Adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dels procediments administratius tramitats a la UPF iniciats a instància de part

 

Acord de la Junta de Govern 7 de març de 1997

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix en la seva disposició addicional tercera que s'adequaran a la Llei les normes reguladores dels diferents procediments administratius, sigui quin sigui el seu rang, amb referència específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que es produeixen per la manca de resolució expressa.

És per això que es fa necessari fixar els procediments que se segueixen a la Universitat Pompeu Fabra, iniciats a instància de part, amb indicació del termini a partir del qual cal entendre estimada o desestimada una sol× licitud.

En conseqüència, en ús de les competències que l'article 43 u) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra atorguen a la Junta de Govern,

S'acorda:

1. Objecte i àmbit d'aplicació

El present acord té per objecte l'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dels procediments administratius que se segueixen, a instància de part, en l'àmbit de competències de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Termini de resolució dels procediments administratius

El termini màxim de resolució dels procediments administratius iniciats a instància de part serà l'establert a l'annex 1. En el cas dels procediments no previstos a l'annex 1, el termini serà el que s'indiqui a la normativa específica, i si no n'hi ha, serà el termini establert amb caràcter general per l'article 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de tres mesos, i tindrà efectes desestimatoris.

3. Efectes de la manca de resolució

3.1. Transcorregut el termini màxim de resolució dels expedients tramitats a la Universitat Pompeu Fabra iniciats a instància de part sense que l'òrgan competent hagi dictat resolució expressa, es podrà entendre estimada o desestimada la sol× licitud, d'acord amb el que s'estableix per a cada supòsit a l'annex 1.

3.2. Per a la seva eficàcia, els interessats hauran d'acreditar els actes presumptes mitjançant la certificació administrativa que preveu l'article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Durant el termini per a l'emissió de la certificació es podrà resoldre expressament sobre el fons, d'acord amb les normes aplicables, i sense vinculació amb els efectes atribuïts a la resolució presumpta de la qual s'ha sol× licitat la certificació. En tot cas, una vegada emesa la certificació, l'òrgan competent no podrà resoldre la sol× licitud.

3.3. La certificació d'acte presumpte l'emetrà, a petició de part, l'òrgan competent per resoldre el procediment, sense que es pugui delegar aquesta competència específica. En el cas d'òrgans col× legiats, la certificació serà emesa pel secretari.

3.4. Les certificacions s'expediran en el termini màxim de vint dies hàbils des que són sol× licitades, llevat que en aquest termini s'hagi dictat resolució expressa.

3.5. La certificació d'actes presumptes ha de comprendre la persona que el sol× licita, l'objecte del procediment seguit, la data d'inici, el venciment del termini per dictar resolució i els efectes, estimatoris o desestimatoris, que genera l'absència de resolució expressa. Així mateix, ha d'incloure els recursos que s'hi poden interposar.

4. Recursos

4.1. Les resolucions del rector i els acords del Claustre universitari, de la Junta de Govern i del Consell Social esgoten la via administrativa, i seran impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

4.2. Les resolucions dels vicerectors, del secretari general i del gerent podrien ser objecte de recurs ordinari davant el rector, en el termini d'un mes, llevat que hagin estat dictades per delegació del rector, cas en el qual esgotaran la via administrativa.

4.3. Les resolucions dels degans o directors de centre o estudi i dels directors de departament o institut o de qualsevol altre òrgan unipersonal podran ser objecte de recurs ordinari davant el rector.

4.4. Les resolucions dels òrgans col× legiats diferents dels previstos a l'apartat 4.1 podran ser objecte de recurs o esgotaran la via administrativa segons indiqui la seva normativa de creació. Si no n'hi ha, s'hi podrà recórrer davant el rector.

