Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2016.

La Universitat Pompeu Fabra dóna molta importància a la interacció amb els estudiants d'ensenyament secundari, per la seva condició de futurs estudiants universitaris però, també, en el marc i en exercici de la responsabilitat que com a institució té envers la societat. En aquesta línia, el Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 assenyala que "pensar la Universitat com un espai de reflexió crítica, accessible i obert a la societat és un requisit necessari perquè es puguin sentir acollits molts col·lectius específics, com ara la gent gran, els estudiants de secundària o els nostres veïns més pròxims".

La informació és el primer element que cal tenir en compte per assegurar que aquest acolliment es desenvolupi correctament. Per això, fa quatre anys la UPF va posar en marxa el programa Campus Júnior, adreçat específicament a aquest col·lectiu de la població. En general, l'experiència acumulada fins ara permet afirmar que aquests cursos tenen una molt bona acceptació; en aquest sentit, molts dels estudiants que hi han participat han afirmat també que el fet d'haver fet un d'aquests cursos els ha ajudat a tenir les idees més clares sobre el que volien estudiar a la universitat. En conseqüència, després d'unes quantes edicions de funcionament, es planteja ara la necessitat d'estructurar el programa Campus Júnior UPF i de regular-ne els aspectes bàsics de manera sintètica.


Article 1.  Objectiu

L'objectiu del programa Campus Júnior UPF és acostar la Universitat als estudiants de tercer i quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), de primer curs de Batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà amb una oferta de cursos de diverses disciplines que combinin la docència amb una part pràctica, experimental i lúdica.
 

Article 2.  Característiques i tipologia dels cursos

1. Els cursos han de tenir un mínim de vint hores lectives i, amb caràcter general, s'han de desenvolupar durant els mesos de juliol o setembre.

2. L'oferta pot estar integrada pels dos tipus de cursos següents:

a. Cursos ordinaris: són aquells que es plantegen presentar, de manera atractiva i accessible per a un públic en etapa preuniversitària, les principals característiques de l'oferta acadèmica d'ensenyaments de grau de la Universitat.

b. Cursos institucionals: són aquells que inclouen formació inicial relacionada amb competències universitàries, o altres competències, especialment de caràcter transversal i transdisciplinari, així com cursos amb un component de responsabilitat social.

 

Article 3. Requisits d'accés

Per poder participar en aquest programa cal ser estudiant de tercer o de quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria, de primer curs de Batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. En cas que sobrin places s'hi podran inscriure estudiants de segon d'ESO i segon de Batxillerat.

 

Article 4. Proposta de cursos

1. Correspon als responsables de les Unitats de Coordinació Acadèmica o, en cas que no n'hi hagi, als degans o directors de centre, fer una proposta dels cursos ordinaris del seu àmbit disciplinar, ordenats segons prioritat, per formar part de l'oferta anual. Les propostes s'hauran de presentar al vicerector o vicerectora competent en matèria de responsabilitat social.

2. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de responsabilitat social proposar els cursos institucionals.

3. Dins l'equip de professors corresponents a cada curs és imprescindible que hi consti, com a mínim, un membre del personal docent i investigador que presti serveis a la UPF a temps complet.

 

Article 5. Aprovació i publicació de la programació anual de l'oferta de cursos

1. L'oferta del programa Campus Júnior UPF ha de ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria de responsabilitat social.

2. En la proposta de cursos sotmesos a aprovació hi ha de constar per a cada curs, com a mínim, la informació següent: el nom o títol del curs, els objectius, el programa, el nombre màxim d'inscripcions, els professors, les hores lectives, el calendari i un pressupost d'ingressos i despeses, que inclogui la previsió de retribucions al professorat  i, en cas que sigui necessari, el cost del material específic per al curs.

3. Anualment s'elaborarà un pla de difusió per al programa, amb uns objectius de comunicació orientats a garantir-ne la sostenibilitat econòmica.

 

Article 6. Organització i impartició

1. Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.

2. En la proposta de cada curs hi ha de constar el nombre màxim de places que s'ofereixen, d'acord amb les característiques del curs. En cas que no se n'especifiqui cap, es considerarà que el màxim de places és de trenta. El nombre mínim de places no podrà en cap cas ser inferior al nombre que garanteixi la sostenibilitat econòmica del curs.

3. La impartició de qualsevol curs es pot suspendre si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits. Tots els estudiants afectats per una mesura així en seran informats personalment i podran inscriure's en un altre dels cursos del Campus Júnior o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.

4. Es podran realitzar segones i terceres edicions d'aquells cursos la demanda de places dels quals superi l'oferta durant el període d'inscripció.

5.  L'import de la inscripció a un curs només es retornarà en cas que el curs quedi anul·lat.

 

Article 7. Preu i beques

1. Correspon al Consell Social fixar anualment el preu d'inscripció i els descomptes aplicables als cursos inclosos en el programa Campus Júnior UPF.

2. El preu d'inscripció de cada curs pot variar depenent de si per impartir-lo cal necessàriament adquirir determinats materials.

3. La Universitat oferirà anualment, en el marc de la seva disponibilitat pressupostària, un cert nombre de beques per l'import total de la inscripció per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a la UPF una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs del Campus Júnior al qual volen inscriure's.

4. La Universitat podrà oferir, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria de responsabilitat social, altres inscripcions gratuïtes per tal de promoure la participació en aquests cursos i d'afavorir la igualtat d'oportunitats entre estudiants de totes les procedències.

 

Article 8. Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

1. Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs cal haver assistit obligatòriament a com a mínim el 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.

2. La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

 

Disposició final

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de responsabilitat social publicar la convocatòria anual amb la relació dels cursos i la informació corresponent sobre nombre de places, oferta de beques i descomptes, així com resoldre qualsevol qüestió que no estigui prevista en aquesta normativa.