Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2005

1. Àmbit d'aplicació

1.1. Aquest Acord és d'aplicació al personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. El tipus d'horari de cada empleat d'administració i serveis de la UPF és el que estableix, en cada cas, la Relació de Llocs de Treball, d'acord amb aquesta regulació.

2. Jornada de treball

2.1. El personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra treballarà de dilluns a divendres, llevat del personal que fa jornada de cap de setmana i festiu que es detallen en aquesta normativa.

2.2. La jornada anual del personal d'administració i serveis és de 1.462 hores de treball.

El personal en règim de jornada ordinària, podrà gaudir, si ho desitja, d'un descans diari de fins a 30 minuts en la seva jornada laboral, sempre que la jornada diària sigui superior o igual a 5 hores.

2.3. La jornada intensiva dels períodes d'estiu i de Nadal, suposa la realització continuada de l'horari laboral diari amb una reducció d'una hora.

La jornada intensiva d'estiu s'iniciarà el dilluns següent de la data que finalitzi el període lectiu establert pel calendari acadèmic, i finalitzarà el diumenge anterior a la data d'inici del període lectiu del curs següent. El període de Nadal es fixarà dins del calendari laboral de cada any.

El gerent podrà autoritzar uns períodes diferents als que estableixi el calendari laboral per a la realització de la jornada intensiva, en aquelles unitats administratives en què el període previst en el paràgraf anterior pugui comportar perjudicis o disminucions en la prestació del servei. Aquests períodes especials de jornada intensiva d'estiu i de Nadal s'adequaran a les necessitats de cada unitat d'acord amb les condicions següents: han de ser ininterromputs, han de mantenir el mateix nombre de setmanes que el període normal, i han d'incloure, necessàriament, els mesos de juliol i agost. El gerent informarà als representants dels treballadors d'aquestes autoritzacions.

La jornada intensiva, en els períodes que correspongui, afecta a tot el Personal d'Administració i Serveis, llevat del personal de jornada de caps de setmana i festius.

Durant la vigència de la jornada intensiva, el personal podrà gaudir, si ho desitja, d'un descans diari de fins a 25 minuts, sempre que la seva jornada diària sigui superior o igual a quatre hores i 20 minuts.

2.4. Quan, per necessitats del servei, es realitzi dins del temps de flexibilitat horària una jornada setmanal superior a les 35 hores en jornada ordinària, o a les 30 hores en jornada intensiva, cada empleat públic podrà acumular fins a 4 hores setmanals de treball suplementari. Aquesta acumulació podrà comptar com hores treballades la setmana següent o ser compensada total o parcialment. El gaudi de la compensació horària haurà de ser compatible amb les necessitats del servei.

L'acumulació màxima de treball suplementari permesa al personal en jornada de caps de setmana i festius serà de 5 hores. La seva compensació es podrà portar a terme de la mateixa manera que la regulada en el paràgraf anterior.

3. Jornada ordinària

3.1. La jornada ordinària es desenvolupa en els horaris que s'especifiquen en els apartats següents, segons les necessitats del servei i els interessos del personal.

3.2. El personal d'administració i serveis en règim estatutari administratiu que ocupi llocs de treball fins a nivell 23, o equivalent, podà optar entre acollir-se a les modalitats A o B de l'horari segon, de la jornada ordinària de matí i tarda, establertes al punt 4.1.2 d'aquesta regulació.
També es podrà acollir a les modalitats de segon horari el personal que ocupi llocs de treball del nivell 24, o equivalent, que no siguin de comandament.

3.3. La cobertura del servei, durant el temps d'aplicació de la jornada ordinària, ha de restar garantida des de les 9h. a les 14h. i de 15,30h. a les 17,30h., tots els dies laborables, excepte divendres que podrà finalitzar a les 17h.

3.4. Els horaris assignats als llocs treball d'auxiliars de servei, han de garantir un servei continuat i ininterromput de les 8h. a les 21h., així com la cobertura del servei fins a les 21,30h., quan les necessitats del servei ho exigeixin.

3.5. Els horaris assignats als llocs de treball del personal d'atenció al públic de l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, han de garantir un servei continuat i ininterromput de les 8h. a les 21h.

4. Horaris de jornada ordinària

4.1. Horaris de matí i tarda.
Consisteix en la distribució entre matí i tarda de la jornada diària de 7 hores, en alguna de les modalitats horàries que s'assenyalen a continuació:

4.1.1. Horari primer.

La distribució entre matí i tarda es realitza tots i cadascun dels dies laborables.

