La Resolució de 22 d'octubre del 2012, per la qual es crea el Programa de Responsabilitat Social de la UPF, assigna al Gabinet del Rectorat la seva direcció, coordinació, impuls i avaluació, sense perjudici de les funcions dels serveis o unitats administratives que gestionen els programes i les accions que el conformen.

Tenint en compte que, pel que fa a la gestió, els programes que configuren el Programa de Responsabilitat Social de la UPF estan adscrits a diferents unitats i serveis, es considera necessari reorganitzar aquesta assignació. D'una banda, assignant a la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, depenent del Gabinet del Rectorat, les funcions de suport, promoció i coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social i, de l'altra, adscrivint els programes fins ara portats a terme des de la Unitat de Suport a Programes Especials a la UIPI -el Pla d'Igualtat Isabel de Villena i el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat- i al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària -el Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat i les accions de responsabilitat social que afectin principalment als estudiants, com són les accions de solidaritat i voluntariat-. El Programa de Desenvolupament Sostenible i el Pla de Prevenció de Riscos Laborals queden, pel que fa a la gestió, com fins ara.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Assignar a la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals les funcions de suport a la planificació, la promoció i la coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, i se li adscriuen directament el Pla d'Igualtat Isabel de Villena i el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat.

En conseqüència, l'article 21 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, queda redactat com segueix:

La Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, assimilada orgànicament a servei, té al seu càrrec l'organització i la gestió de la informació i la projecció de caràcter institucional i el seu tractament i transformació en productes de comunicació, en qualsevol suport; el disseny i la implementació de nous canals i serveis de comunicació interna i externa i el suport, en aquests camps, a la comunitat universitària; el disseny de la identitat visual corporativa de la Universitat; les accions informatives de captació d'estudiants; els serveis lingüístics, i donar suport a la planificació, la promoció i la coordinació de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social i la gestió dels programes que se li adscriuen directament.

Segon. Adscriure al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària el Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat i aquelles accions que, en l'àmbit de la responsabilitat social, s'adrecin principalment als estudiants, com les accions de solidaritat i voluntariat.

En conseqüència, l'article 12 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, queda redactat com segueix:

El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària té per funcions planificar, organitzar i promoure la participació en els àmbits de la cultura, els esports, la representació dels estudiants, la solidaritat i el voluntariat i la inclusió, així com gestionar les pràctiques extracurriculars de la UPF dels estudiants de grau, oferir serveis d'allotjament a residències d'estudiants i gestionar l'obtenció de condicions avantatjoses per a la comunitat universitària. 

Tercer

3.1. L'article 2 de la Resolució de 17 d'octubre del 2011, pel qual, entre d'altres, s'estableix l'estructura de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, queda redactat, en el seu primer paràgraf, com segueix:

La Unitat d'Informació i Projecció Institucionals exerceix les funcions previstes a l'article 21 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador o coordinadora:

-Comunicació i Responsabilitat Social

-Gabinet Lingüístic

-Promoció d'Estudis

-Serveis Gràfics

3.2. L'apartat 2.4 de l'article 2 de la Resolució de 17 d'octubre del 2011 queda  redactat com segueix:

Són funcions de l'àmbit de Comunicació i Responsabilitat Social proposar i establir les pautes i els criteris d'ús, per part dels membres de la comunitat universitària, dels canals, les eines i els productes d'informació i comunicació interna en qualsevol suport; assessorar els usuaris en el disseny i l'execució dels plans de comunicació; administrar el portal corporatiu (web pública i Campus Global) i dissenyar  l'arquitectura de la informació (continguts, estructura i navegació); proposar els programes per aconseguir els objectius estratègics que la Universitat formuli en l'àmbit de la responsabilitat social; fer-ne la promoció i gestionar les actuacions que des d'aquest àmbit se li assignin, i coordinar i fer el seguiment de les accions amb les diferents unitats administratives que els gestionen.

3.3. El coordinador o coordinadora de l'àmbit de Comunicació i Responsabilitat Social té la condició d'Unitat d'Igualtat, als efectes d'allò establert a la disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. (vegeu l'acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017 pel qual es crea la Unitat d'Igualtat com un servei universitari especialitzat)

Quart. Suprimir la Unitat de Suport a Programes Especials, creada per Resolució de 22 de setembre del 2009.

Disposició addicional. Sense perjudici d'allò establert a la Resolució de 22 d'octubre del 2012, per la qual es crea el Programa de Responsabilitat Social, el suport a la planificació, implementació, promoció i coordinació del Programa de Desenvolupament Sostenible queda al Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, i el suport a la planificació, implementació, promoció i coordinació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals queda a l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, sota la dependència directa de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, amb les funcions que li atribueix la Resolució de 10 de desembre del 1998, desplegada per Resolució de 23 de desembre de 1999.

Disposició derogatòria. Queda sense efectes la Resolució de 22 de setembre del 2009 de creació de la Unitat de Suport a Programes Especials.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 23 d'octubre del 2012