Secció 1: L'administració de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1.- Definició i organització

1.- L'administració de la Universitat Pompeu Fabra serveix amb objectivitat els interessos generals i les finalitats de la Universitat. Actua mitjançant la planificació operativa en el marc estratègic de la Universitat, i estableix objectius de qualitat i efectivitat adreçats a la millora contínua.

2.- L'administració actua sota la direcció superior del rector o rectora i la direcció immediata del gerent.

3.- L'administració s'estructura en les àrees de gestió i les unitats administratives i serveis universitaris previstos en la present resolució.

Article 2.- Àrees de gestió

1.- Les àrees de gestió tenen com a objectiu assessorar i donar el suport necessari al desenvolupament de les polítiques acordades en el marc de la planificació i programació de la Universitat així com al seguiment i avaluació de l'assoliment dels objectius i coordinen les unitats administratives i serveis universitaris, d'acord amb el que disposa aquesta resolució.

2.- Les àrees de gestió depenen del gerent, davant qui rendeixen comptes, sense perjudici de la seva vinculació funcional, o de les unitats administratives i serveis universitaris que en depenen, amb els vicerectors competents en les respectives matèries.

Article 3.- Organització de les àrees de gestió

1.- L'administració de la Universitat Pompeu Fabra s'organitza en les següents àrees de gestió:

- Àrea de Docència

- Àrea de Recerca i Innovació

- Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

- Àrea de Recursos Humans i Organització

- Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

2. El Gabinet de Rectorat, a més de les seves activitats de suport al rector o rectora en les activitats i relacions institucionals, actua d'àrea de gestió per a la direcció tècnica dels àmbits de Comunicació, Promoció i Relacions de la Universitat.

Article 4.- Unitats administratives i serveis universitaris

1.- Les unitats administratives i serveis universitaris presten suport tècnic i porten a terme les tasques d'assessorament i gestió en relació amb les funcions que li són assignades per la present resolució.

2.- Les unitats administratives i serveis universitaris són:

-Servei d'Assessoria Jurídica

-Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

-Servei de Gestió Acadèmica

-Servei d’Infraestructures i Patrimoni

-Servei de PAS

-Servei de PDI

-Servei de Pressupostos i Finances

-Servei de Recerca

-Servei de Relacions Internacionals

-Servei d'Informàtica

-Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

-Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

-Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle

-Biblioteca

-Direccions de Campus

Secció 2: Àrees de Gestió

Article 5.- El Gabinet del Rectorat

El Gabinet del Rectorat, al capdavant del qual hi ha un o una cap de Gabinet, dirigeix, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions de la Universitat i actua de suport directe del rector o rectora. Dirigeix i coordina el Servei de Relacions Internacionals i la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Article 6 .- Àrea de Docència

L'Àrea de Docència, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua les tasques vinculades a l'ordenació i la gestió acadèmiques, la innovació docent i les activitats de formació acadèmica complementària dels estudiant. Dirigeix i coordina el Servei de Gestió Acadèmica, l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis i l'Oficina de Postgrau i Doctorat. També garanteix la coordinació administrativa i la coordinació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) amb la Gerència.

Article 7.- Àrea de Patrimoni (Resta sense contingut atès la resolució del rector d'1 d'abril del 2011)

L'Àrea de Patrimoni, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina i impulsa les tasques relacionades amb el patrimoni i la contractació administrativa de la Universitat. Dirigeix i coordina el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

Article 8.- Àrea de Recerca i Innovació

L'Àrea de Recerca i Innovació, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina i impulsa les tasques vinculades a les activitats d'implementació de la política científica, de gestió de la recerca, de transferència de coneixement i el desenvolupament d'infraestructures de recerca. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Recerca i la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle.

Article 8bis- Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

L'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els processos i les accions relacionats amb l'economia i el pressupost, la contractació administrativa i la gestió del patrimoni de la Universitat. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Pressupostos i Finances, el Servei d’Infraestructures i Patrimoni i la Unitat de Contractació Administrativa

Article 9.- Àrea de Recursos Humans i Organització

L'Àrea de Recursos Humans i Organització, dirigida per un vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, i també els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa. Dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI. També en depèn l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i la Unitat d'Organització i Processos.

Article 10.- Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

L'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els serveis de suport directe a la recerca, la docència i la gestió. Dirigeix i coordina el Servei d'Informàtica, la Biblioteca i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària.

