Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018

El Pla Estratègic 2016-2025 estableix la docència com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat Pompeu Fabra, amb l'impuls de tres eixos transversals: 1) una universitat global, plenament multilingüe amb una cultura de projecció internacional; 2) que aposta per un model transformador, socialment responsable i sostenible,  de caràcter integral; 3) que treballa en xarxa, teixint vincles i relacions que esdevinguin oportunitats d'aprenentatge i millora, aprofundint i aportant valor en les relacions amb interlocutors del món professional, social, productiu i cultural.

En aquest marc, la UPF continua construint un model educatiu singular, distintiu, innovador i de qualitat, configurat per una formació orientada a l'excel·lència, on s'integren les dimensions docent, investigadora, social i humana, a partir de la reflexió dels processos d'ensenyament-aprenentatge i l'impuls de la innovació. Aquests trets  la situen com un referent educatiu tant dins del sistema universitari català, com en l'àmbit estatal i internacional.

A aquest efecte, l'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

La coordinació i la gestió del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) correspon al Centre per a  la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), que vetlla per "promoure, impulsar i donar suport a les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors per millorar els models educatius".

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únicAprovar la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2018-2019, que es regeix per les bases que s'annexen a continuació.

Annex

1. Objecte i finalitat

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions, es convoquen els ajuts del PlaCLIK per ser desenvolupats durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020, si escau. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran executar en un curs o en dos.

La convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes, relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques.  

Les propostes poden ser projectes de disseny, implementació i avaluació d'iniciatives o investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb algun dels eixos estratègics i línies transversals.

2. Línies estratègiques i temàtiques de la convocatòria

1) Entorns i contextos innovadors per a l'aprenentatge

Promoure un model educatiu innovador i de qualitat, a partir d'iniciatives i d'estratègies de reorganització docent i logística educativa de l'ensenyament-aprenentatge que incideixin en l'impacte en el seu rendiment i en la satisfacció en els estudis universitaris. A partir del disseny i del desenvolupament d'entorns i de contextos  innovadors d'aprenentatge, models presencials, virtuals i híbrids que promoguin l'aprenentatge autònom i col·laboratiu de l'estudiant i l'aprenentatge contextualitzat, constructiu i significatiu a partir de nous enfocaments metodològics, nous formats i recursos.

A través de:

· Models d'aprenentatge innovadors en la interacció  docent-alumne.

· Contextos d'agrupament d'alumnes que facilitin l'aprenentatge autònom i col·laboratiu i la interacció intergrupal i d'aprenentatge entre iguals.

· Nous contextos temporals per a l'aprenentatge.

· L'adquisició activa de competències a través de metodologies participatives.

· Propostes d'acompanyament i tutoria, trànsit i adaptació a la universitat i a la vida professional.

· El desenvolupament competencial, la motivació i la participació real dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge.

· Ús transversal del multilingüisme.

· Orientació internacionalitzadora de la formació.

· La integració de la pedagogia digital, la tecnologia al servei de l'aprenentatge efectiu i significatiu.

· L'aprofitament de les possibilitats que la tecnologia ofereix, tant en la docència presencial com en la docència virtual.

· El desenvolupament de repertoris de recursos pedagògics en el context de l'Aula Global en els nous entorns d'aprenentatge.

2)  Avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge

Optimitzar el disseny i  la implementació de models i d'eines d'avaluació del procés d'aprenentatge des de diferents perspectives i dimensions, que millorin el feedback bidireccional en les dinàmiques per al desenvolupament competencial, tant de l'estudiant com del docent, i tinguin en consideració el context professional. En el cas de l'avaluació de la docència, les propostes haurien d'anar més enllà de les enquestes de satisfacció i de paràmetres quantitatius, com a eina innovadora i de millora de la qualitat.

A través de:

· Models innovadors de l'avaluació de competències transversals i específiques.

· Recursos facilitadors de l'avaluació contínua i formativa de l'aprenentatge i de l'assoliment de les competències (per exemple, l'e-portafoli) de l'alumnat i del professorat.

· Disseny, desenvolupament i valoració de models d'avaluació participatius i col·laboratius (p. ex. avaluació entre iguals, mentories docents, etc.). 

· L'anàlisi de dades i big data, com a estratègies per pensar i prendre decisions amb dades.

