Web Content Display

L'àrea de Recursos Humans i Organització, creada per resolució de 20 d'octubre del 2005, amb la finalitat de millorar els serveis envers els seus usuaris, dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI.

També en depèn l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i la Unitat d'Organització i Processos.

El Servei de PDI s'estructura en dues seccions: la Secció d'Administració del PDI i la Secció de Nòmines i de Gestió Econòmica.

Atenent la funció transversal dels processos de nòmines i de gestió pressupostària i de seguiment de la despesa de personal que afecta als Serveis de PAS i de PDI, es fa necessari modificar l’estructura per facilitar la millora en la coordinació dels processos, de l’atenció als usuaris i dels serveis que ofereix aquesta secció.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

HE RESOLT:

Article 1.

Suprimir la Secció de Nòmines i de Gestió Econòmica del Servei de PDI.

Article 2.

Crear la Unitat de Nòmines i Gestió Pressupostària, assimilada a secció, i adscriure-la directament a l’Àrea de Recursos Humans i Organització, amb les funcions següents:

  • Executar la nòmina i gestionar la cotització a la Seguretat Social i d’altres sistemes de previsió;
  • Donar suport a l’elaboració del pressupost de despeses de personal del PAS i del PDI;
  • Fer la gestió i el seguiment de les despeses de personal, incloent-hi les que compten amb afectació d'ingressos per a la seva execució;
  • Informar dels costos de personal,
  • Coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de Recursos Humans per gestionar les funcions assignades als serveis de PAS i de PDI.

Article 3.

Modificar l’article 3.1 de la resolució del rector de 27 de març del 2006 de reestructuració de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, que queda redactat com segueix:

Article 3. El Servei de PDI

3.1. El Servei de PDI té per funcions donar suport a l'elaboració del pressupost de gestió de totes les despeses de personal docent i investigador; assessorar i controlar la programació i l’execució del pla de dedicació docent; analitzar i aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; planificar, ordenar i executar els processos de suport per a la selecció i la contractació del PDI; donar suport en l’àmbit de de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDI; establir indicadors per a l’avaluació dels serveis que ofereix.”

Article 4.

Modificar l’article 3.2 de la resolució del rector de 27 de març del 2006 de reestructuració de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, que queda redactat com segueix:

3.2. El Servei de PDI integra la Secció d'Administració del PDI.”

Article 5.

Suprimir l’article 3.4 de la resolució del rector de 27 de març del 2006 de reestructuració de l'Àrea de Recursos Humans i Organització.

Article 6.

Modificar l’article 16 de la resolució del rector de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa, modificada per resolucions d'1 d'abril i 17 d'octubre del 2011, de 22 d'octubre del 2012, de 12 de febrer del 2014, de 25 de gener, 12 i 20 de maig del 2016, 24 d'abril del 2018 i 4 de juny del 2018, que queda redactat com segueix:

Article 16.- Servei de PDI

El Servei de PDI té per funcions donar suport a l'elaboració del pressupost de gestió de totes les despeses de personal docent i investigador; assessorar i controlar la programació i l’execució del pla de dedicació docent; analitzar i aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; planificar, ordenar i executar els processos de suport per a la selecció i la contractació del PDI; donar suport en l’àmbit de de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDI; establir indicadors per a l’avaluació dels serveis que ofereix.”

Disposició final primera

S’autoritza al gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l’execució d’aquesta resolució.

Disposició final segona

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura.

 

 

Jaume Casals i Pons

Rector

 

Barcelona, 14 de desembre del 2018