Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de Grau de la UPF que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles següents i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior.

 

Article 2. Objecte i durada del Programa

1. L'objecte d'aquest programa consisteix a oferir ajuts adreçats a estudiants de grau que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

3. Aquest programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, tinguin 180 o 240 crèdits. No estan inclosos els dobles graus impartits per la UPF.

 

Article 3. Destinataris

Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb molt pocs recursos econòmics, en el curs acadèmic 2018-2019.

 

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria, percepció econòmica que està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes. 

b) La gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca. Aquesta gratuïtat va lligada a l'obtenció de la beca de la convocatòria del Ministeri d'Educació Cultura i Esports que l'estudiant del programa ha de sol·licitar d'acord amb l'article següent.

c) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

 

Article 5. Requisits

Per al curs 2018-2019 els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Obtenir l'accés a un estudi de grau de la UPF per al curs 2018-2019, que ha de ser impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar equivalent al que els permeti accedir a les beques de caràcter general que concedeix el Ministeri d'Educació Cultura i Esports i estar situat en el llindar de renda inferior de la darrera convocatòria publicada en el moment de formalitzar la sol·licitud (llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2017-2018).

c) Demanar per al curs 2018-2019, quan s'obri el termini de les convocatòries, l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la Beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR i la Beca de caràcter general convocada pel MECD.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

 

Article 6. Sol·licitud i terminis

1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari d'aquest Programa han de presentar la sol·licitud al Punt d'Informació a l'Estudiant, juntament amb la documentació necessària.

2. El nombre de beques salari i els terminis de sol·licitud per al curs 2018-2019 es determinaran per mitjà de convocatòria subscrita pel vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació al llarg del mes d'abril del 2018.

3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.

4. La presentació de la sol·licitud de beca salari implica l'autorització a la Universitat per obtenir les dades necessàries per determinar la renda, a efectes de beca, per mitjà de les agències tributàries, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder d'alguna administració pública.

 

Article 7. Documentació

1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entendrà per unitat familiar el que estableix l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. 

b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.

c) Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l'any 2016: declaració de la renda de l'any 2016 o certificat d'imputacions en cas de no haver-la realitzat.

d) Si s'escau, documentació acreditativa de deduccions de la renda familiar, tal com indica l'article 16 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (títol de família nombrosa, certificat de minusvalidesa del sol·licitant o els seus germans, acreditació d'orfandat absoluta o altres).

e) Escrit breu i original de la persona candidata, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

f) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència, on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona candidata i, si es coneix, de la situació socioeconòmica familiar així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.

g) Certificat original de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del Cicle Formatiu de Grau Superior de la persona candidata.

h) Si el sol·licitant va ser beneficiari d'una beca general del MECD durant el curs 2017-2018, còpia de l'acreditació corresponent.

2. La persona sol·licitant podrà aportar altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

 

Article 8. Procediment i criteris d'adjudicació de les beques

1. Es crearà una llista d'espera ordenada davant de la possibilitat que hi hagi candidats que puguin no aconseguir la plaça i hi haurà una adjudicació de caràcter provisional, que es produirà amb anterioritat als terminis per formalitzar la Preinscripció Universitària a Catalunya.

Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a) Situació econòmica de la unitat familiar de l'estudiant, que s'acreditarà amb la mateixa documentació que requereixi la convocatòria general de beques del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

b) La nota mitjana de l'expedient acadèmic. Pel que fa al càlcul de la mitjana de l'expedient de batxillerat es tindran en compte les qualificacions de 1r de Batxillerat i del 1r i el 2n trimestre de 2n de Batxillerat. En el càlcul no es tindrà en compte la qualificació del treball de recerca. Per a la resta d'expedients acadèmics, només es tindran en compte les qualificacions obtingudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.

c) La distància del domicili familiar fins el centre integrat de la UPF. En aquest sentit es tindrà en compte la ubicació del domicili familiar en relació a les corones de tarificació de l'Autoritat de Transport Metropolità

d) Escrit de motivació de l'estudiant.

e) Escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

2. La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates o membres de la seva unitat familiar que consideri oportú.

3. La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència. 

4. L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

5. En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que complexi els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

 

Article 9. Resolució

D'acord amb les característiques del Programa, es preveuen dos períodes de resolució d'aquestes beques salari.

1. Resolució provisional:

a) Es farà pública durant el mes de maig al web de la UPF mitjançant la llista de beques salari concedides i denegades i la llista d'espera, si escau.

b) En el moment de publicació de la resolució provisional no s'ha d'acreditar haver formalitzat ni la preinscripció ni la matrícula als estudis de grau.

c) Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

2. Resolució definitiva:

a) Es farà pública durant el mes de setembre al web de la UPF mitjançant la llista de beques salari concedides, denegades i la llista d'espera, si escau.

b) Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF el curs 2018-2019.

c) Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin demanat l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2018-2019.

d) Contra la resolució definitiva es podrà presentar un recurs ordinari davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquest recurs no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF en el termini legalment establert.

 

Article 10. Comissió d'Adjudicació

1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds d'ajut a una Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- El vicerector responsable de la Direcció de Projectes d'Acollida, Participació i Acompanyament d'Estudiants, que la presidirà.

- Tres professors nomenats pel rector.

-  La vicegerent de l'Àrea de Docència.

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

 

Article 11. Obligacions dels adjudicataris de la beca salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari del programa, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

a) Formalitzar cada curs acadèmic la sol·licitud de beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació Cultura i Esports i resultar-ne beneficiari.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment com a estudiant en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general del MECD.

 

Article 12. Renovació de les beques adjudicades

1. La beca es considerarà renovada per al curs 2019-2020 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 11 d'aquestes bases, al finalitzar el curs acadèmic 2018-2019 i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

2. La Comissió d'Adjudicació valorarà les situacions de caire personal o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

 

Article 13. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que aquesta Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

 

Article 14. Renúncia a la beca

1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per a formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

 

Article 15. Incompatibilitats

1. Aquesta beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels esmentats en el punt anterior, hi haurà de renunciar i haurà de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud amb la documentació que ho demostri, adreçada al Servei de Gestió Acadèmica, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

3. Si en qualsevol moment del gaudi d'aquesta beca es detectés que s'està produint aquest incompliment per part de la persona adjudicatària, es procedirà a la revocació de la beca salari, amb l'avís previ a la persona interessada.

 

Article 16. Revocació de la beca

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

 

Disposició transitòria

Als estudiants que van obtenir una beca salari a la convocatòria del curs 2016-2017 i estan cursant un doble grau a la UPF, no els serà d'aplicació l'apartat 3 de l'article 2 d'aquestes bases.

 

Disposició Final

Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2018-2019, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.