline-block; 
779  width: 80%; 
780  vertical-align: middle; 
781  text-decoration: none; 
782
783 
784.taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a, .taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a span.taglib-text { 
785  background-color: #353430 !important; 
786  color: #eee !important; 
787  text-decoration: none; 
788
789 
790/*Caixa contacte*/ 
791.caixa-contacte { 
792  border: 1px solid #ddd; 
793  padding: 10px; 
794  margin-bottom: 20px; 
795  margin-top: 30px; 
796
797.caixa-contacte { 
798  border: 1px solid #ddd; 
799  padding: 10px; 
800  margin-bottom: 20px; 
801  margin-top: 30px; 
802  box-sizing: border-box !important; 
803
804h2.mark { 
805  display: block; 
806  font-size: 0 !important; 
807  color: #fff !important; 
808
809.mes-info { 
810  display: block; 
811
812.mes-info-button { 
813  cursor: pointer; 
814  display: block; 
815  width: 100%; 
816  height: 100%; 
817
818.mes-info-button i { 
819  float: right; 
820font-size: 20px; 
821
822/*Elements notícia*/ 
823/*cita*/ 
824.nova cite { 
825  margin-top: 30px; 
826  margin-bottom: 30px; 
827  font-size: 20px; 
828  color: #666; 
829  padding-left: 10px; 
830  box-sizing: border-box; 
831  vertical-align: middle; 
832  display: inline-block; 
833  border-left: 3px solid #666; 
834  padding-top: 10px; 
835  padding-bottom: 10px; 
836  width: 80%; 
837  margin-left: 20%; 
838  line-height: normal !important; 
839
840 .nova .asset-full-content .content h3 { 
841  font-size: 18px; 
842  font-weight: normal; 
843  line-height: normal; 
844  margin-top: 40px; 
845  margin-bottom: 20px; 
846  color: ${colorSite}; 
847
848.nova .asset-full-content .content h4 { 
849  font-size: 16px; 
850  font-weight: normal; 
851  line-height: normal; 
852  margin-top: 30px; 
853  margin-bottom: 10px; 
854  color: ${colorSite}; 
855
856/*Treure les xarxes socials per Campus Global i Intranets*/ 
857html:not(.nou-disseny) .taglib-social-bookmarks { 
858  display: none; 
859
860</style>