Acord de Consell de Govern d'11 d'abril del 2018

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats preveu que "Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán nombrar a Profesores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la universidad". En aplicació d'aquesta previsió, l'11 de maig del 2011 el Consell de Govern va aprovar el Reglament de catedràtics emèrits, en un moment en què hi havia molt poques jubilacions de professors permanents i que estava vigent el Pla d'Emeritatge, que fomentava la jubilació voluntària dels professors funcionaris.

En els propers anys, però, s'anirà incrementant el nombre de jubilacions. Per això, cal una nova normativa que parteixi de la base que la condició d'emèrit no és una conseqüència necessària de la jubilació ni la manera habitual de prolongar l'activitat acadèmica. Així, la figura de catedràtic emèrit s'ha d'entendre com una distinció especial per als catedràtics amb un historial acadèmic molt rellevant i que hagin prestat serveis destacats a la universitat. En conseqüència, ha de ser normal que els professors no adquireixin aquesta condició després de jubilar-se. Més aviat, el nomenament com a catedràtic emèrit ha de ser excepcional, en funció de mèrits molt notables, vetllant per tendir a la paritat entre catedràtics emèrits i catedràtiques.

Amb aquest objectiu, aquesta normativa estableix els requisits necessaris per ser proposat catedràtic emèrit. També modifica la durada del contracte. Si bé els Estatuts preveuen una durada màxima de deu anys, no cal que tots els contractes hi arribin; la durada ha de venir determinada per l'activitat desenvolupada. Pot ser que aquesta activitat es desenvolupi en tres anys, en cinc o, molt excepcionalment, en deu. Una vegada acaba el contracte, el nomenament de catedràtic emèrit honorífic és vitalici.

Finalment, aquest nou reglament ha de permetre que el nombre d'emèrits de la Universitat no superi el 3% de la plantilla docent, com estableix el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari. Als efectes de determinar aquest màxim, hem d'entendre que el nombre de professors de la plantilla docent s'ha de determinar en equivalències a temps complet, en funció de la dedicació i del període anual de contractació, sense tenir en compte els investigadors predoctorals en formació ni els investigadors contractats amb finançament específic.

Per tots aquests motius, el Consell de Govern

 

ACORDA:

Article 1. Condició de catedràtic emèrit

La UPF pot nomenar catedràtics emèrits els professors jubilats que hagin prestat serveis molt destacats a la Universitat.

El nomenament de catedràtic emèrit comportarà la contractació laboral per un període de tres anys, prorrogable fins a una durada màxima de cinc. Molt excepcionalment la durada màxima pot arribar als deu anys.

Una vegada extingida la relació contractual, la condició de catedràtic emèrit honorífic és vitalícia.

 
Article 2. Requisits

1. Poden ser nomenats catedràtics emèrits els professors que compleixin els requisits següents:

a) Haver arribat a l'edat de jubilació forçosa com a catedràtic. Mentre els catedràtics contractats no tinguin jubilació forçosa, s'aplica l'edat de jubilació obligatòria dels cossos docents.

b) Haver prestat serveis destacats a la Universitat Pompeu Fabra, havent-ne format part almenys durant quinze anys.

c) Acreditar un mínim de 30 anys de dedicació a la recerca i a la docència universitàries reconeguts amb cinc períodes de recerca avaluats favorablement per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora o per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i amb sis períodes de docència avaluats per la Universitat.

d) Acreditar un mínim d'un període de gestió avaluat favorablement per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

e)  Realitzar una activitat acadèmica en el departament.

2. També poden ser nomenats catedràtics emèrits els catedràtics que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF com a mínim un mandat.

 

Article 3. Procediment

La proposta de nomenament de catedràtic emèrit l'ha d'efectuar el departament en el qual estigui adscrit el professor, abans del 31 de gener de l'any que arriba a l'edat màxima de jubilació, i ha d'incloure:

a) El CV de l'aspirant.

b) L'informe raonat del departament que justifiqui la conveniència del nomenament en base als mèrits rellevants del candidat i de la col·laboració, tant docent com investigadora i/o de gestió, que prestarà al departament.

La proposta ha de ser avalada per la comissió que correspongui, segons el reglament de cada departament, per una majoria de dos terços en votació secreta.

