Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001, modificat per acords del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005 i de 12 de març del 2014

Els canvis que s'han produït en les normes generals reguladores de les llicències, permisos i vacances del personal al servei de l'administració pública fan necessària una actualització de la normativa d'aquesta Universitat.

D'altra banda, recentment s'ha signat un acord amb els representants del personal d'administració i serveis per a la incorporació de les millores previstes a l'Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'anterior normativa aprovada per la UPF recollia en un únic text la regulació de les llicències, permisos i vacances i també, de la jornada i els horaris del personal d'administració i serveis. La regulació de la jornada i els horaris ha assolit una complexitat que fa convenient elaborar textos separats.

És per això que cal aprovar un nou text específic regulador de les llicències, permisos i vacances que incorpori les modificacions anteriorment descrites. En conseqüència la Junta de Govern pren el següent

ACORD

S'aproven les normes reguladores de l'exercici dels drets de llicències, permisos i vacances del personal d'administració i serveis.


I. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta normativa és d'aplicació a tot el personal d'administració i serveis de la UPF, sigui en règim funcionarial o laboral.


II. LLICÈNCIES I PERMISOS

PRIMERA. Llicències.

1. Es podran concedir les llicències següents en els supòsits i les condicions que s'especifiquen, sempre degudament justificats:

a) llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual presta els serveis i l'interessat sigui funcionari o laboral fix. Si aquesta llicència es produeix per interès de l'Administració, el sol·licitant tindrà dret a percebre les seves retribucions íntegres;

b) Llicències per assumptes propis i sense remuneració, la durada acumulada de les quals no podrà excedir els 6 mesos cada 2 anys.

c) Es poden concedir llicències, sense retribució, per a atendre un familiar fins al segon grau, en casos de malalties greus, per a tres mesos, prorrogables excepcionalment a tres mesos més.

d) El personal de la UPF té dret a una llicència de 15 dies naturals per matrimoni. També tindran dret a aquesta llicència els que constitueixin una parella de fet degudament registrada en registre públic.

2. Cadascuna de les llicències per fer estudis i per assumptes propis no podrà ser inferior a 15 dies. La concessió d'aquestes llicències resta sotmesa als informes favorables del cap de la unitat en què presti servei l'interessat, a les necessitats del servei i al fet que els sol·licitants siguin funcionaris o laborals fixos.

SEGONA. Permisos.

1. Es podran concedir permisos retribuïts per les causes següents, quan estiguin degudament justificades:

a) Per naixement d'un fill i per la mort o malaltia greu del cònjuge o convivent, dels fills o dels pares i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, fins a 4 dies. En cas de defunció, el permís podrà ser de fins a 5 dies quan es produeixi en un altre municipi.

Aquests permisos es podran utilitzar dins del termini de deu dies a partir del succés.

b) Per trasllat de domicili, 2 dies quan es produeixi dins de la mateixa localitat i fins a 4 dies quan es produeixi en un altre municipi.

c) Per participar a exàmens finals i també a altres proves definitives d'aptitud i avaluació, el dia durant el qual tinguin lloc.

d) Per deures inexcusables de caràcter públic o privat, durant el temps indispensable per complir-los.

Preferentment, es consideraran deures inexcusables de caràcter privat les obligacions ineludibles que exigeixin la realització de gestions relacionades amb el patrimoni personal, l'exercici de la potestat paterna i el dret de família en general, a més d'aquelles altres per a les quals no s'hagi previst un permís i que, tot i no constituir obligacions públiques, esdevinguin equiparables a les esmentades.

f) Per raó de matrimoni d'un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, el temps indispensable per assistir-hi.

g) En el cas de part, el personal de la UPF té dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part múltiple fins a divuit setmanes. El període de permís es distribueix a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, el pare pot fer ús de les setmanes que restin del permís per a tenir cura del fill o fills.

No obstant això anterior i sens perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part, de descans obligatori per a la mare, en el cas que la mare i el pare treballin, la mare, en iniciar el període de permís per a maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi de fins a quatre de les últimes setmanes del permís, sempre que siguin ininterrompudes i al final de l'esmentat període, llevat que en el moment de fer-se això efectiu, la incorporació al treball de la mare suposi risc per a la seva salut.

h) En els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a sis anys, el permís té una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d'adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per fill a partir del segon, comptades a l'elecció del funcionari, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció. La durada del permís és, així mateix, de setze setmanes en els supòsits d'adopció o acolliment de menors més grans de sis anys, quan es tracti de discapacitats o minusvàlids, o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o perquè provinguin de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. En el cas que la mare i el pare treballin, el permís s'ha de distribuir a opció dels interessats, que en poden gaudir de manera simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs.

En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma dels períodes no pot excedir les setze setmanes que estableixen els paràgrafs anteriors o les que corresponguin en cas de part múltiple.

