Les universitats, com a actors socials del sector públic, han de tenir una dimensió social i anar més enllà de les activitats que li són pròpies, la docència i la recerca. És funció de la universitat implicar-se en la societat i contribuir de forma responsable al seu desenvolupament social, cultural i ambiental.

És per aquest motiu que la Universitat Pompeu Fabra ha articulat un conjunt d'accions i programes que vetllen per la igualtat d'oportunitats i promouen la salut, la sostenibilitat i la solidaritat, i que impliquen a tota la comunitat universitària. Des del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció es vol potenciar i coordinar les accions dirigides a la conservació de l'entorn i a la promoció de la igualtat, la inclusió i la cooperació. 

En aquesta línia la UPF va crear el mes d'octubre del 2012 el Programa de Responsabilitat Social de la UPF per dur a terme una estratègia conjunta, i el juny del 2013 es crea el vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, al qual s'assiga la coordinació i supervisió del programa.

Amb aquest portal es pretén donar visibilitat i facilitar l'accés a tots aquells programes de l'àmbit de la responsabilitat social que es duen a terme des de qualsevol àmbit de la UPF, gestió, docència i recerca.

Pel que fa a la gestió, els programes que configuren el Programa de Responsabilitat Social de la UPF estan adscrits a diferents unitats i serveis:

  • La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, que depèn del Gabinet del Rectorat, té assignades les funcions de suport, promoció i coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social. Al mateix temps, té adscrits el Pla d'Igualtat Isabel de Villena i el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i la Solidaritat.
  • El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària té adscrit el Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat i les accions de responsabilitat social que afectin principalment als estudiants, com són les accions de voluntariat.
  • El Servei de Gestió Patrimonial té al seu càrrec l'execució de l'Agenda 21 de la UPF i les accions de sostenibilitat.
  • L'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, que depèn de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, té adscrit el Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
  • El Servei d'Informàtica dóna suport a la instal·lació de programari i maquinari en temes d'inclusió. També participa en la millora de la gestió de l'energia en els equipaments TIC.
  • El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), impulsa les activitats d'innovació, millora i suport a la docència, i la promoció de la qualitat educativa en l'àmbit de la responsabilitat social. Aquesta acció es concreta a assessorar i a donar suport en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i els plans d'estudi de la UPF; afavorir la formació i el desenvolupament dels professors en aquests àmbits i cercar i difondre convocatòries i bones pràctiques externes relacionades amb la integració d'aquesta perspectiva en l'aprenentatge a la universitat.