Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014

Títol 1: naturalesa, composició i funcions

Article 1                    

1. L'Escola Superior Politècnica, en endavant ESUP, és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments universitaris i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció de títols acadèmics oficials de grau que s'imparteixen a la Universitat Pompeu Fabra en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), les enginyeries i les ciències exactes i matèries afins, així com aquelles altres titulacions, oficials o no, que la Universitat pugui adscriure-hi en el futur, i de dur a terme totes aquelles altres funcions que determinen els Estatuts de la Universitat i aquest reglament.

2. L'ESUP té l'objectiu de contribuir a formar els millors enginyers en un creixent context de R+D+I: els millors desenvolupadors i innovadors per empreses del sector de les TIC, els millors emprenedors i tecnòlegs per a donar suport a la creació d'empreses innovadores de base tecnològica, i graduats millor preparats i amb la base fonamental necessària perquè puguin convertir-se, un cop acabats els seus estudis de màster i de doctorat, en investigadors competents i destacats.

3. L'ESUP té la vocació d'oferir la màxima qualitat educativa, amb una formació personalitzada i amb projecció internacional, així com de formar professionals en àrees transdisciplinars i en sectors emergents des de la base de les enginyeries i de les ciències exactes.

4. L'ESUP té la voluntat de relació harmònica i coordinada amb el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i altres departaments, instituts universitaris i actors en l'entorn de la UPF en àrees relacionades, per a la impartició d'estudis interdisciplinaris distintius i basats en l'excel·lència docent i científica.

 

Article 2                    

Són funcions de l'ESUP:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la Universitat que imparteix.

c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts de la Universitat.

d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.

e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.

f)  Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades i col laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.

g) Fer activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.

h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col laborar-hi.

i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.

j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació del centre i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.

l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés al centre, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.

m) Administrar el seu pressupost.

n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts de la Universitat i les normes que els desenvolupin.

 

Títol 2: Òrgans de govern

Article 3                    

Els òrgans de govern de l'ESUP són la Junta d'Escola, el director o directora, els sotsdirectors i sotsdirectores, i el secretari o secretària.

 

Capítol 1: Junta d'Escola

Article 4                    

1. La Junta d'Escola és l'òrgan col·legiat de govern de l'ESUP.

2. El mandat de la Junta és de tres anys, excepte la representació dels estudiants, que es renova cada any.

 

Article 5                    

1. La Junta d'Escola de l'ESUP té 30 membres.

2. La Junta està composta per:

a) El director o directora, que la presideix.

b) Quinze membres en representació dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència al centre, elegits per i entre ells.

c) Tres membres en representació de la resta de personal acadèmic contractat amb títol de doctor, elegits per i entre ells.

d) Tres membres en representació del personal acadèmic no doctor i del personal investigador en formació, elegits per i entre ells.

e) Sis membres en representació dels estudiants matriculats al centre, elegits per i entre ells, de manera que es garanteixi que hi hagi almenys un alumne de cada un dels graus que s'imparteixin al centre.

f) Dos membres del personal d'administració i serveis que està adscrit al centre, elegits per i entre ells.

3. El secretari o secretària exerceix la secretaria de la Junta i assisteix a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en sigui membre electe.

4. Poden assistir a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, fins a dos antics alumnes del centre, designats d'entre els membres de l'Associació d'Antics Alumnes de la UPF.

5. Igualment, poden assistir a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, els sotsdirectors del centre, llevat que en siguin membres electes.

6. També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el / la representant del /de la gerent que exerceixi la direcció del Campus.

 

Article 6                    

1. Les eleccions a membres de la Junta són convocades pel director o directora de l'ESUP.

2. L'elecció dels membres de la Junta es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat.

 

Article 7                    

Són funcions de la Junta d'Escola:

a) Elegir el director o directora de l'ESUP i proposar-ne la revocació.

b) Definir i aprovar els objectius de l'ESUP en el marc estratègic de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats de l'ESUP.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència a l'ESUP.

e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a l'ESUP i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests.

f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteixen, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.

h) Aprovar el pressupost de l'ESUP i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

j) Formular totes les propostes de convenis en matèria educativa amb institucions externes, com ara col·legis professionals, empreses, centres tecnològics, òrgans de l'Administració Pública i altres escoles o facultats, tant en l'àmbit local com nacional i internacional, que afectin l'ESUP.

k) Totes aquelles funcions relatives al centre que els Estatuts de la Universitat li atribueixin explícitament.