4.5. Així mateix, contra els acords i resolucions que no esgotin la via administrativa podrà formular-se reclamació administrativa quan la normativa específica així ho prevegi o quan ho exigeixi la naturalesa del procediment i així s'indiqués a l'interessat en la notificació de l'acte administratiu. Si no hi ha una previsió expressa, el termini per formular la reclamació serà de deu dies, i per resoldre-la es disposarà de quinze dies, i els efectes de la manca de resolució seran desestimatoris.

Disposició transitòria única

Els procediments als quals fa referència aquest acord iniciats abans de la seva entrada en vigor es regiran per la normativa establerta fins ara.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les normes de règim interior de la Universitat que s'oposin al que es disposa en aquest acord o que el contradiguin.

Disposició final única

Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS LLEI 30/1992, de 26 de novembre

PUBLICACIÓ DOGC

En matèria de gestió acadèmica

DENOMINACIÓ DEL PROCEDIMENT

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE

EFECTES DE LA FALTA DE RESOLUCIÓ EXPRESSA

ÒRGAN QUE RESOL

Matrícula d'estudis oficials

3 mesos

Desestimatori

Vicerector/a competent en matèria d'Ordenació Acadèmica (per estudis de 1r i 2n cicle)

Vicerector/a competent en matèria de Doctorat i Tercer Cicle (per estudis de 3r cicle)

Matrícula de les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25 anys

1 mes

Desestimatori

Vicerector/a competent en matèria d'Ordenació Acadèmica

Exempció de pagament de preus públics

3 mesos

Desestimatori

Rector/a (*)

Devolució de l'import abonat per preus públics

3 mesos

Desestimatori

Rector/a (*)

Ajornament o fraccionament del pagament de preus públics

2 mesos

Estimatori

Rector/a (*)

Ampliació de la matrícula d'estudis oficials

1 mes

Estimatori

Vicerector/a competent en matèria d'Ordenació Acadèmica (per assignatures de lliure elecció)

Degans/es i directors/es de centres i estudis (per la resta d'assignatures)

Aplicació del règim de permanència dels estudiants a la Universitat

     

Anul× lació de la matrícula d'estudis oficials

1 mes

Estimatori

Cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica

Anul× lació de convocatòria (posterior a la data d'examen)

10 dies

Estimatori

Cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica

Tribunal de 4a convocatòria

15 dies

Estimatori

Degans/es i directors/es de centres i estudis

Altres supòsits de la normativa de permanència

4 mesos

Desestimatori

Consell Social

Simultaneïtat d'estudis oficials

2 mesos

Desestimatori

Rector/a (**)

Convalidació d'estudis universitaris

2 mesos

Desestimatori

Comissió de Convalidacions (per estudis de 1r i 2n cicle)

Comissió de Doctorat i Tercer Cicle (per estudis de 3r cicle)

Revisió d'exàmens

15 dies

Desestimatori

Degans/es i directors/es de centres i estudis

Expedició de títols d'estudis oficials i de títols propis

4 mesos

Desestimatori

Rector/a

Admissió d'alumnes per trasllat d'expedient provinent d'estudis oficials en altres Universitats

2 mesos

Desestimatori

Degans/es i directors/es de centres i estudis

Canvi de grup

15 dies

Estimatori

Degans/es i directors/es de centres i estudis

Anul.lació d'assignatures

15 dies

Estimatori

Vicerector/a competent en matèria d'Ordenació Acadèmica

Canvi d'assignatures

15 dies

Desestimatori

Vicerector/a competent en matèria d'Ordenació Acadèmica (per assignatures de lliure elecció)

Degans/es i directors/es de centres i estudis (per la resta d'assignatures)

Modificació d'assignació d'assignatura (optatives-lliure elecció)

1 mes

Desestimatori

Cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica

Incorporació dels crèdits de lliure elecció cursats en estudis previs

2 mesos

Desestimatori

Cap del Servei de Programació i Gestio Acadèmica

* Competències delegades en el vicerector d'Economia i Administració per resolució de 8 de març de 1995

** Competències delegades en la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Professorat per resolució de 8 de febrer de 1996