Secció 3: Unitats administratives i serveis universitaris

Article 11.- Servei d'Assessoria Jurídica

El Servei d'Assessoria Jurídica té al seu càrrec l'assessorament en dret dels òrgans i serveis de la UPF; l'elaboració o supervisió dels projectes normatius que dicti la Universitat; la realització d'informes i dictàmens jurídics; l'elaboració d'informes o, si escau, de les propostes de la resolució dels recursos que s'interposin contra les normes de la UPF o contra els actes administratius que dictin els seus òrgans; l'elaboració o emissió de l'informe, si escau, en relació amb els convenis i els contractes de qualsevol naturalesa subscrits per òrgans de la UPF; l'elaboració d'informes en relació amb els expedients administratius que li siguin sotmesos o en què el seu informe sigui preceptiu d'acord amb la legislació vigent; la coordinació de l'assessorament jurídic de la Universitat i la coordinació i, si escau, l'exercici de la defensa jurídica de la Universitat.

Article 12.- Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària té per funcions planificar, organitzar i promoure la participació en els àmbits de la cultura, els esports, la representació dels estudiants, la solidaritat i el voluntariat i la inclusió, així com gestionar les pràctiques extracurriculars de la UPF dels estudiants de grau, oferir serveis d'allotjament a residències d'estudiants i gestionar l'obtenció de condicions avantatjoses per a la comunitat universitària.

Article 13.- Servei de Gestió Acadèmica

El Servei de Gestió Acadèmica té per funcions el suport tècnic per elaborar la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau i les normatives relacionades amb l'àmbit econòmic i de títols; elaborar informes per facilitar la presa de decisions dels òrgans de govern en els processos dels quals és responsable; planificar, proposar noves funcionalitats, coordinar la implementació i fer el seguiment de les aplicacions informàtiques de l'àmbit de la gestió acadèmica, en coordinació amb el Servei d'Informàtica; assessorar i donar suport tècnic, en l'àmbit de la gestió acadèmica dels graus, als centres d'ensenyament superior adscrits; realitzar el servei d'atenció a l'usuari i establir els criteris d'atenció als estudiants, en col·laboració amb les unitats implicades; definir els criteris, assessorar, facilitar la coordinació i les eines necessàries dels processos de gestió acadèmica a les secretaries de centre, departament, institut universitari de recerca i altres unitats implicades; organitzar i coordinar amb les unitats responsables els processos d'ordenació docent de grau i de postgrau; coordinar els processos d'implementació, modificació i extinció dels plans d'estudis de grau i equivalents; organitzar i coordinar la gestió dels procediments d'accés, matrícula i gestió de l'expedient que afecten els estudiants de grau; organitzar i gestionar processos d'expedició de títols oficials i propis així com els ajuts a l'estudi que li siguin encomanats; actuar com a fedatari dels actes o documents que es generin dels processos dels quals el Servei de Gestió Acadèmica n'és responsable..

Article 14.- Servei d’Infraestructures i Patrimoni

El Servei d’Infraestructures i Patrimoni té com a funcions gestionar el patrimoni mobiliari i immobiliari de la Universitat amb la gestió de la seva adquisició, alienació, cessió i arrendament i dels actes necessaris per a la seva conservació, manteniment, utilització, aprofitament, protecció i defensa; gestionar i coordinar les obres, equipaments i instal·lacions; la gestió urbanística dels programes d'inversió de la universitat; coordinar els processos i programes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental, els plans d’eficiència energètica, la mobilitat i els plans de seguretat-autoprotecció; gestionar i coordinar els serveis generals i tramitar i controlar les despeses relatives a les actuacions descrites anteriorment, mitjançant indicadors per avaluar i millorar l’activitat en aquest àmbit i d’acord amb les polítiques de la universitat socialment responsables.

Article 15.- Servei de PAS

Són funcions del Servei de PAS elaborar el capítol I del pressupost pel que fa al PAS; planificar, ordenar i executar l'administració, selecció, contractació, promoció, mobilitat i formació del personal d'administració i serveis; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PAS, i l'anàlisi, l'elaboració i la proposta en matèria de relacions sindicals, així com de la participació en la negociació col·lectiva del PAS.

Article 16.- Servei de PDI

El Servei de PDI dóna suport a l'elaboració del pressupost relatiu a l'àmbit del PDI, a la gestió de totes les despeses de personal i a les activitats de programació i de control dels recursos aplicats a la docència; porta a terme les funcions d'estudi i aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; s'encarrega de la planificació, l'ordenació i l'execució en l'administració, la selecció i la contractació del PDI; elabora la nòmina i gestiona la Seguretat Social i altres sistemes de previsió que afecten el PAS i el PDI, i proporciona les dades estadístiques derivades d'aquesta gestió. També porta a terme l'anàlisi, l'elaboració i la proposta en matèria de relacions sindicals i la participació en la negociació col·lectiva del PDI.

Article 17.- Servei de Pressupostos i Finances

El Servei de Pressupostos i Finances té com a funcions donar suport a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost i dels programes d'inversió de la Universitat, la gestió i el control de l'execució del pressupost; i l'ordenació, la coordinació, el seguiment i l'execució de la gestió econòmica-administrativa.

