La Normativa sobre la utilització del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica estableix: 

Capítol 5, apartat 4:

"4. La informació electrònica de la UPF s'escriurà en català i es procurarà fer versions en castellà i en anglès per a la web de la UPF, d'acord amb el que estableix la Normativa d'ús del català de la UPF."

La normativa a la que fa referència diu:

Article 2

El català, llengua pròpia i oficial de la UPF

1. El català és la llengua pròpia i oficial de la UPF, sense perjudici del que disposen l'article 3.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei de política lingüística sobre les llengües oficials a Catalunya.

2. Com a llengua pròpia, el català és la llengua que s'ha d'emprar preferentment en tots els àmbits d'actuació de la Universitat.

Tanmateix, tant la web de la UPF com el Campus Global són en tres idiomes: català, castellà i anglès. Cal recordar sempre aquest fet i no oblidar que els continguts s'haurien d'escriure en aquestes tres llengües.

Vegeu també: Per què fem aquesta web?

 

El Gabinet Lingüístic

Les unitats acadèmiques i administratives que elaboren, mantenen i actualitzen informació a la Web de la UPF i al Campus Global tenen la responsabilitat d'enviar els documents que publiquin al Gabinet Lingüístic per tal que se'n facin les correccions oportunes i hauran d'aplicar les correccions que aquest Gabinet determini.

Pel que fa a la versió en anglès, les unitats acadèmiques i administratives poden encarregar la traducció directament al Gabinet Lingüístic a partir de la versió catalana o castellana del text.

Per a més informació consulteu la web del Gabinet Lingüístic.  

 

Documents relacionats