L'horari de permanència obligada per al personal que presti serveis en llocs de treball d'horari primer, es realitzarà des de les 9,30h. a les 14h. i de les 16h. a les 17h.

Aquest personal gaudirà de les franges de flexibilitat següents:

- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 14h. a 16h. flexibilitat per dinar (mínim d'una hora)
- de 17h. a 19h. flexibilitat de sortida

S'establiran els mecanismes de control de presència que permetin ampliar la franja de flexibilitat en l'entrada del personal adscrit a llocs de treball contemplats al punt 3.5 per tal de garantir la prestació de servei des de les 8h.

El personal que tingui atribuït aquest horari i que a les 14h. del divendres hagi complert, en còmput d'aquella setmana, el total de la jornada ordinària que li correspongui, restarà alliberat del servei durant la tarda del mateix divendres.

Així mateix, aquest personal, si a les 14h. del divendres, li manca un màxim d'una hora per complir el total de la jornada ordinària que li correspongui en còmput setmanal, podrà perllongar el servei fins les 15h. del mateix divendres. En aquest cas, restarà alliberat del servei durant la mateixa tarda.

4.1.2. Horari segon.

La distribució entre matí i tarda obliga a prestar el servei tots els matins i un mínim de dues tardes a la setmana.

La concessió d'aquest horari restarà subjecte a les necessitats del servei.

4.1.3. Especificació de les modalitats de l'horari segon:

Opció A

Dilluns i dimecres: 
- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 09,30h. a 14h. permanència obligada
- de 14h. a 16h. flexibilitat per dinar (mínim d'una hora)
- de 16h. a 18h. permanència obligada
- de 18h. a 19h. flexibilitat de sortida

Dimarts i dijous:
- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 09,30h. a 14,30h. permanència obligada
- de 14,30h. a 19h. flexibilitat de sortida (interrupció d'una hora per sortir més tard de les 15,30h.)

Divendres:
- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 09,30h. a 14h. permanència obligada
- de 14h. a 19h. flexibilitat de sortida (interrupció d'una hora per sortir més tard de les 15,30h.)

Opció B

Dimarts i dijous: 
- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 09,30h. a 14h. permanència obligada
- de 14h. a 16h. flexibilitat per dinar (mínim d'una hora)
- de 16h. a 18h. permanència obligada
- de 18h. a 19h. flexibilitat de sortida

Dilluns i dimecres:
- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 09,30h. a 14,30h. permanència obligada
- de 14,30h. a 19h. flexibilitat de sortida (interrupció d'una hora per sortir més tard de les 15,30h.)

Divendres:
- de 08,30h. a 09,30h. flexibilitat d'entrada
- de 09,30h. a 14h. permanència obligada
- de 14h. a 19h. flexibilitat de sortida (interrupció d'una hora per sortir més tard de les 15,30h.)

S'establiran els mecanismes de control de presència que permetin ampliar la franja de flexibilitat d'entrada del personal adscrits a llocs de treball contemplats al punt 3.5 per tal de garantir la prestació de servei des de les 8h.

4.2. Horari de matí.

Consisteix en una jornada diària continuada de 7 hores de treball.

Aquest horari serà l'assignat al personal adscrit als llocs de treball contemplats al punt 3.4.

L'horari de permanència obligada, per al personal destinat a llocs de treball en jornada de matí, es realitzarà des de les 8,15h. a les 14,15h., garantint la prestació del servei des de les 8h., i el correcte relleu amb el torn següent.

Aquest personal gaudirà de flexibilitat en l'entrada, a partir de les 7,45h. i de flexibilitat en la sortida, fins les 15,15h.

4.2.1 Segons les necessitats del servei i els interessos del/de la treballador/a, el gerent podrà autoritzar un horari segon que consistirà en la distribució de la jornada setmanal entre tots els matins i dues tardes.

4.3.Horari de tarda.

Consisteix en una jornada diària continuada de 7 hores de treball

L'horari de permanència obligada del personal destinat a llocs de treball en jornada de tarda és realitzarà des de les 14,30h. fins a les 20,30h., garantint la prestació del servei fins a les 21h., i el correcte relleu amb el torn anterior.

Aquest personal gaudirà de flexibilitat en l'entrada, a partir de les 13,30h. i de flexibilitat en la sortida, fins a les 21,45h.

4.4. Horaris de jornada intensiva.

La jornada intensiva d'estiu i del període de Nadal es desenvolupa en les condicions i els horaris que s'especifiquen en els apartats següents:

4.4.1. La jornada diària serà de 6 hores continuades de treball.

4.4.2.* L'horari de jornada intensiva del personal d'atenció al públic de l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, així com el personal adscrit a llocs de treball de l'escala d'auxiliar de serveis, ha de garantir un servei continuat i ininterromput de les 8h. a les 20h. 

