Imatge dins la imatge

S'utilitza especialment en webs personals. Permet combinar una imatge de fons amb una fotografia tipus "carnet" de la persona.

Com es veu

Com una fotografia circular envoltada per la imatge de fons.

Com una fotografia circular envoltada per la imatge de fons.


Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Opcions per editar el contingut

  • des d'Administració > Continguts localitzant-lo a la carpeta corresponent
  • des de qualsevol pàgina de la web on es visualitzi aquest contingut, amb el botó Edita

Parts del contingut

  • Títol (obligatori) del contingut: identifica el contingut dins del teu lloc web.
  • Imatge de fons: ha de ser una imatge genèrica o temàtica relacionada amb el contingut, que serveix de fons. Amplada mínima 1300px i alçada 400 px.
  • Imatge de primer pla: imatge en format quadrat (400x400 px), generalment la fotografia de la persona.
  • Títol de la imatge central: nom que identifica la imatge de primer pla (normalment, el nom de la persona).

Exemples