La Resolució del rector de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, estableix les àrees de gestió en què s'organitza la Universitat Pompeu Fabra, així com l'organització de les seves unitats administratives i serveis universitaris.

La Resolució del rector de 27 de març del 2006, de reestructuració de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, estableix l'estructura organitzativa interna d'aquesta àrea i assigna les competències i les funcions que, des de les respectives seccions i oficines, es desenvolupen.

Atès que la plaça de cap del Servei de Personal d'Administració i Serveis (PAS) es troba vacant, i donada la voluntat de racionalitzar l'estructura organitzativa de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, per potenciar les actuacions que estan directament relacionades amb la simplificació administrativa i la millora de l'eficiència dels serveis que ofereix, orientat a la implantació del model de gestió associat a l'administració electrònica.

I vist el que disposa el títol 9 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels esmentats Estatuts,

 

HE RESOLT:

Article 1. Suprimir el Servei de PAS.

Queda sense efecte per resolució del rector de 12 de maig del 2016

 

Article 2. Suprimir l'Oficina Tècnica d'Informació i Organització (OTIO), creada per la Resolució de 27 de març del 2006.

 

Article 3. Crear la Unitat d'Organització i Processos (UOP).

La Unitat d'Organització i Processos (UOP) té al seu càrrec les funcions següents:

 

• Fer i implementar estudis de disseny organitzatiu i d'estructures per tal d'afavorir-ne l'optimització i la racionalització, el funcionament i els recursos de les àrees, unitats administratives i serveis universitaris.

• Racionalitzar els processos de gestió, incloent la normalització dels formularis i la simplificació administrativa.

• Analitzar i definir les dotacions de les unitats: descripció, valoració i classificació dels llocs de treball, i anàlisi de les càrregues de treball.

• Fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i estratègics de millora de l'àmbit de personal i de processos de gestió.

•Coordinar els projectes transversals en matèria de recursos humans.

 

Article 4. L'article 9 de la Resolució de 4 de maig del 2009 queda redactat com segueix:

"Article 9. Àrea de Recursos Humans i Organització

L'Àrea de Recursos Humans i Organització, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, i també els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa. Dirigeix i coordina el Servei de PDI."

Article 5. L'article 4.2 de la Resolució de 4 de maig del 2009 queda redactat com segueix:
2. Les unitats administratives i els serveis universitaris són els següents:

- Servei d'Assessoria Jurídica
- Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
- Servei de Gestió Acadèmica
- Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
- Servei de PDI
- Servei de Pressupostos i Finances
- Servei de Recerca
- Servei de Relacions Internacionals
- Servei d'Informàtica
- Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
- Unitat de Comunicació i Relacions Externes
- Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació
- Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca
- Biblioteca
- Direccions de campus

 

Disposició derogatòria.  L'article 15 de la Resolució de 4 de maig del 2009 i l'article  4 de la Resolució del rector de 27 de març del 2006, de reestructuració de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, que incloïen les funcions del Servei de PAS i de l'Oficina Tècnica d'Informació i Organització, respectivament, queden sense contingut.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura.


Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 2 de maig del 2011