En els supòsits d'adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, el permís previst per a cada cas en aquest apartat es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

En els casos d'acolliment o d'adopció, les referències al moment del part s'entén que són fetes a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial d'adopció. A aquests efectes, es consideren jurídicament equiparables a l'adopció i a l'acolliment preadoptiu o permanent les institucions jurídiques declarades per resolucions judicials o administratives estrangeres, la finalitat i els efectes jurídics de les quals siguin els previstos per a l'adopció i l'acolliment preadoptiu o permanent, sigui quina en sigui la denominació.

i)

1. Els treballadors de la UPF amb un fill de menys de nou mesos tindrà dret a un permís per lactància d'una hora diària d'absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts. En cas de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, que es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període del permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat.

2. A petició de l'interessat o interessada, les hores de permís de lactància es poden compactar per gaudir-les en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense que es pugui alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

3. En el cas de que tant la mare com el pare siguin empleats d'organismes públics, només un d'ells podrà exercir aquest dret.

 

j) Els delegats del personal gaudiran del crèdit d'hores mensuals, dins de la jornada laboral i retribuïdes, establert, en cada cas, per la llei 9/1987 d'òrgans de representació i l'Estatut dels Treballadors, dins del marc de la llei Orgànica 11/1985 de llibertat sindical.

k) Tot el personal de la UPF tindrà fins a cinc hores anuals de permís retribuït per participar en assemblees i reunions sindicals.

TERCERA. Dies d'assumptes personals.

1. El personal de la UPF, llevat del personal del torn de caps de setmana i festius, disposarà d'onze dies a l'any de permís retribuït per a assumptes personals sense justificació. Quatre d'aquests dies s'hauran de gaudir en un dels dos torns de vacances de Nadal fixats en el calendari laboral de l'any.

El personal de la UPF Ajudant de Biblioteca de caps de setmana i festius, disposarà de vuit dies a l'any de permís retribuït per a assumptes personals sense justificació. Tres d'aquests dies s'hauran de gaudir en un dels dos torns de vacances de Nadal fixats en el calendari laboral de l'any.

El personal de la UPF auxiliar administratiu i auxiliar de serveis de caps de setmana i festius, disposarà de sis dies a l'any de permís retribuït per a assumptes personals sense justificació. Dos d'aquests dies s'hauran de gaudir en un dels dos torns de vacances de Nadal fixats en el calendari laboral de l'any.

Excepcionalment els dies d'assumptes personals dels torns vacacionals de Nadal podran ser gaudits en altres èpoques de l'any a interès del funcionari i d'acord amb les necessitats del servei.

2. Pel fet de ser Sant Jordi el patró de la UPF, el personal amb jornada de caps de setmana tindrà un dia més d'assumptes personals l'any que la festa caigui entre dilluns i divendres. La resta de personal tindrà un dia més d'assumptes personals l'any que la festa caigui en un dissabte o un diumenge.

3. Si el temps treballat és inferior a un any, es gaudirà dels dies que corresponguin en proporció al temps treballat. El càlcul de la part proporcional es farà segons la següent fórmula:


Dies d'assumptes personals que pertoquen per any treballat
------------------------------------------------------------------------- x dies treballats 
365 dies (naturals)


arrodonint sempre a l'alça els decimals resultants.

4. Els dies d'assumptes personals es podran gaudir des del dia 15 de gener fins el 15 de gener de l'any següent.

5. A més dels torns de Nadal, en aquelles dates en què previsiblement es pugui produir concurrència de peticions de permís per a assumptes personals, al calendari laboral s'establiran els torns necessaris per garantir que la unitat orgànica on es presten els serveis pugui assumir les tasques encomanades sense perjudici per a la Universitat.

6. Els dies d'assumptes personals es poden acumular al torn de Nadal, sempre que no se sobrepassin els dos torns establerts en el calendari laboral i subjecte a les necessitats del servei. També es podran acumular a les vacances sempre que ho permetin les necessitats del servei.

7. Els dies d'assumptes personals es podran gaudir fraccionats en períodes de tardes o matins. El personal que treballa en torn de festius podrà fraccionar l'exercici dels dies d'assumptes personals en períodes de cinc hores.

8. En tots els casos, la concessió del permís queda condicionada a les necessitats del servei.

QUARTA. Dies de regulació horària del personal laboral.

L'adequació a les hores anuals de jornada de treball establertes es portarà a terme segons el conveni col·lectiu vigent.


III. VACANCES

CINQUENA. Vacances d'estiu.

1. El període de vacances d'estiu, a realitzar, llevat excepcions, en els mesos de juliol i agost, és de 31 dies naturals per any complet de servei actiu. El personal de caps de setmana i festius gaudirà dels caps de setmana i festius compresos en un període de 28 dies naturals. Aquestes vacances es realitzaran, de forma prioritària, el mes d'agost.

2. Si el temps treballat des de l'ingrés a la UPF és inferior a un any, es gaudirà dels dies que en proporció corresponguin:

a) la part proporcional de vacances que correspon al personal que s'hagi incorporat abans del 31 d'agost es calcularà des de la data d'ingrés fins al 31 d'agost del mateix any. El número de dies de vacances serà el resultat d'aplicar la següent fórmula:

Dies de vacances que pertoca per any treballat 
---------------------------------------------------------------- x dies treballats (naturals)
365 dies

b) Els que hagin ingressat amb posterioritat al 31 d'agost gaudiran de la part proporcional de vacances que els correspongui durant el període d'estiu de l'any següent.

