Article 1. Servei de Gestió Acadèmica

El Servei de Gestió Acadèmica exerceix les funcions previstes a l'article 13 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'estructura en les unitats següents, al capdavant de les quals hi ha un cap:

- Secció de Grau

- Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi

- Oficina d'Organització de la Docència

- Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica

1.1. La Secció de Grau coordina els processos que afecten la vida acadèmica dels estudiants de grau, i té com a funcions planificar i coordinar les fases d'accés, d'admissió i de matriculació dels estudiants de grau conjuntament amb les secretaries de centre, i executar aquelles que li són encomanades; planificar i coordinar els processos relacionats amb la gestió de l'expedient acadèmic dels estudiants de grau; assessorar les secretaries de centre i facilitar-los els recursos d'informació i de formació necessaris per gestionar aquests processos; assessorar i coordinar els processos acadèmics dels centres d'ensenyament superior adscrits en els termes que preveu el conveni d'adscripció; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, i ser-ne el responsable funcional d'aquestes, en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; donar suport a l'elaboració de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

1.2. La Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions elaborar la previsió d'ingressos de matrícula dels estudis oficials, gestionar la informació d'aquests ingressos i coordinar amb les secretaries i altres unitats de l'Àrea de Docència implicades, els procediments econòmics de la matrícula pel que fa a control de pagaments i gestió de devolucions; coordinar i gestionar, si escau, les beques i els ajuts a l'estudi de les convocatòries oficials de caràcter general adreçats als estudiants de grau i de màster, i coordinar la gestió dels ajuts de matrícula adreçats a estudiants de màster i doctorat; organitzar els processos d'expedició dels títols oficials i propis, del suplement europeu al títol, de les credencials d'homologació amb la informació i resolució tramesa per l'Oficina de Postgrau i Doctorat pel que fa a les titulacions de màster i doctorat; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, com a responsable funcional d'aquestes i en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; atendre els estudiants en els temes referents a les beques que gestiona i a títols; donar suport en l'elaboració de la normativa acadèmica dels temes que li són propis, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

1.3. L'Oficina d'Organització de la Docència, assimilada a secció, és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions establir els criteris per organitzar la docència així com planificar-ne i coordinar-ne els processos; planificar i coordinar l'oferta anual d'assignatures de les titulacions oficials, l'execució de les quals correspon a les secretaries; planificar i coordinar el desplegament de grups de les diferents assignatures i la seva definició, tant pel que fa a la matrícula com pel que fa a la docència,  dins de l'aplicació informàtica de gestió, per part de les secretaries; donar suport tècnic a les secretaries en la introducció dels horaris de docència a l'aplicació informàtica de gestió; planificar i coordinar l'assignació de professorat i la informació de l'idioma de docència de les diferents assignatures, per part de les secretaries; ser responsable de les aplicacions informàtiques que faciliten la gestió dels processos que coordina; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, i ser-ne responsable funcional d'aquestes, en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; donar suport en l'elaboració de la normativa acadèmica dels temes que li són propis, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

1.4. L'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica, assimilada a secció,  és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions elaborar conjuntament amb les unitats responsables dels processos l'anàlisi funcional d'aquests, impulsar-ne la simplificació i, si escau,  proposar-ne millores; facilitar la implementació de l'administració electrònica en els processos dels quals és responsable; fer el seguiment de l'ús i la implementació dels instruments de planificació i gestió del Servei de Gestió Acadèmica tals com el quadre de comandament, els indicadors, el pla d'actuacions, els objectius de gestió, així com la coordinació d'extracció de dades estadístiques de l'àmbit docent dels estudis de grau i de postgrau; proposar el desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió acadèmica,  coordinar l'avaluació i la proposta de millores, i les actuacions per al seu correcte ús, la formació d'usuaris i el funcionament amb les unitats usuàries i amb el Servei d'Informàtica; controlar la gestió de les incidències registrades i fer-ne el seguiment; coordinar i gestionar les eines d'informació del servei (intranet i web); coordinar els nous projectes que s'assignin al servei, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

Article 2. Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals exerceix les funcions previstes a l'article 21 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador o coordinadora:

- Informació Institucional i Responsabilitat Social

- Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

- Mitjans de Comunicació i Xarxes Socials

- Promoció d'Estudis

- Serveis Lingüístics

2.1. Són funcions de l'àmbit Informació Institucional i Responsabilitat Social elaborar, executar i coordinar plans de comunicació institucional i assessorar els usuaris en el disseny dels seus plans de comunicació; proposar i establir les pautes i els criteris d'ús, per part dels membres de la comunitat universitària, dels canals, les eines i els productes d'informació i comunicació en qualsevol suport; administrar el portal web institucional (web pública i Campus Global) i dissenyar-ne l'arquitectura de la informació (continguts, estructura i navegació); donar suport a la planificació, la coordinació i la promoció de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, i executar el Pla d'Igualtat Isabel de Villena i el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat, i té la funció d'Unitat d'Igualtat, i totes aquelles altres que li siguin encomanades. (vegeu l'acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017 pel qual es crea la Unitat d'Igualtat com un servei universitari especialitzat).

2.2. Són funcions de l'àmbit Imatge Corporativa i Serveis Gràfics definir la identitat gràfica corporativa i vetllar perquè s'apliqui correctament en tot tipus de canals i de productes d'informació i comunicació; elaborar propostes gràfiques, maquetar i coordinar la producció de materials de comunicació institucional i de les unitats acadèmiques i administratives; coordinar la realització de reportatges fotogràfics institucionals i els projectes editorials institucionals amb tercers; elaborar les propostes gràfiques d'articles promocionals; definir i coordinar la producció dels productes singulars i del fons d'art de la UPF, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.3. Són funcions de l'àmbit Mitjans de Comunicació i Xarxes Socials establir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació; elaborar i difondre les notícies d'actualitat universitària; administrar les xarxes socials institucionals i coordinar la resta de xarxes dins l'àmbit de la Universitat; coordinar la producció de continguts audiovisuals institucionals; impulsar i coordinar accions de difusió i de divulgació de la recerca, la ciència i la tecnologia i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.4. Són funcions de l'àmbit de Promoció d'Estudis proposar, dissenyar, coordinar i executar les campanyes anuals de captació de futurs estudiants de grau, màster i doctorat i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.5. Són funcions de l'àmbit Serveis Lingüístics assessorar sobre el model de llengua i els criteris lingüístics d'ús general a la Universitat; assessorar la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia; corregir els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li trametin, així com gestionar la correcció d'altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i totes les traduccions en els àmbits esmentats; gestionar, coordinar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

Article 3. Servei de Recerca

El Servei de Recerca exerceix les funcions previstes a l'article 18 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador:

- Promoció de la Recerca

- Projectes de Recerca

- Administració i Gestió de Recursos

3.1. Són funcions de l'àmbit de Promoció de la Recerca dinamitzar la participació del PDI en programes de recerca, assessorar-lo sobre les oportunitats de finançament i orientar-lo sobre la millor estratègia; fer seguiment i conèixer les línies de recerca i de producció científica dels grups de recerca; participar activament en l'elaboració de propostes, especialment aquelles que impliquin lideratge de la UPF, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

3.2. Són funcions de l'àmbit de Projectes de Recerca assessorar el personal docent i investigador i facilitar-li la participació en programes de recerca; difondre i promoure les diferents convocatòries per a la realització de projectes i incorporació  de personal de les administracions autonòmiques, nacionals i europees, actuant com a interlocutor amb les entitats finançadores; assessorar i coordinar els gestors de projectes que actuen en el marc dels grups de recerca per afavorir sinergies entre aquests i els serveis de la Universitat; proposar canvis dels processos i circuits interns de gestió dels projectes de recerca fomentant la millora contínua, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

3.3. Són funcions de l'àmbit d'Administració i Gestió de recursos coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts de  recerca i  transferència de coneixement; gestionar els contractes amb empreses i institucions i coordinar el procés dels ajuts de formació de personal investigador; assessorar els diferents gestors i usuaris que interactuen amb aquests processos, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

Article 4. Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle

La Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle exerceix les funcions previstes a l'article 24 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador:

- Transferència de Coneixement

- Emprenedoria

4.1. Són funcions de Transferència de Coneixement identificar i valoritzar les tecnologies i coneixements amb potencial innovador i de mercat; protegir els resultats de la recerca; gestionar la propietat industrial i del software; assessorar i gestionar els contractes i convenis amb empreses i institucions, així com les llicències i els contractes de transferència de coneixement; assessorar en la creació d'empreses de base tecnològica o intensives en coneixement, i gestionar la participació de la UPF en aquestes.

4.2. Són funcions de l'àmbit d'Emprenedoria promoure l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, en coordinació amb el programa de promoció i empresa de la Fundació UPF; assessorar els emprenedors i donar-los suport en la viabilitat tècnica i econòmica del seu projecte empresarial; organitzar accions formatives, conferències, trobades d'emprenedors, tallers i activitats de networking, i gestionar els espais d'incubació UPF-Business Shuttle.

Article 5. Servei d'Informàtica

El Servei d'Informàtica exerceix les funcions previstes a l'article 20 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'estructura en les unitats següents, al capdavant de les quals hi ha un cap:

- Unitat de Gestió de Recursos

- Unitat d'Aplicacions Corporatives

- Unitat d'Infraestructures Tecnològiques i Seguretat

- Unitat d'Informàtica del campus de la Ciutadella - Mercè

- Unitat d'Informàtica del campus de la Comunicació - Poblenou

- Unitat d'Informàtica del campus del Mar

5.1. Són funcions de la Unitat de Gestió de Recursos donar suport a l'administració dels recursos humans, materials i d'informació del Servei d'Informàtica; gestionar les adquisicions del material informàtic i audiovisual, així com dels contractes de manteniment; assessorar els usuaris en matèria de compres de material informàtic; elaborar i mantenir l'inventari del parc informàtic, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

5.2. Són funcions de la Unitat d'Aplicacions Corporatives planificar, organitzar i  gestionar les aplicacions que faciliten l'automatització de processos a la Universitat, i definir-ne els requeriments funcionals, en coordinació amb els responsables funcionals;  programar-ne i implementar-ne les funcionalitats i fer-ne el manteniment; fer el seguiment de la seva integració amb la resta d'aplicacions i la seva evolució tecnològica; fer l'explotació de la informació emmagatzemada, tenir  cura de la seva qualitat i facilitar-ne la utilització per a la presa de decisions; assessorar i formar els usuaris i les unitats d'Informàtica dels campus, i donar-los suport, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

5.3. Són funcions de la Unitat d'Infraestructures i Seguretat planificar, organitzar i gestionar les infraestructures de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat, entre les quals s'inclou l'equipament audiovisual, de transmissió de dades, de telefonia i d'emmagatzematge, els servidors informàtics, les bases de dades i el programari intermedi necessari per al funcionament de les aplicacions; definir els procediments per mesurar el nivell dels serveis oferts; donar suport a l'elaboració i al manteniment del document de seguretat de la UPF i vetllar per la seva aplicació; assessorar i formar les unitats d'Informàtica dels campus, i donar-los suport, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

5.4. Les unitats d'Informàtica del campus de la Ciutadella - Mercè, del campus de la Comunicació - Poblenou i del campus del Mar són unitats de front office. Les seves funcions són atendre i donar suport a les necessitats i les incidències informàtiques dels  usuaris; instal·lar, administrar i explotar la infraestructura de tecnologies de la informació i comunicacions utilitzada pels usuaris; assessorar en matèria de compres i tecnologies que han d'utilitzar els usuaris, seguint els criteris establerts per la Unitat de Gestió de Recursos; planificar, preparar i impartir sessions de formació per als usuaris del campus; donar suport tècnic a la recerca, la docència, les produccions i els actes institucionals de la UPF, sota les directrius de les unitats de Gestió de Recursos, d'Aplicacions Corporatives i d'Infraestructures i Seguretat, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

5.5. El Servei d'Informàtica, i especialment les seves unitats de front office, té entre les seves funcions coordinar i establir fluxos comuns de treball amb la Biblioteca i amb altres unitats organitzatives de la Universitat.

Article 6. Biblioteca

La Biblioteca exerceix les funcions previstes a l'article 25 de la Resolució de 4 de maig del 2009.

6.1. La Biblioteca es desplega territorialment en els tres campus de la Universitat. Els centres en què porta a terme la seva activitat són els següents:

- Biblioteca/CRAI de la Ciutadella

- Biblioteca/CRAI del Poblenou

- Biblioteca del Campus Universitari Mar

6.2. Amb independència del desplegament territorial, la Biblioteca s'estructura en les unitats següents, al capdavant de les quals hi ha un cap:

- Subdirecció

- Coordinació Tècnica

- Unitat de Logística

- Unitat de Serveis d'Informació

- Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats

- Unitat Temàtica de Continguts i Tecnologies de la Comunicació

- Unitat Temàtica de Ciències Experimentals i de la Salut

6.3. Són funcions de la Subdirecció executar tasques de representació i altres funcions delegades per la Direcció; donar les directrius i establir els procediments relacionats amb el processament tècnic dels recursos d'informació i amb la seva difusió; vetllar pel funcionament dels recursos informàtics i per la implementació i el manteniment del sistema bibliotecari integrat i de tots els programaris necessaris per a una prestació eficient de serveis; impulsar la creació i la gestió de llocs web i intranets que siguin competència de la Biblioteca; gestionar el Portal de Producció Científica i tots els repositoris digitals en què participa la Universitat, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.4. Són funcions de la Unitat de Coordinació Tècnica gestionar el pressupost dels recursos econòmics assignats a la Biblioteca i els ajuts per obtenir recursos externs; adquirir tots els recursos d'informació de la Biblioteca, ja siguin amb suports tangibles o d'accés remot, d'acord amb les assignacions pressupostàries; portar a terme els processos relacionats amb l'intercanvi i l'obtenció de documents d'altres biblioteques a través del servei de préstec interbibliotecari; coordinar i fer el seguiment dels temes que es relacionen amb la gestió dels recursos humans de la Biblioteca; gestionar el procés de beques de col·laboració dels estudiants de la UPF així com els convenis de pràctiques d'estudiants externs,  destinats ambdós a la Biblioteca, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.5. Són funcions de la Unitat de Logística establir els procediments i coordinar les accions de la Biblioteca en matèria de donacions i cessions; marcar les directrius per gestionar el fons bibliogràfic i coordinar-ne les accions que se'n deriven; establir els procediments i coordinar la prestació dels serveis de préstec i circulació de documents; fixar les directrius i fer el seguiment dels temes en l'àmbit de les instal·lacions, el mobiliari i els equipaments; a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella, executar les accions i les tasques corresponents a aquests àmbits, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.6. La Unitat de Serveis d'Informació és una unitat de front office que porta a terme la seva activitat a la Biblioteca/CRAI de Ciutadella. Les seves funcions són donar les directrius i establir els procediments per a la prestació de serveis relacionats amb la informació acadèmica i d'extensió universitària, amb l'elaboració de materials docents i treballs acadèmics i amb l'ús de la plataforma d'ensenyament virtual, i a la Biblioteca/CRAI de Ciutadella atendre i donar suport als usuaris en aquests àmbits; prestar el servei d'atenció telefònica (SAT) de la Universitat; donar suport a la prestació del servei de préstec; planificar, coordinar i millorar les activitats de formació d'usuaris en competències informacionals i informàtiques; planificar i coordinar l'elaboració de materials de difusió d'informació i de màrqueting de serveis; coordinar el servei d'informació bibliogràfica tant presencial com telefònica i virtual, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.7. La Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats és una unitat de front office que porta a terme la seva activitat a la Biblioteca/CRAI de Ciutadella. Les seves funcions són atendre i donar suport als usuaris per resoldre les seves necessitats d'informació bibliogràfica, d'elaboració de materials docents i treballs acadèmics i d'ús de la plataforma d'ensenyament virtual; donar suport a la prestació del servei de préstec; desenvolupar la col·lecció bibliogràfica i les guies temàtiques dels àmbits de coneixement corresponent; planificar, preparar i impartir sessions de formació instrumentals i temàtiques per als usuaris del campus, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.8. La Unitat Temàtica de Continguts i Tecnologies de la Comunicació és una unitat de front office que porta a terme la seva activitat a la Biblioteca/CRAI del Poblenou. Les seves funcions són atendre i donar suport als usuaris per resoldre les seves necessitats d'informació bibliogràfica, d'informació acadèmica i d'extensió universitària, d'elaboració de materials docents i treballs acadèmics i d'ús de la plataforma d'ensenyament virtual; atendre el servei de préstec; desenvolupar la col·lecció bibliogràfica i les guies temàtiques dels àmbits de coneixement corresponent; planificar, preparar i impartir sessions de formació instrumentals i temàtiques per als usuaris del campus; assegurar la disponibilitat del fons bibliogràfic i el correcte funcionament de les instal·lacions i els equipaments de la Biblioteca/CRAI, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.9 La Unitat Temàtica de Ciències Experimentals i de la Salut és una unitat de front office, que porta a terme la seva activitat a la Biblioteca del Campus Universitari Mar. Les seves funcions són atendre i donar suport als usuaris per resoldre les seves necessitats d'informació bibliogràfica, d'informació acadèmica i d'extensió universitària, d'elaboració de materials docents i treballs acadèmics i d'ús de la plataforma d'ensenyament virtual; atendre el servei de préstec; desenvolupar la col·lecció bibliogràfica i les guies temàtiques dels àmbits de coneixement corresponent; planificar, preparar i impartir sessions de formació instrumentals i temàtiques per als usuaris del campus; assegurar la disponibilitat del fons bibliogràfic i el correcte funcionament de les instal·lacions i els equipaments de la Biblioteca/CRAI, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

6.10. La Biblioteca, i especialment les seves unitats de front office, té entre les seves funcions coordinar i establir fluxos comuns de treball amb el Servei d'Informàtica i amb altres unitats organitzatives de la Universitat.

 

Disposicions addicionals

En el marc de la millora contínua de la gestió, totes les unitats estructurals i els àmbits funcionals de l'organització de la Universitat tenen com a funció establir els procediments, analitzar-los periòdicament, incorporar-hi millores i establir indicadors per avaluar-los.

 

Disposicions derogatòries

Única. Queden derogades la Resolució de 5 de juliol del 1996, de reestructuració del Servei de Biblioteca; la Resolució de 26 de juny del 2007 de reorganització de l'Àrea d'Afers Acadèmics i Recerca; la Resolució de 4 de juliol del 2006 de reestructuració del Gabinet del Rectorat; la Resolució de 13 de juliol del 2010 per la qual s'organitza el Servei de Recerca; i la Resolució de 3 de novembre del 2004 per la qual es fixa l'estructura del Servei d'Informàtica, i totes aquelles altres que s'hi contradiguin.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 17 d'octubre del 2011