 

Article 8                    

1. La Junta d'Escola s'ha de reunir almenys una vegada per trimestre, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel director o directora. Per assegurar la màxima participació, es procurarà que les dades de les reunions trimestrals ordinàries de la Junta estiguin fixades abans de començar cada curs acadèmic.

2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de set dies naturals, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió corresponent, al qual s'han d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim d'una quarta part dels membres de la Junta, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora mitjançant escrit registrat amb tres dies d'antelació respecte a la sessió de la Junta.

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes que s'hagin de tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres de la Junta a la secretaria del centre amb una antelació mínima de 48 hores.

4. El director o directora també ha de convocar la Junta a petició d'una quarta part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. La Junta s'ha de reunir dins el termini de deu dies a partir de la petició.

 

Article 9                    

La Junta quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteix la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el director o directora i el secretari o secretària o bé els seus substituts. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o bé els seus substituts.

 

Article 10                

1. Els acords, llevat que aquest reglament o els Estatuts de la Universitat ho estableixin altrament, s'han d'adoptar per majoria simple.

2. Les votacions s'han de fer a mà alçada, excepte en el cas dels acords que afectin persones o quan el 10% dels assistents a la Junta sol liciti que el vot sigui secret.

3. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

 

Article 11                

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

2. En l'acta ha de figurar, a sol licitud dels respectius membres de la Junta, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable.

3. Qualsevol membre de la Junta té dret a sol licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que faci arribar al secretari o secretària el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores (la qual cosa es farà constar així a l'acta), o bé que se n'hi afegeixi una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini màxim de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

5. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la sessió immediatament següent. El text ha d'haver estat tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no cal llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol liciti algun membre de la Junta.

 

Article 12                

Els acords adoptats per la Junta són efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

 

Article 13                

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats per la Junta i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol licitats.

 

Capítol 2: Comissions assessores

Article 14                

1. Per poder dur a terme les funcions que l'ESUP té encomanades, s'organitzaran comissions assessores en temes específics o transversals a tots els estudis.

2. Es podran crear comissions assessores per iniciativa del director o directora o d'una quarta part dels membres de la Junta. Per una comissió cal fer simultàniament una proposta del seu objectiu, composició i funcions, els quals hauran de ser aprovats per la Junta d'Escola. Les comissions assessores elegiran un president o presidenta i un secretari o secretària. En particular, aquestes comissions s'orientaran, entre d'altres, en els àmbits següents: Qualitat Docent; Ordenació Acadèmica i Professorat; Planificació Estratègica i Infraestructures; Promoció i Extensió, incloses les Relacions Internacionals, i Relacions Institucionals. Les comissions estaran compostes per personal adscrit a l'ESUP. En la composició de les comissions es procurarà que cadascun dels membres de la Junta estigui inclòs en almenys una comissió específica.

3. L'ESUP disposarà com a mínim de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat Docent.

 

Article 15                

1. La Comissió d'Avaluació de la Qualitat Docent té la composició següent:

a) El director o directora, que la presideix.

b) Els membres nats següents: tots els caps d'estudis, coordinadors docents i el director o directora de la USQUID de l'ESUP.

c) Dos membres en representació dels professors membres de la Junta d'Escola, elegits per i entre ells.

d) Un membre en representació dels alumnes membres de la Junta d'Escola, elegit per i entre ells.

e) El/la cap de la Secretaria de l'ESUP.

2. Les competències de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat Docent són:

a) Elaborar els criteris que han de definir el rendiment acadèmic de l'ESUP i la qualitat de l'ensenyament.

b) Fer el seguiment i l'avaluació del rendiment acadèmic de l'ESUP.

c) Vetllar pel compliment i l'estabilitat del pla d'estudis i promoure l'actualització dels continguts del pla d'estudis.

d) Avaluar la tasca docent dels professors assignats a l'ESUP, a partir de la informació que els proporcioni la Universitat, els professors i els estudiants implicats.

e) Proposar i coordinar l'elaboració d'estudis que permetin identificar punts forts i febles en els estudis, el professorat o l'alumnat per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge.

f) Elaborar i presentar a la Junta un informe anual sobre la qualitat docent als estudis impartits a l'ESUP.

g) Fer propostes d'accions de formació al CQUID afavoridores tant de la tasca com del personal docent.

