Agenda

El contingut Agenda permet fer un carousel amb diferents dates que volem destacar, amb la possibilitat d'afegir un enllaç a cadascuna de les dates (p.e., a una notícia, una pàgina concreta de la nostra web, un esdeveniment d'Eventum, etc). També es pot afegir un enllaç genèric a una agenda més completa.

En una mateixa web podem tenir diverses agendes (a la Home o en pàgines interiors).

El maneniment d'aquesta Agenda és exclusivament manual i no té cap lligam amb GoogleCalendar o altres eines de calendari que puguem estar utilitzant. Per tant, és necessari revisar i actualitzar el contingut periòdicament. Les dates passades s'han d'anar esborrant!

Com es veu

Com una successió de dates, en forma de carousel i, opcionalment, un botó d'enllaç.

 

Com una successió de dates, en forma de carousel i, opcionalment, un botó d'enllaç.

Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

A nivell genèric, hem d'indicar:

  • Títol (Obligatori): El nom intern que volem donar a aquest contingut agenda. Cal que sigui un nom significatiu, que ens permeti identificar-la correctament.
  • N. de dades a mostrar en desktop: Nombre de dates que es mostren; si les dates introduïdes excedeixen aquesta quantitat, el contingut adopta la forma de carousel.

Per a cadascuna de les dates que vulguem destacar, indicarem:

  • Ordre: Permet establir l'ordre en què es mostrarà aquesta data en concret. (Es recomana numerar l'ordre de 10 en 10 per facilitar intercalar dates, afegir-ne al principi, etc.).
  • Mes: Nom del mes, en lletres (la primera lletra, en majúscula!)
  • Dia: Nombre del dia.
  • Títol: Breu descripció de l'esdeveniment.
  • Enllaç: Opcionalment, podem posar un enllaç a una pàgina de la web, una notícia, una web d'Eventum, etc. 

Podem afegir dates clicant el signe + (la nova data s'afegeix a continuació). Per eliminar una data, cliquem el signe – 

Finalment podem afegir un botó genèric que apareixerà sota l'Agenda, amb un enllaç a una pàgina web, un calendari de Google, etc.

  • Nom botó: Text del botó (p.e., "Més actiivitats", "Agenda completa", etc.).
  • Enllaç botó: URL on volem redirigir l'usuari en clicar el botó. 

Com es tradueix