Expedient: X2023015148

Convocatòria del Lloc: 200002TG4

Tecnòleg de desenvolupament

Objecte de la convocatòria

Es convoca una plaça de tecnòleg amb règim de contractació de durada determinada finançat pel Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i en base a la Disposició addicional cinquena del Reial Decret 32/2021 de 28 de desembre.

Tasques del lloc de treball

Realització de les tasques al SCT Servei de Computació Científica (UPF-Campus Mar) (https://www.upf.edu/web/sct-sit): Participar en la migració de serveis cap a sistemes gestors de contenidors i en la posada en marxa del nou cluster de computació d'alt rendiment (HPC) en què es desplegarà de manera generalitzada l'ús de GPUS dedicades al Machine Learning i a altres tecnologies relacionades amb la bioinformàtica.

Retribució prevista: 36.163,52 € brut / any

Identificació del tipus de contracte:

Tecnòleg Grup I lletra u, amb una dedicació a temps complet de 35 hores setmanals.

Contracte de durada determinada associat a l’estricta execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en base a la Disposició addicional cinquena del Reial Decret 32/2021 de 28 de desembre.

Durada del contracte: La durada del contracte serà de 24 mesos. La data d’inici serà com a màxim el día 1 de setembre del 2023 i finalitzarà com a molt tard el dia 31 d’agost del 2025.

Requisits:

a) Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.

b) Estar desocupat i inscrit com a demandant d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

c) No haver tingut cap relació contractual a la Universitat Pompeu Fabra o a les entitats del Grup UPF en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l'inici del contracte.

d) Estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades, Grau en Intel·ligència Artificial, Grau en Bioinformàtica, Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de la Telecomunicació, Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Grau en Enginyeria Física.

e) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels Estats membres de la Unió Europea. En cas de tenir nacionalitat extracomunitària, la formalització del contracte quedarà subjecte a l’obtenció del permís de treball d’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i disposicions reglamentàries d’aplicació.

f) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques objecte del contracte.

g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al desenvolupament de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a llocs de treball públics.

Els requisits a), b), c) i d) s'han de complir en el moment d'iniciar-se el contracte objecte d'aquesta convocatòria. Els requisits e), f) i g) s’han de complir el darrer dia de termini per presentar sol·licituds i s'han de continuar complint en la data de signatura de contracte. Tots els requisits s’han de poder acreditar fefaentment en qualsevol moment del procés selectiu.

Criteris de selecció: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:

● 1. Formació Acadèmica: 0-30 punts.

● 2. Experiència professional/Adequació al perfil proposat: 0-60 punts.

● 3. Altres mèrits: 0-10 punts.

El procés de selecció consistirà en la valoració de la documentació presentada per les persones candidates en funció dels criteris de selecció esmentats amb la possibilitat, si escau, de realitzar una entrevista.

Comissió de Selecció. Estarà formada per les persones següents:

President: Joan Ramon Masclans Enviz (titular), Francisco José Muñoz López (suplent)

Vocal 1: Robert Castelo Valdueza (titular), Jordi Garcia Ojalvo (suplent)

Vocal 2: Fina Lorente Valderrama (titular), Susana Fernández Cantí (suplent)

Secretari/a: Olga Valverde Granados (titular), Berta Alsina Español (suplent)

Data de publicació de la convocatòria: 02/06/2023

Termini de presentació sol·licituds: El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la web del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (https://www.upf.edu/web/biomed/job-offers). (19/06/2023)

Sol·licituds:

A) Documentació: A les sol·licituds s’ha d’adjuntar un curriculum vitae cec o anònim (no ha d’incloure cap dada personal ni cap fotografia, però si el DNI o NIE complet).

B) Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, mitjançant el formulari electrònic específic corresponent a la plaça a què es vol optar, que es troba a la seu electrònica de la UPF: https://apps.upf.edu/TramitsExterns/?id=MAT2PAS23_TG4

També es poden presentar de manera presencial, amb aquest formulari, en el Registre de la Universitat Pompeu Fabra (carrer de la Mercè, 12, 08002 Barcelona) o en qualsevol de les seves seus, en l’horari que s’especifica a la web de la Universitat:https://www.upf.edu/web/registre-general

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que són els següents:

a) Al Registre electrònic de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 d’aquesta Llei 39/2015.

b) A les oficines de correus de l'estat espanyol, d’acord amb el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que s’estableix en la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de la liberalització dels serveis postals (Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre).

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Publicació dels actes administratius d’aquest procés selectiu

Tots els actes administratius d’aquest procediment selectiu es publicaran a la web de de la Universitat Pompeu Fabra (https://www.upf.edu/web/biomed/job-offers) i aquesta publicació tindrà els efectes de notificació, d’acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada feta pública la convocatòria, en aquesta mateixa web es faran públiques les dates de publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos. A partir de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos s’obre un període d’al·legacions de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta llista provisional.

Amb la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos s’indicarà la data en que la llista d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva.

Contra la resolució definitiva d’admesos i exclosos, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

En aquesta mateixa web es faran públiques les dates aproximades de publicació de la proposta de provisió de la Comissió de Selecció.

Proposta de provisió

Les comissions de selecció elaboraran, per a cada plaça, una relació ordenada per ordre de puntuació de les persones candidates que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 50 punts. Es proposarà la contractació de la persona candidata que obtingui una major puntuació global. Si no hi ha cap candidat que obtingui la puntuació mínima, la plaça es declararà deserta.

En cas que la persona proposada no presenti la documentació indicada, o renunciï a la contractació, decaurà en el seu dret, i no es podrà formalitzar el contracte de treball amb la Universitat Pompeu Fabra. En aquest cas, es proposarà la persona candidata següent de la relació ordenada.

A partir de la publicació de la proposta de provisió de la Comissió de Selecció s’obre un període d’al·legacions de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta proposta de provisió.

Formalització del contracte

Abans de la formalització del contracte, els candidats hauran d’haver acreditat fefaentment el compliment dels requisits de participació, mitjançant la documentació original que requereixi la Universitat.

Mesures per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal i la igualtat de gènere

Acord d’unificació de la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques.

Tractament de dades de caràcter personal La informació relativa al tractament de dades de caràcter personal dels processos selectius de personal d'administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra es troba disponible al següent enllaç:

https://www.upf.edu/web/personal/proteccio-de-dades-pas1