Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015
Normativa vigent fins el curs 2018-2019, inclòs, quedant després derogada d'acord amb la disposició derogatòria primera de les Bases generals que regeixen la concessió de Beques del Programa de Mobilitat Internacional "UPF-WORLD"

1. Objecte dels AJUTS

L'objecte de l'ajut és sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d'intercanvi i mobilitat durant la seva estada en institucions d'ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis d'intercanvi.

 

2. Import dels AJUTS

L'import de l'ajut serà de 2.000 € per estudiant. El nombre total d'ajuts es determinarà en cada convocatòria en funció de les disponibilitats pressupostàries. En qualsevol cas, els ajuts es destinaran a cobrir les despeses derivades de la mobilitat (viatge, allotjament, manutenció i assegurança mèdica).

 

3. Requisits que han de complir els candidats

- Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels ensenyaments de grau.

- Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 50 ECTS.

- Ser seleccionat per una plaça d'intercanvi de la UPF fora de l'abast dels Programes "Aurora Bertrana" i "Beques iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats"

 

4.Criteris de selecció

Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça de conveni d'intercanvi que siguin elegibles d'acord amb els requisits de la base 3, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual se sol·licita l'ajut.

Tenint en compte aquest criteri de priorització, els estudiants que compleixin els requisits de la base 3 seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i fins a esgotar el nombre d'ajuts convocats.

 

5. Obligacions dels beneficiaris

- Realitzar l'estada i acreditar l'aprofitament acadèmic a la universitats de destinació, d'acord amb el que s'estableix a les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.

- Participar en l'acollida i orientació dels estudiants internacionals a la UPF.

- Actuar com ambaixadors de la UPF a la universitat de destinació.

- Totes les altres obligacions inherents al gaudi d'una plaça d'intercanvi i especificades a les bases de la convocatòria de mobilitat internacional i a la normativa de mobilitat d'estudiants de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011.

 

6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Correspon al vicerector de Relacions Internacionals la convocatòria i la resolució de concessió dels ajuts.

El llistat d'estudiants adjudicataris serà publicat a la web de la UPF en els terminis establerts a la convocatòria.

La resolució inclourà, si escau, una llista d'espera ordenada d'aquells candidats que, tot i complir els requisits de la convocatòria, n'hagin quedat exclosos per haver-se superat el nombre d'ajuts convocats.

 

7. Pagament de la beca

Els beneficiaris hauran d'emplenar i signar el document d'acceptació de la beca i lliurar-lo a l'Oficina de Mobilitat i Acollida dins dels terminis que s'estableixin en la resolució dels ajuts.

El pagament de l'ajut es farà per transferència bancària a la persona beneficiària al compte bancari facilitat, en dos terminis:

- El 70% de l'import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'incorporació a la universitat de destinació.

- El 30% restant es farà efectiu quan l'estudiant lliuri a la UPF el certificat d'estada emès per la universitat d'acollida  i empleni el qüestionari de valoració de la seva estada.

La no realització de l'estada en les condicions previstes comportarà per part de l'estudiant la devolució a la Universitat de l'ajut, tret en cas de força major.

 

8. RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altres gestionats per la Universitat Pompeu Fabra. Tanmateix, sí que són compatibles amb ajuts provinents d'altres fonts, públiques o privades.