 

Capítol 3: Director o directora de l'ESUP

Article 16                

1. El director o directora exerceix la direcció i la gestió ordinària de l'ESUP.

2. La durada del mandat del director o directora és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 17                

1. El director o directora és elegit per la Junta d'Escola d'entre els professors adscrits al centre que reuneixin els requisits establerts a la legislació vigent.

2. Les eleccions a director o directora les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la Universitat.

 

Article 18                

Correspon al director o directora:

a) Representar l'ESUP.

b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària de l'ESUP.

c) Convocar i presidir la Junta d'Escola i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar els sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts de la Universitat i en la normativa interna.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de l'ESUP aprovats per la Junta d'Escola.

f)  Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de l'ESUP i vetllar per la qualitat d'aquestes i per la seva avaluació.

g) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a l'ESUP.

h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n un informe quan correspongui.

i)  Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a l'ESUP.

j)  Executar les partides del pressupost del centre, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

k)  Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts de la Universitat i totes aquelles relatives a l'ESUP que ni els Estatuts ni aquest reglament no atribueixin a la Junta d'Escola.

 

Article 19                

1. El director o directora ha de proposar a la Junta d'Escola la designació del secretari o secretària entre els professors que hi estan adscrits.

2. El director o directora pot proposar el nomenament de sotsdirectors, d'acord amb els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors amb caràcter permanent adscrits al centre. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

3. El director o directora pot proposar el nomenament d'altres càrrecs acadèmics, com coordinadors docents, caps d'estudi, coordinadors de mobilitat, directors d'unitats de suport, etc. que estiguin contemplats en la legislació vigent, d'entre els professors adscrits al centre. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

4. El director o directora pot encarregar a professors de l'ESUP funcions concretes, així com designar-los com a representants del centre en les comissions específiques de la Universitat. Aquests encàrrecs formen part de la dedicació ordinària del professorat a les tasques acadèmiques de la Universitat.

 

Article 20                

El director o directora ha de ser substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.

 

Article 21                

El director o directora pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part de la Junta, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

 

Capítol 4: Sotsdirectors

Article 22                

Els sotsdirectors tenen les funcions que li assigni el director o directora en relació amb el funcionament de l'ESUP. En tot cas, s'han de cobrir globalment les tasques següents: Ordenació Acadèmica i Professorat, Relacions Institucionals, Infraestructures i Planificació Estratègica, i Relacions Internacionals.

 

Capítol 5: Secretari o secretària de l'ESUP

Article 23                

1. Correspon al secretari o secretària de l'ESUP exercir la secretaria de la Junta d'Escola, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al centre, d'acord amb el Reglament Electoral de la Universitat.

2. També li correspon:

a) Convocar, per indicació del director o directora de l'ESUP, les sessions.

b) Exercir la secretaria de les comissions de l'ESUP de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.

c) Comunicar a la Secretaria General de la Universitat els acords adoptats per la Junta d'Escola o per aquelles altres comissions de l'ESUP que tinguin caràcter executiu.

d) Vetllar perquè els acords de la Junta d'Escola que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la Universitat.

e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària de l'ESUP.

 

Títol 3: Recursos econòmics i materials del centre

Article 24                

L'ESUP disposa dels recursos següents:

a) Els que li assigni la Universitat del seu pressupost.

b) Qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.

c) Les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

 

Article 25                

L'ESUP disposa dels mitjans materials de suport a la docència que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

 

Article 26                

L'ESUP disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 

Títol 4: Reforma del Reglament

Article 27                

1. La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit d'una tercera part dels membres de la Junta. A la petició de reforma s'hi ha d'adjuntar el nou text proposat, que s'ha de trametre a tots els membres de la Junta i s'ha de sotmetre a deliberació i votació en sessió convocada a aquest efecte en un termini d'entre 15 i 30 dies des de la seva presentació.

2. Per aprovar les propostes de modificació cal el vot favorable de dues terceres parts dels membres de la Junta i la ratificació del Consell de Govern.

3. Si es tracta d'adaptar el reglament a disposicions legals promulgades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest, la iniciativa de modificació correspondrà al director o directora i requerirà el vot favorable de la Junta per majoria simple dels membres presents.