A aquest efecte, es preveuran torns, de manera que resti garantit el correcte relleu d'un amb el següent, i s'establiran els mecanismes de control de presència que permetin ampliar, si és el cas, la franja de flexibilitat en 15 minuts, tant a l'entrada com a la sortida.

4.4.3. Horari ordinari de jornada intensiva.

L'horari de permanència obligada és realitzarà des de les 9h. a les 14h.
La flexibilitat en l'entrada s'inicia a les 8h. i finalitza a les 9h.
La flexibilitat en la sortida s'inicia a les 14h. i finalitza a les 15h.

4.4.4. Horari ordinari de jornada intensiva del personal adscrit als llocs de treball d'auxiliars de serveis.

L'horari de permanència obligada serà de les 8,30h. a les 13,45h.
La flexibilitat d'entrada s'inicia a les 7,45h. i finalitza a les 8,30h.
La flexibilitat de sortida s'inicia a les 13,45h. i finalitza a les 14,30h.

4.4.5. Horari ordinari de tarda.

L'horari de permanència obligada és de les 14,15h. a les 19,45h.
La flexibilitat en l'entrada s'inicia a les 13,45h. i finalitza a les 14,15h.
La flexibilitat en la sortida s'inicia a les 19,45h. i finalitza a les 20,15h.

4.4.6. Horari especial de tarda de jornada intensiva del personal destinat a la Biblioteca.

L'horari de permanència obligada és de les 15h. a les 20h.
La flexibilitat en l'entrada s'inicia a les 14h. i acaba a les 15h.
La flexibilitat en la sortida s'inicia a les 20h. i acaba a les 21h.

5. Jornades de caps de setmana i festius

El personal d'administració i serveis adscrit a llocs de treball amb jornada laboral de divendres, caps de setmana i festius serà d'un total anual de 1.214 hores.

El personal d'administració i serveis adscrit a llocs de treball amb jornada laboral de caps de setmana i festius serà d'un total anual de 950 hores.

5.1. Jornada de divendres.

El personal destinat a llocs de treball que exigeixen la prestació del servei al divendres, haurà de fer una jornada de 6 hores .

L'horari de permanència obligada és de les 16h. a les 20h.

La flexibilitat en l'entrada s'inicia a les 14h. i finalitza a les 16h.

La flexibilitat en la sortida s'inicia a les 20h. i finalitza a les 22h.

5.2. Jornada de cap de setmana i festius.

El personal destinat a llocs de treball que exigeixen la prestació del servei dissabte i diumenge, a més dels dies festius, haurà de realitzar un total de 10 hores diàries. Hauran de garantir la prestació d'un servei ininterromput de 10h. a 21h.

L'horari de permanència obligada és de les 11h. a les 20h.

La flexibilitat en l'entrada s'inicia a les 9h. i finalitza a les 11h.

La flexibilitat en la sortida s'inicia a les 20h. i finalitza a les 22h.

El descans per dinar serà d'una hora entre les 12h. i les 16h.

6. Jornada i horaris especials

El gerent, a petició del cap de la unitat, podrà autoritzar jornades especials els horaris de les quals estaran subjectes a les necessitats del servei. El gerent informarà d'aquestes autoritzacions als representants dels treballadors.

La jornada anual d'aquests horaris es regirà pel que estableix el punt 2 del present reglament.

7. Normes d'aplicació de les reduccions de jornada

El personal que s'aculli a qualsevol supòsit de reducció de jornada contemplat a la normativa vigent, i les que estiguin previstes a l'article 97.2 i 97.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, ha de realitzar una jornada diària adaptada d'acord amb la jornada habitual del lloc de treball.

El personal acollit a qualsevol tipus de reducció de jornada no podrà fer compensació d'hores acumulades dins del període de permanència obligada, exceptuant les absències degudament justificades.

La concessió de les reduccions de jornada, tal com regula l'article 97.9 del Decret Legislatiu 1/1997, és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, durant l'horari que sigui objecte de reducció.

L'Horari de la reducció s'haurà d'especificar en el moment de la sol·licitud del permís corresponent.

En casos degudament justificats, per incapacitat física o psíquica, es podrà sol·licitar una reducció d'un terç de la jornada amb la percepció d'un 80% de les retribucions, o de la meitat de la jornada amb la percepció d'un 60% de les retribucions.

7.1. Jornada ordinària.

7.1.1. La dedicació horària del personal en reducció d'un terç de la jornada completa habitual serà de 4,40 hores diàries.