El rector pot proposar a la Comissió de Professorat de la Universitat, per a casos excepcionals i amb un màxim d'un candidat anual, que un professor sigui nomenat catedràtic emèrit en reconeixement dels serveis molt especials prestats a la Universitat.

 
Article 4. Aprovació de la proposta

La Comissió de Professorat de la UPF estudiarà les propostes de nomenament de catedràtic emèrit, sol·licitarà els informes que estimi necessaris i decidirà sobre l'aprovació de la proposta, que ha de ser per majoria absoluta dels membres presents en el moment de la votació.

Els catedràtics que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF durant almenys un mandat obtindran la condició de catedràtic emèrit de la UPF automàticament a partir de l'endemà de la seva jubilació forçosa.

 

Article 5. Nomenament i contracte

El contracte de catedràtic emèrit té les característiques següents:

a) La durada inicial és de tres anys, prorrogable fins a arribar a un màxim de cinc anys de contracte.

b) Les propostes de pròrroga del contracte de catedràtic emèrit són aprovades per la Comissió de Professorat a proposta del departament corresponent.

c) La dedicació és a temps parcial, amb una dedicació docent que, com a màxim, sigui la meitat de la dedicació a temps complet.

d) La retribució s'ha de fixar per a cada curs, en funció de l'activitat docent desenvolupada. Serà equivalent a la d'un associat de tipus 4 amb la mateixa dedicació.

e) El contracte pot continuar vigent sense que el professor efectuï cap tipus d'activitat docent. En aquest cas no rebrà cap tipus de retribució.

f) El contracte està exempt d'afiliació al Règim General de la Seguretat Social i és compatible amb la pensió de jubilació, tal com preveu la normativa vigent.

 
Article 6. Drets i deures dels catedràtics emèrits

En el període de contracte, els catedràtics emèrits tenen dret a:

a) Mantenir, en el departament, un espai de treball que pot ser compartit.

b) Participar en les activitats docents i investigadores del departament.

c) Participar en els projectes d'investigació, si les convocatòries així ho permeten.

d) Formar part dels tribunals de tesis o d'avaluació de treballs de grau o de màster, en les condicions que determini la normativa vigent en cada cas.

e) Participar en les activitats previstes a l'article 83 de la LOU.

f) Participar en les comissions que el departament consideri oportú.

Els catedràtics emèrits tenen els mateixos deures que la resta de professorat, però molt especialment el de col·laborar en la docència de postgrau així com en la direcció de tesis.

Els catedràtics emèrits no poden exercir cap dels càrrecs acadèmics previstos als apartats b) i d) de l'article 34.1 dels Estatuts de la UPF, o d'aquells càrrecs declarats equivalents a aquests.

 

Article 7. Nomenament de catedràtic emèrit honorífic

Quan finalitzi el contracte de catedràtic emèrit, el professor serà nomenat catedràtic emèrit honorífic. Aquest nomenament té caràcter vitalici.

 

Disposició transitòria primera. Contractes de professors emèrits vigents

Els professors contractats com a emèrits abans de l'aprovació d'aquest acord mantindran les condicions previstes en el contracte. Per a les pròrrogues s'adaptaran al que es preveu en aquest reglament.

 

Disposició transitòria segona. Contractes de professors emèrits previstos en el Pla d'Emeritatge

El professorat funcionari dels cossos docents acollit al Pla d'Emeritatge, en el moment d'arribar a l'edat forçosa de jubilació, podrà sol·licitar el nomenament com a catedràtic emèrit amb les especificitats següents:

a) Ha de complir els requisits de l'article 2, tenint en compte que:

I. En el moment de la jubilació voluntària havia de ser catedràtic  d'universitat. 

II. El període de contractació com a professor emèrit es pot comptabilitzar com a serveis prestats a la UPF.

b) La durada del contracte, incloses les pròrrogues, ha de ser la que correspongui, tenint en compte que el límit màxim de deu anys de contractació inclou tant el contracte de catedràtic emèrit com el de professor emèrit previst en el Pla d'Emeritatge.

 

Disposició final

Es deroga l'acord de l'11 de març del 2011 d'aprovació del Reglament de catedràtics emèrits.