Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017

1. Convocatòria

Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la Universitat Pompeu Fabra més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs el curs acadèmic anterior.

La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros per contribuir a cobrir l'import de la matrícula. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament pel segon curs acadèmic.

 

2. Requisits i criteris de priorització

Els beneficiaris dels ajuts han d'haver estat  admesos a un màster universitari amb dedicació a temps complet

El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.

 

3. Tramitació

Els estudiants admesos a un màster universitari, pel fet d'haver formalitzat una sol·licitud de preinscripció, participen automàticament en aquesta convocatòria en els terminis i condicions descrits, llevat que de forma expressa indiquin la voluntat de no participar-hi.

La difusió d'aquests ajuts i qualsevol notificació es farà a través dels canals d'informació habituals de la Universitat.

 

4. Comissió de valoració

Cada màster universitari constituirà una comissió de valoració que estarà formada per un president o presidenta, que serà el coordinador o coordinadora del màster, un vocal i un secretari o secretària, nomenats pel director o directora del departament entre tot el professorat a temps complet adscrit al departament.

Aquesta comissió de valoració resoldrà la convocatòria, informarà al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència que  resoldrà qualsevol altra qüestió no prevista en aquesta convocatòria.

La resolució de l'adjudicació es publicarà als canals d'informació habituals de la Universitat.

 

5. Incompatibilitats

El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o privat que tinguin la mateixa finalitat.

 

6. Interpretació i aplicació d'aquest ajut

Correspon al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d'aquest ajut.