· Construcció i creixement de focus per valorar l'aprenentatge.

3) Entorn i comunitat

Promoure valors de compromís social a la docència amb el foment de l'educació per al desenvolupament sostenible. Des de la combinació de dimensions com la sostenibilitat ambiental, la consciència ètica, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d'hàbits de vida saludables o l'atenció a la diversitat.

Desenvolupar iniciatives i propostes professionalitzadores orientades a la millora de l'ocupabilitat dels titulats i a la connexió amb les vies d'inserció al mercat laboral, mitjançant metodologies experiencials, incentivar la connexió entre l'aprenentatge universitari i l'exercici professional dels futurs titulats.

A través de:

· El desenvolupament de projectes d'innovació social amb l'aplicació de metodologies d'impacte i transferència social amb valor curricular (aprenentatge servei, per exemple).

· L'aprenentatge obert i compartit, connectat amb la recerca disciplinària, enfocat a l'adquisició de competències específiques i transversals, vinculat amb l'entorn a través del compromís social.

· Iniciatives de retorn i de connexió amb la secundària per afavorir la captació de talent en contextos amb escassos referents universitaris.

· Accions d'adaptació a la universitat i de preparació per a la sortida acadèmica i professional. 

· L'impuls d'iniciatives amb perspectiva cap a l'educació per al desenvolupament sostenible (ODS).

· La proposta d'iniciatives d'emprenedoria de caràcter social.

· La construcció de comunitats d'aprenentatge.

· L'impuls al coneixement humanístic i el sentit de comunitat.

· La connexió amb l'entorn i amb les entitats i institucions/agents socials i econòmics de l'entorn.

4) Perfil competencial transversal i model identitari UPF

Desenvolupar iniciatives i propostes orientades a desenvolupar el perfil competencial identitari i transversal de la UPF.

A través de:

· La proposta de models docents, pràctiques i iniciatives que contribueixin a l'ocupabilitat i la inserció laboral.

· La promoció d'una comunitat d'aprenentatge que faciliti la participació d'agents industrials i empresarials en els projectes docents.

· La generació de xarxes de contactes entre diferents disciplines.

· El desenvolupament de projectes compartits amb organitzacions vinculades a pràcticums i a treballs de fi de titulació.

· La integració de models lingüístics i multiculturals del procés d'ensenyament-aprenentatge.

· La promoció de la participació.

· El coneixement humanístic i la comunitat.

· El foment d'iniciatives d'emprenedoria de caràcter empresarial i social.

5) Coneixement científic: docència i recerca

Fusionar la recerca i la docència en el procés d'aprenentatge, tot fent  partícips els estudiants de les activitats de recerca de la Universitat i possibilitant que els seus resultats s'apliquin més directament en l'ensenyament a les titulacions. Amb aquesta finalitat, cal incorporar competències específiques a les matèries de grau, reorientant-les i fent-les més permeables a les línies d'investigació actuals, vincular els treballs de fi de grau i de màster a grups de recerca, desenvolupar metodologies de research-based learning i impulsar projectes que estableixin la investigació com a eix longitudinal.

A través de:

· La implementació de metodologies de recerca en el model educatiu mitjançant experiències col·laboratives a l'aula.

· La utilització de metodologies que incorporin els resultats docents a la recerca (cocreació científica i ciència ciutadana des de l'aula) i que fomentin la transferència del coneixement a la societat.

· La vinculació amb grups de recerca a través dels treballs de fi de grau (TFG) i dels treballs de fi de màster (TFM) i la creació d'espais de difusió dels resultats.

· El desenvolupament de la competència científica i l'hàbit de recerca en el marc del procés d'ensenyament-aprenentatge.

· La construcció de coneixement científic en el marc de l'assignatura i de treballs transversals (TFG, TFM, etc.).

6) Igualtat i perspectiva de gènere

Incorporar la igualtat des de la perspectiva de gènere en la referència i transmissió de coneixement, en els continguts curriculars i en les estratègies i metodologies d'aprenentatge enriqueix les disciplines acadèmiques perquè s'eliminen les omissions crítiques de cada disciplina, així com els  biaixos i estereotips, sovint invisibles, que sostenen la desigualtat.

A través de:

· El plantejament de projectes que promoguin la introducció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal en el currículum de les assignatures.