Article 18.- Servei de Recerca

El Servei de Recerca té per funcions donar suport a la planificació i a la implementació de la política de recerca; promocionar, assessorar i gestionar els programes de les administracions finançadores de recerca i  coordinar els processos en l'àmbit econòmic que portin a terme les unitats administratives descentralitzades; gestionar programes de recerca de la UPF, i proveir dades d'aquest àmbit.

Article 19.- Servei de Relacions Internacionals

El Servei de Relacions Internacionals té per funcions donar suport a l'establiment de la política de relacions internacionals i desenvolupar les relacions corporatives de la UPF amb d'altres universitats i amb institucions o entitats estrangeres per a l'establiment de relacions de col·laboració, programes comuns o d'intercanvi i de cooperació educativa. El Servei de Relacions Internacionals coordina el Programa d'Estudis per a Estrangers.

Article 20.- Servei d'Informàtica

El Servei d'Informàtica té com a funcions donar suport a la planificació, la gestió, el control i la coordinació dels recursos informàtics de suport a la gestió, a la docència i a la recerca de la Universitat; la seva programació i explotació; la posada en marxa i el control de qualitat dels programes necessaris; el desenvolupament d'aplicacions informàtiques; la coordinació de la implementació de noves eines i projectes informàtics, i el manteniment de les aplicacions en funcionament.

Article 21.- Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, assimilada orgànicament a servei, té al seu càrrec l'organització i la gestió de la informació i la projecció de caràcter institucional i el seu tractament i transformació en productes de comunicació, en qualsevol suport; el disseny i la implementació de nous canals i serveis de comunicació interna i externa i el suport, en aquests camps, a la comunitat universitària; les relacions amb els mitjans de comunicació; el disseny de la identitat visual corporativa de la Universitat; les accions informatives de captació d'estudiants; els serveis lingüístics, i donar suport a la planificació, la promoció i la coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social i la gestió dels programes que se li adscriuen directament.

Article 22.-

(Queda sense contingut)

Article 23.- Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, té per funcions gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades i assessorar als òrgans de govern de la universitat en aquest aspecte; definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals; coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials; assessorar les unitats acadèmiques en els aspectes de qualitat i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria; donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa.

Article 24.- Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle

La Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle, assimilada orgànicament a servei, té per funcions coordinar actuacions, de tipus institucional, en l'àmbit de la R+D+i; coordinar la política d'estructures mixtes de recerca en l'àmbit del grup UPF; assessorar i gestionar els contractes i convenis amb empreses i institucions; difondre, promoure i gestionar la transferència i valorització de tecnologia i coneixement; promoure l'emprenedoria en la comunitat universitària; planificar, promoure i gestionar els parcs que se li assignin.

Article 25.- Biblioteca

La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, assimilada orgànicament a servei, i al capdavant de la qual hi ha un director, és el servei universitari que, en l'àmbit dels recursos d'informació i dels serveis que se'n deriven, dóna suport a les activitats pròpies de la Universitat i de la seva comunitat: la docència i l'aprenentatge, la recerca i la gestió.

Article 26.- Estructura administrativa del campus

Els campus de la UPF disposen, en cada àrea territorial, d'una estructura administrativa que té per funcions assegurar el correcte funcionament dels espais i dels equipaments del campus; garantir el suport administratiu i logístic a les activitats acadèmiques, institucionals i de gestió que s'hi porten a terme; garantir la realització i el control de les actuacions administratives relatives als moviments econòmics i pressupostaris del campus i aquelles que li puguin ser assignades en matèria de competència dels serveis centrals.

Al capdavant hi ha un director o directora de campus, amb assimilació orgànica a Servei.

L'estructura administrativa de campus s'estableix en els àmbits territorials següents:

- Campus de la Ciutadella

- Campus de la Comunicació-Poblenou.

- Campus del Mar

Disposicions addicionals

Primera.- Es suprimeix la Unitat Tècnica de Programació Acadèmica, creada per resolució de data 26 de juny del 2007. Les funcions de suport tècnic a la programació acadèmica dels ensenyaments oficials o propis de la Universitat que realitzava aquesta unitat passen a ser exercides pel CQUID.

Segona.- Les unitats amb nivell inferior a servei mantenen la dependència orgànica i les funcions assignades d'acord amb les respectives resolucions de creació.

Disposició derogatòria

Única. Queden derogades les resolucions de 31 de març de 1993 per la qual s'estructuren els òrgans administratius de la UPF, llevat l'article 20, apartats 2, 3 i 4, de 7 d'octubre del 2003 i 20 d'octubre del 2005 de reestructuració administrativa de les àrees de gestió i els serveis i unitats administratives; la resolució del rector de 19 de desembre del 2005 per la qual s'adscriu el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària a l'Àrea de Recursos d'Informació i totes aquelles resolucions que contradiguin la present resolució.

Disposicions finals

Primera.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona.- S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.