3. El període de realització de les vacances estarà condicionat a les necessitats del servei.

4. Dins dels períodes de juliol i agost es podrà concedir el gaudi fraccionat de les vacances anyals en dues parts, una de les quals, forçosament, haurà de ser de 15 dies. El personal que presta serveis en caps de setmana i festius podran gaudir dels caps de setmana i festius que els hi pertoquin compresos en dos períodes separats de 14 dies naturals.

5. Es procurarà que el personal de la UPF que formi part de la mateixa unitat familiar puguin gaudir de les vacances en les mateixes dates.


IV. SERVEIS ESSENCIALS

SISENA. Tipologia.

1. Es tipifiquen com a serveis essencials aquells que han de cobrir-se durant el període de vacances i en altres supòsits.

2. Són serveis essencials de la UPF els següents:

2.1 De caire habitual:

- serveis de suport d'informàtica
- suport administratiu als òrgans de govern
- manteniment i recepció de tots els edificis
- serveis als usuaris de la Biblioteca
- Registre General (Plaça de la Mercè, 12)

2.2 De caire puntual:

- Els que es puguin plantejar segons necessitats puntuals.

3. El dia 23 d'abril només es mantindran els serveis següents:

- recepció de les administracions.
- el servei als usuaris de la Biblioteca quedarà cobert pel personal de caps de setmana i festius.
- els que es determinin per al suport als actes que organitzi la Universitat.


V. PROCEDIMENT DE SOL.LICITUD I FORMA DE CONCESSIÓ DE LES VACANCES, LLICÈNCIES I PERMISOS

SETENA. Sol·licituds i formes de concessió.

1. Llevat dels casos establerts en els paràgrafs a), g) i h) de l'apartat 1 de la norma segona, no es pot gaudir de la resta de permisos i de llicències sense que s'hagin sol·licitat amb la deguda antelació.

Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, resoldre les sol·licituds formulades, llevat de les llicències per fer estudis i per assumptes particulars (paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 de la norma primera) i els permisos establerts en els paràgrafs g), h) i i) de l'apartat 1 de la norma segona, que seran resolts pel gerent, amb el vistiplau del rector en el cas de les sol·licituds formulades pel personal adscrit a les unitats dependents del Rectorat.

2. Cada any, el personal de la UPF ha de sol·licitar el període en què vulgui fer les vacances abans del 15 d'abril.

Les sol·licituds seran resoltes pel superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat. Correspon al gerent, previ informe del cap de servei, autoritzar les vacances fora dels mesos de juliol i d'agost, amb el vistiplau del rector en el cas de les sol·licituds formulades pel personal adscrit a les unitats dependents del Rectorat.

3. El personal de la UPF té dret a conèixer la resolució sobre el període de les seves vacances anuals, abans del 15 de maig.

4. Les sol·licituds per gaudir dels permisos regulats a les lletres b), c), d), f) i i) de   l'apartat 1 de la norma segona s'han de presentar davant el cap immediat amb una antelació no inferior a set dies respecte a l'inici del permís sol·licitat.

5. Les sol·licituds per gaudir de dies d'assumptes personals en períodes en què hi hagi torns establerts, s'hauran de presentar amb una antelació mínima d'un mes. S'entendran concedides si 15 dies abans de la data d'inici del primer torn, no hi ha una resolució expressa.

6.La llicència per matrimoni s'haurà de sol·licitar amb una antelació no inferior a un mes, i també s'entendrà concedida si en el termini de quinze dies no recau resolució expressa.

7. Les llicències per fer estudis i per a assumptes propis previstes als paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 de la norma primera s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima d'un mes.

8. Les sol·licituds dels delegats del personal per a la utilització de les hores de crèdit reconegudes en el paràgraf j) de l'apartat 1 de la norma segona hauran de ser formulades per l'interessat verbalment o per escrit, i amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, al cap de comandament de la unitat orgànica a la qual estigui adscrit.

El cap sempre concedirà la petició, llevat que s'hagi exhaurit el crèdit, que hagi estat sol·licitada fora de termini o que l'absència del representant generi un dany objectiu i immediat per a la prestació del servei.

Cada mes els delegats del personal presentaran un resum signat de les hores de crèdit utilitzades, en el qual només s'especificaran la data i les hores d'entrada i sortida del centre de treball. Els corresponents caps de les unitats afectades trametran els resums esmentats, amb les observacions que creguin pertinents, al Servei de Recursos Humans. En qualsevol cas, el cap haurà de justificar la causa de les denegacions dels dits permisos.

Disposició final. Queden derogats els acords de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1997 i de 4 de febrer de 1998, que modifica l'anterior, pel què fa a la regulació de les llicències, permisos i vacances.