· El disseny de metodologies o pedagogies docents sensibles al gènere i a reflexionar sobre la violència de gènere.

· La creació de recursos que contribueixin a visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història en els diferents àmbits del coneixement. I posar l'accent en les asimetries de poder entre dones i homes i en les causes estructurals que les reprodueixen.

· Reforçar la formació i les capacitats científiques de les dones, de cara a facilitar-ne l'accés a la universitat.

· Incorporar en els programes educatius la perspectiva gai, lèsbica, transsexual o bisexual, i ressaltar el rol que han tingut en els estudis científics.

· Crear xarxes de treball docent a la universitat per potenciar la visibilitat i normalitzar l'existència d'aquest col·lectiu en el context educatiu.

3. Destinataris

Poden sol·licitar els ajuts els professors de la UPF, a títol individual o col·lectiu, per equips docents i de recerca, i per unitats acadèmiques. 

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs 2018-2019, en un màxim de dos projectes, tot i que només es pot coordinar una de les iniciatives.

Els projectes poden estar conformats per membres d'una mateixa unitat acadèmica, o bé ser interdepartamentals o interuniversitaris. Així mateix es pot preveure la col·laboració d'entitats i d'organitzacions externes, d'unitats de gestió i de serveis. En el cas de projectes interuniversitaris, la coordinació ha d'anar a càrrec de PDI de la UPF i el projecte ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i el cofinançament de la iniciativa per part de l'altra institució universitària o organització.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en temps i forma previstos, pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents als que hagin estat objecte d'ajut en convocatòries anteriors.

4. Període d'execució

La convocatòria preveu que els projectes tinguin caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals el període d'implementació serà en el transcurs del 2018-2019. Els projectes biennals podran desenvolupar-se en el període 2018-2019 i 2019-2020.  

5. Dotació econòmica

L'import total destinat a la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019 és de 90.000 €.

L'import màxim que s'atorgarà per projecte és de 8.000 €.

Quan el pressupost d'un projecte superi la quantia de l'ajut assignat, la sol·licitud ha de preveure mecanismes que completin el finançament o bé el seu reajustament pressupostari.

L'ajut atorgat s'ingressarà a la unitat de coordinació acadèmica on estigui assignada la coordinació i la gestió econòmica del projecte.

Les despeses a càrrec de l'ajut han de ser necessàries per executar el projecte i correspondre's als conceptes elegibles especificats en aquest apartat. Així mateix, s'han d'haver fet constar a la sol·licitud i han d'haver-se efectuat en el període d'execució del projecte.

6. Despeses elegibles

Els conceptes elegibles d'aquesta convocatòria són:

· Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte.

· Personal de suport o contractat, amb caràcter temporal.

· Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.

· Despeses d'inscripció, viatge i allotjament, si escau, per presentar una comunicació relacionada amb el projecte en una jornada o un congrés.

· Despeses de coordinació (viatges i desplaçaments), en el cas de projectes interuniversitaris.

· Despeses de publicació i difusió dels resultats del projecte.

· Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

7. Compatibilitat

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l'atorgament d'altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i subjecte, excepte en el cas de projectes interuniversitaris quan el finançament extern provingui d'una altra universitat participant. En aquest sentit, si una proposta rep finançament extern, el responsable del projecte ha de renunciar a l'ajut PlaCLIK concedit.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació docents.

8. Procediment de sol·licitud: fases de la convocatòria

La convocatòria es durà a terme en dues fases, a fi i efecte de:

a. Fomentar la col·laboració entre les propostes similars, tot convidant a la preparació d'un projecte comú.

b. Alinear els projectes amb els objectius estratègics i transversals de la convocatòria.

c. Fer més efectiva la dedicació dels sol·licitants en la preparació de projectes.

d. Assimilar-se a altres processos competitius internacionals tant en l'àmbit de la recerca com de la docència.

Fase I. Idees

L'objectiu d'aquesta primera fase és recollir idees d'innovació educativa que fonamentin els posteriors projectes que se'n derivin. En la sol·licitud s'inclourà una breu descripció de la idea, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

Fase II. Projectes

Una vegada valorades i seleccionades les idees, es convidarà a concretar i ampliar les propostes amb una valoració positiva, tot definint els projectes amb una memòria més extensa.