7.1.2. La dedicació del personal en reducció de la meitat de la jornada completa habitual serà de 3,30 hores diàries.

7.2. Jornada intensiva.

7.2.1. La dedicació horària del personal en reducció d'un terç de la jornada completa serà de 4 hores diàries.

7.2.2. La dedicació del personal en reducció de la meitat de la jornada completa serà de 3 hores diàries

7.3. Reducció pel permís per lactància.

La dedicació del personal que tingui concedit un permís per lactància serà d'una hora diària menys de la jornada habitual del seu lloc de treball, tant en el període de jornada ordinària com en els períodes de jornada intensiva d'estiu i de Nadal.

La reducció pel permís de lactància es compatible, durant el seu gaudiment, a d'altres tipus reduccions.

8. Serveis Extraordinaris

8.1. Els serveis extraordinaris només s'autoritzaran en cas d'una necessitat ineludible. Amb caràcter general, les hores per serveis extraordinaris es compensaran amb temps de lliure disposició, llevat de les realitzades en dia festiu o en horari nocturn, que seran retribuïdes segons la normativa vigent.

Tindran la consideració d'hores per serveis extraordinaris normals, les prestades fora del temps de flexibilitat horària de la jornada habitual del/de la treballador/a.

Tindran la consideració d'hores per serveis extraordinaris nocturns, les prestades com a conseqüència de la prolongació de la jornada ordinària del/de la treballador/a en la franja horària compresa entre les 22h. i les 6h.

Tindran la consideració d'hores per serveis extraordinaris festius, les prestades en un dia de descans de la jornada habitual del/de la treballador/a.

8.2. Les hores per serveis extraordinaris es compensaran preferentment amb hores de servei en jornada habitual, d'acord amb el barem següent:

- 1 hora de servei extraordinari normal es compensarà amb 1:30 hores de treball.
- 1 hora de servei extraordinari festiu o nocturn es compensarà amb 1:45 hores de treball.

La fracció mínima a considerar com a serveis extraordinaris serà d'una hora. Per sobre de la primera hora, es consideraran únicament les fraccions mínimes de 15 minuts.

8.3. En tots els casos, les hores per serveis extraordinaris, hauran de ser autoritzades pel cap de servei o unitat equivalent. Abans que se'n faci el pagament, els serveis extraordinaris s'hauran de notificar a la presidència de l'òrgan de representació del personal que correspongui, indicant el nombre d'hores i el fet causant.

8.4. Durant el període de gaudiment de qualsevol tipus de reducció de jornada, permís o llicència, no es podran efectuar hores per serveis extraordinaris.

9. Control i garantia de la realització de les jornades i els horaris

9.1. Mitjançant circular de Gerència es desenvoluparan els sistemes de control i garantia de l'execució de les jornades i horaris establerts per aquest Acord.

9.2. L'incompliment de la jornada i l'horari, així com les absències no justificades podran originar la deducció proporcional de les retribucions, d'acord amb el que estableixen els règims estatutari i laboral. L'incompliment continuat de l'horari, el frau intencionat en el marcatge i les faltes acumulades d'assistència en el treball, en els termes establerts per la llei de funció pública, poden ser constitutives de falta disciplinària.

10. Especificitats del personal laboral.

10.1 . Jornada ordinària.

La flexibilitat de sortida del personal laboral amb horari primer finalitzarà a les 19,30h.

10.2. Jornada intensiva.

El personal laboral podrà optar durant el mes de setembre per mantenir el règim de jornada normal o bé el de jornada intensiva sense reducció horària.

10.3. Horari segon.

Per al personal en règim laboral que s'aculli a qualsevol de les opcions d'horari segon, la permanència obligada de matí serà de 9,30h. a 14h.

La permanència obligada en les dues tardes serà de 16h. a 17,30h.

La flexibilitat de sortida en tots els casos serà fins a les 19,30h.

10.4. Horari de tarda.

L'horari de permanència obligada del personal, contractat per prestar serveis en llocs de treball d'horari limitat a la tarda, és de 14h. a 20,30h.

Aquest personal gaudirà de flexibilitat en l'entrada, a partir de les 13h. i de flexibilitat en la sortida, fins les 21,30h.

Disposició Addicional.

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, l'Administració de la UPF procedirà a consultar a les organitzacions sindicals i a les representacions unitàries del personal, una nova reglamentació horària.

Vigència

El present acord entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2005.

Disposició derogatòria

Queden derogats els següents acords:
- Acord de la Junta de Govern de 23 d'octubre del 2001 i circulars associades.

* Modificat per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2005