Pel que fa a la promoció de la salut la UPF desenvolupa des de l'any 2011 el Pla Integral per a la Promoció de la Salut - UPF Saludable pel qual s'executen accions dins dels àmbits comunitari i laboral per promoure un estil de vida saludable mitjançant l'alimentació equilibrada i variada, el consum moderat d'alcohol, la deshabituació tabàquica o l'activitat física, entre d'altres hàbits, en la comunitat universitària de la UPF.

Així mateix, la Universitat a través de l'Àrea d'Esports del SACU planifica, organitza i promou activitats esportives que vetllen pel desenvolupament físic i formatiu de la comunitat universitària i, en especial, dels estudiants; gestiona la competició i la formació esportiva, així com el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell, i coordina i gestiona les activitats d'esports. Totes aquestes accions i activitats es difonen a través del portal Esports UPF.

En aquest àmbit, la UPF es va adherir a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables, i organitza anualment la Setmana Saludable.

D'acord amb la normativa vigent, la UPF disposa d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals, que com a eina documental, estableix i formalitza la política de seguretat i salut en el treball de la nostra Universitat, definint els objectius de la prevenció i l'assignació de responsabilitats i funcions preventives als diferents nivells jeràrquics, així com els recursos humans, tècnics, materialsi econòmics dels quals s'ha de disposar per a això.També recull la normativa, la reglamentació i els procediments operatius i integra l'activitat preventiva de la UPF en el seu sistema general de gestió, alhora que constitueix una recopilació estructurada de les normes, criteris, procediments, instruccions, accions i recomanacions amb la finalitat d'assegurar la bona gestió del conjunt de factors que influeixen en la prevenció de riscos laborals i en la coordinació amb la resta d'activitats de la Universitat, tenint en compte els objectius fixats pels òrgans de govern.

Les accions i activitats de l'àmbit promoció de la salut es difonen des del portal UPF Saludable.