Així mateix, les idees seleccionades pel CLIK s'exposaran en una sessió per definir i concretar projectes, a fi de fomentar el treball comú entre propostes similars.

En aquesta segona fase cada responsable adquireix el compromís d'haver informat el responsable de l'UCA on es preveu executar el projecte.

En el cas que el projecte tingui implicacions o  que necessiti el suport d'altres serveis de la UPF, cada sol·licitant, abans de presentar la sol·licitud, s'hi ha de posar en contacte per valorar les possibilitats de desenvolupament del projecte i garantir-ne la viabilitat. EL CLIK assumirà un paper orientador i assessor en tots aquests tràmits, si el sol·licitant ho demana.

9. Sol·licituds i documentació que s'ha de presentar

La sol·licitud a cada una de les fases es farà a través de l'aplicació PlaCLIK-Innovació, accessible des de la web del CLIK.  

Cada fase es formalitzarà de la manera següent:

· Fase I. Idees: formulari de proposta d'idea i breu descripció de la idea.

En la fase I, es presentarà una informació preliminar segons un model normalitzat amb l'encaix de la idea dins del programa, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

· Fase II. Projectes: formulari de sol·licitud i memòria descriptiva del projecte.

En la fase II, es presentarà la informació concretada segons el model normalitzat.

La memòria descriptiva no ha d'incloure cap indicació ni referent -noms ni cognoms- de la persona responsable del projecte, ni de l'equip participant. El text ha de permetre que l'avaluació sigui anònima.

10. Selecció i avaluació

10.1. Coordinació

La coordinació del PlaCLIK correspon al CLIK, el qual assessora en el plantejament i en el disseny de les propostes i en fa el seguiment en les diferents fases fins a la justificació dels projectes.

10.2. Valoració formal i tècnica

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, a cada una de les fases, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals, i  farà  la valoració d'adequació de la proposta a les bases de la convocatòria i l'ajustament a les línies transversals. A la segona fase, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica del projecte.

El CLIK traslladarà aquestes valoracions a les comissions d'avaluació.

10.3. Comissió d'Avaluació

La Comissió d'Avaluació és l'òrgan competent per valorar els projectes en les seves dues fases. Els processos d'avaluació de les propostes en cada una de les fases són els següents:

1) En la primera fase, cada proposta serà avaluada amb un sistema peer review per dos experts externs en matèria d'innovació educativa, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació a proposta del CLIK. El CLIK publicarà la llista de les propostes que passen a la segona fase.

2) A la segona fase, cada proposta serà avaluada per una comissió formada pels dos experts que han intervingut en la primera fase i un mínim d'un professor i un màxim de dos professors per proposta​, que no participin en la convocatòria, amb experiència en temes d'innovació docent, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació, a proposta de les UCA on s'adscriu el projecte. La Comissió seguirà igualment un sistema d'avaluació peer review. La Comissió valorarà les propostes d'acord amb els criteris que es detallen a l'apartat

10.4. Es facilitarà una rúbrica a la Comissió per avaluar cada un dels aspectes objecte d'avaluació.

3) El CLIK elevarà un informe de la valoració formal i tècnica i les valoracions de les comissions a l'òrgan competent per resoldre.

10.4. Criteris de valoració de les sol·licituds

1) En la fase I. Idees

Adequació a les línies estratègiques i transversals del PlaCLIK

(0-3 punts)

Implementació i viabilitat de la idea proposada

(0-3 punts)

Impacte

(0-4 punts)

2) En la fase II. Projectes

Excel·lència:

Grau d'originalitat i innovació en els projectes

Adequació a les línies estratègiques

Integració d'una o més línies transversals

Implicació de treball col·laboratiu i interdisciplinari

(0-3 punts)

Implementació:

Viabilitat i adequació al context

Pla de treball

Equip acadèmic

Adequació del pressupost

(0-3 punts)

Impacte:

Resultats que s'esperen obtenir, rellevància i impacte en la docència i l'aprenentatge

Possible transferència social/empresarial

Pla d'extensió a altres estudis/cursos

Previsió de difusió de resultats

(0-4 punts)


Les propostes d'innovació educativa han d'integrar alguna de les línies transversals següents:

-Internacionalització

-Multilingüisme

-Compromís social, desenvolupament sostenible

-Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

11. Resolució

El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació és l'òrgan competent per resoldre la convocatòria. Per a l'adjudicació i la resolució podrà comptar amb l'assessorament del director acadèmic del CLIK i el suport tècnic d'un membre de l'equip pedagògic del CLIK. També podrà demanar assessorament a altres vicerectors, segons l'àmbit del projecte sol·licitat.

