ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: