Vist l'acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014, que va concretar la manera com s'articula el compliment del requeriment del nivell de competència d'una tercera llengua que estableix l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener (DOGC núm. 6551 de 30.1.2014);

Atès que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en la sessió de 14 de desembre de 2016, ha aprovat un acord de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (DOGC núm. 7302, de 6 de febrer de 2017), pel qual s'accepten determinades titulacions, a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua i amb validesa indefinida;

Atès que l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Govern del 2 de juliol del 2014 faculta la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica perquè prengui les mesures adients per tal que es porti a terme el contingut d'aquest acord;

Resolc:

Adoptar les disposicions següents:

1. No-aplicació del requeriment d'acreditació a estudiants que hagin iniciat estudis universitaris abans del curs 2014-2015 segons acord Consell Interuniversitari de Catalunya

Als estudiants que, tot i haver estat admesos a primer curs d'un ensenyament de grau, hagin iniciat estudis universitaris amb anterioritat al curs 2014-2015, no els resulta d'aplicació el requeriment d'acreditar el coneixement del nivell B2 o superior d'una llengua estrangera.

2. Exempcions d'acreditació per a determinades titulacions segons acord Consell Interuniversitari de Catalunya

En els termes previstos per l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya fet públic per Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, s'accepten, a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua i amb validesa indefinida, les titulacions següents:

2.1.  Titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

2.2.  Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.

2.3.  Títols de batxillerat o assimilats d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol, com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.

3. Exempció d'acreditació per a estudiants de Traducció i Interpretació de la UPF

3.1. Els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació i els del Grau en Llengües Aplicades de la UPF estan exempts d'haver d'acreditar el nivell B2 d'una tercera llengua, sempre que la llengua de la seva via d'accés correspongui a una de les establertes per la normativa, sens perjudici que puguin presentar un document d'acreditació del seu coneixement per tal que consti al seu expedient acadèmic.

3.2. L'exempció, que no comporta el reconeixement de cap nivell de competència, tan sols serà d'aplicació un cop l'estudiant hagi completat els 240 ECTS de la titulació.

4. Compatibilitat entre l'acreditació de nivells superiors al B2 i el reconeixement acadèmic en crèdits

Els estudiants que acreditin un nivell de competència de llengua estrangera superior al B2 per mitjà de titulacions o certificats apropiats podran utilitzar-los tant per a la superació del requeriment d'acreditació del nivell B2 de llengua estrangera com als efectes d'obtenir, si escau, el reconeixement acadèmic en crèdits en els termes que estableix la normativa corresponent.

 

Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica

Mireia Trenchs Parera

Barcelona, 21 de febrer de 2017