La UPF disposa del Pla d'Igualtat Isabel de Villena com a eina destinada al compliment efectiu del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i a l'eliminació de les conductes discriminatòries que obstaculitzen o impedeixen a les dones l'exercici dels seus drets. La Universitat desenvolupa accions al voltant de:

  • la visualització i sensibilització vers les desigualtats de gènere;
  • la comunicació;
  • l' accés al treball i promoció de les carreres professionals;
  • la representació equilibrada en els òrgans de govern, consultius i de presa de decisions; i
  • la conciliació de la vida personal i laboral.

Totes les accions i activitats en aquest àmbit es difonen des del portal UPF Igualtat.