Les universitats, com a actors socials del sector públic, han de tenir una dimensió social i anar més enllà de les activitats que li són pròpies, la docència i la recerca. És funció de la universitat implicar-se en la societat i contribuir de manera responsable al seu desenvolupament social, cultural i ambiental.

És per aquest motiu que la Universitat Pompeu Fabra ha articulat un conjunt d'accions i de programes que vetllen per la igualtat d'oportunitats i que promouen la salut, la sostenibilitat i la solidaritat, i que impliquen tota la comunitat universitària. Des del Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat es volen potenciar i coordinar les accions dirigides a la conservació de l'entorn i a la promoció de la igualtat, la inclusió i la cooperació. 

En aquesta línia, el mes d'octubre del 2012, la UPF va crear el Programa de Responsabilitat Social per dur a terme una estratègia conjunta. El juny de l’any següent, es crea el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, al qual s'assigna la coordinació i la supervisió del Programa.

Després de set anys, i tenint en compte que s'han produït canvis en la definició dels programes, que s'han identificat noves necessitats i reptes vinculats al desenvolupament sostenible en les seves tres dimensions (econòmica, social i ambiental), i amb l'objectiu de millorar la gestió del Programa, s’ha fet necessari introduir-hi més canvis descriptius així com repensar la manera de gestionar-lo. A més, seguint la línia de transformació, el 2017 es va assignar un nou nom per al vicerectorat que hi estava vinculat, i es va convertir en el Vicerectorat per a Projectes per al Compromís Social i la Igualtat.

Així, el febrer del 2020, es crea el Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible (derogant la Resolució del 2012), per portar a terme l'estratègia conjunta de les accions que es desenvolupen al voltant dels principis d'igualtat d'oportunitats, de cooperació, de salut integral i de sostenibilitat.  

Pel que fa a la gestió, els programes que configuren el Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF estan adscrits a diferents unitats i serveis:

  • El Gabinet del Rectorat en té assignades la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació. Així mateix, se li assigna la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat (UPF-Solidària), en coordinació amb els diferents serveis i d'acord els termes previstos en el mateix programa. 
  • La Unitat d’Igualtat té adscrita la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla d'Igualtat Isabel de Villena (UPF-Igualtat), en coordinació amb els diferents serveis i d'acord els termes previstos en el mateix pla.
  • L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, que depèn de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, té la funció de gestionar i coordinar els plans i els programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.
  • L'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni té assignades la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla de Sostenibilitat Ambiental (UPF-Sostenible), en coordinació amb els diferents serveis i d'acord els termes previstos en el mateix pla.
  • L'Àrea de Serveis Tecnològics i Recursos d'Informació té assignades la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Pla d'Inclusió (UPF-Inclusió), en coordinació amb els diferents serveis i d'acord els termes previstos en el mateix pla.

Resolució del rector de 14 de febrer del 2020 per la qual es modifica la Resolució del rector de 23 d'octubre del 2012 per la qual s’assignen a diverses unitats i serveis administratius les accions que integren el Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible

Compromisos i adhesions

 

Programes