Primer.- Els alumnes del Diploma d'Estudis Generals que, en acabar el curs 2002-03, hagin superat satisfactòriament 10 o més crèdits corresponents al Diploma podran, si ho sol·liciten, cursar assignatures que comportin la consecució dels crèdits necessaris per a l'obtenció d'aquest títol.

Segon.- Amb aquesta finalitat, els alumnes podran escollir, amb el vist-i-plau de la Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, assignatures corresponents als programes següents: Programa de Lliure Elecció, Programa Intercampus i Cursos d'Estiu.

Tercer.- La Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials assessorarà els alumnes per tal que les assignatures elegides compleixin els objectius específics del Diploma.

Quart.- Els alumnes del Diploma d'Estudis Generals que s'acullin a aquestes disposicions transitòries, hauran de complir necessàriament els crèdits restants dins dels cursos 2003-04 i 2004-05. En finalitzar el curs 2004-05, la UPF donarà per extingit completament el Diploma d'Estudis Generals.

Cinquè.- En el cas d'estudiants externs s'aplicarà el preu de matrícula aprovat pel Consell Social pel curs acadèmic 2002-03.