El vicerector o vicerectora resoldrà la convocatòria tenint en compte l'informe de valoració formal i tècnica del CLIK, la puntuació atorgada per la Comissió d'Avaluació, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària.

Es pot proposar una llista de reserva integrada per les sol·licituds que no hagin estat seleccionades per rebre l'ajut i que hagin obtingut la major puntuació.

El vicerector o vicerectora pot resoldre atorgar projectes sense dotació econòmica atès l'especial interès de la proposta. En aquest cas, el CLIK pot certificar la realització del projecte prèvia presentació de la memòria justificativa segons el model normalitzat per part del responsable del projecte.

12. Notificació de la resolució

La resolució es publicarà a la web del CLIK. Contra aquesta, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació.

13. Acceptació

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte, en el qual es comprometi a totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i a les exposades a la resolució de la convocatòria, si és el cas. L'acceptació s'ha d'adreçar al director acadèmic del CLIK segons la data prevista al calendari.

S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut concedit les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrites en aquest apartat.

14. Compromisos dels beneficiaris dels ajuts

En finalitzar el projecte, d'acord amb el calendari de la convocatòria i segons el calendari de cada projecte, el responsable de projecte ha de justificar-ne la realització d'acord amb el format normalitzat i enviar-ho a l'adreça [email protected].

Així mateix, cada beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF: en  la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article o d'una comunicació per presentar en un congrés o la participació en una activitat dins de la programació del CLIK.

A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, s'ha de fer una referència explícita al suport rebut del PlaCLIK 2018-2019 de la UPF.

El fet de participar en aquesta convocatòria implica que les persones beneficiàries dels ajuts consenten tàcitament que la memòria justificativa presentada, segons el model normalitzat establert, es publiqui a 
l'e-Repositori institucional. La gestió d'aquesta publicació serà a càrrec del CLIK.

15.  Renúncia o incompliment de les condicions de la convocatòria

La no realització total o parcial del projecte en el termini previst així com l'incompliment de les obligacions que es deriven de la concessió de l'ajut, comportarà el reintegrament de l'import concedit. Així mateix, pot implicar la denegació d'ajuts en convocatòries posteriors.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, el responsable del projecte ha d'enviar un escrit motivat al director acadèmic del CLIK, adreçat al correu electrònic [email protected]. El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació  resoldrà en el termini d'un mes, des de la data de presentació. Les modificacions, si escau, es comunicaran a l'interessat i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

En cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, el vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació podrà adjudicar l'ajut a projectes de la llista d'espera segons l'ordre de priorització proposat. 

16. Termini i forma de justificació

Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l'execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK. En el cas de projectes atorgats sense dotació econòmica, la memòria només inclourà la justificació acadèmica. Aquesta justificació s'enviarà a l'adreça [email protected].

El CLIK emetrà els certificats de realització del projecte sempre que el responsable hagi lliurat la documentació de justificació establerta.

Els romanents que quedin a la data de justificació, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, es retornaran al pressupost general de la UPF.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició per poder participar en posteriors edicions dels ajuts PlaCLIK.

17. Calendari

Procés

 

Data

Aprovació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019 al Consell de Govern

 

11 d'abril del 2018  

Publicació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019

12 d'abril del 2018

Període de presentació de fase I. Idees

Del 13 d'abril al 14 de maig del 2018

Publicació de les idees seleccionades

 

25 de maig del 2018

*Període de presentació de la fase II. Projectes

Del 30 de maig al 29 de juny del 2018

Publicació de la resolució de la convocatòria

 

20 de juliol del 2018

Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut per part dels responsables dels projectes atorgats

 

Fins al 14 de setembre del 2018

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

 

Fins al 31 d'octubre del 2019-2020 (en funció de la periodificació del projecte)

 

*Després de la publicació de les idees seleccionades s'organitzarà una sessió per preparar la fase de projectes.