Acord de la Comissió Gestora de 16 de setembre de 1991, 12 de maig de 1994 i de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000

D'acord amb l'article 28.3 de la Llei Orgànica de Reforma Universitària, les Universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir ensenyaments propis conduents a l'obtenció dels títols i diplomes corresponents.

La Universitat Pompeu Fabra pretén desenvolupar aquests ensenyaments propis amb el mateix rigor i exigència que els estudis oficials que imparteix. Amb aquesta finalitat, requeriran una alta excel·lència acadèmica i es dotarà la seva organització amb els mitjans necessaris que permetin estructurar uns serveis d'admissions i de sortides professionals de qualitat.

L'oferta d'aquests ensenyaments es distingirà nítidament dels ensenyaments de tercer cicle de la Universitat (programes de doctorat), atesa la diferència d'objectius i de definició acadèmica entre uns i altres estudis, si bé, per aprofitar esforços i mitjans, les assignatures d'estudis propis i de tercer cicle podran tenir valor comú.

En conseqüència, el règim acadèmic i administratiu dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra es regirà per les següents normes:

 

Article primer.- Els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra s'estructuren en:

- màsters

- diplomes universitaris de postgrau i cursos de postgrau

- altres estudis

 

Article segon.- Els màsters.

2.1.- Els màsters s'adrecen a aquelles persones que vulguin assolir una especialització o formació professional en determinades àrees.

2.2.- Els ensenyaments conduents al títol de màster comprendran, com a mínim, 40 crèdits i la seva durada lectiva serà, al menys, de dos trimestres de dedicació exclusiva o equivalent.

2.3.- El títol al que donarà dret serà el de Màster per la UPF.

 

Article tercer.- Els diplomes universitaris de postgrau i els cursos de postgrau.

3.1.- Els diplomes universitaris de postgrau i els cursos de postgrau són estudis amb la mateixa orientació i finalitat que els màsters, formació professional específica, en els que cal acreditar un mínim de 15 crèdits, en el primer cas i de 5 en el cas del cursos de postgrau. La durada no serà superior a un curs acadèmic.

3.2.- El títol al que donarà dret serà, en el cas dels programes de postgrau el de "Diploma Universitari de Postgrau" i en els Cursos de Postgrau, un certificat lliurat per la Universitat.

 

Article quart.- Altres estudis.

Són tots aquells estudis, cursos o activitats docents que per les seves característiques i durada no estiguin inclosos en els anteriors.

 

Article cinquè.-(1) Òrgans competents.

5.1.- Els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra es podran gestionar directament per la Universitat o per mitjà de l'Institut d'Educació Contínua (IDEC). En aquest darrer cas, s'estarà a allò establert al conveni de col·laboració entre la UPF i l'IDEC.

5.2.- Tots els cursos i activitats que conformen els estudis propis de la UPF, llevat els inclosos a "Altres estudis", seran aprovats per la Junta de Govern.

5.3.- Correspon al Consell Social fixar el preu oficial de matrícula dels estudis propis, a proposta de la Junta de Govern.

 

Article sisè.-(2) Normes Comunes.

6.1.- Proposta i aprovació:

6.1.1.- La iniciativa dels màsters, diplomes i cursos de postgrau correspon als departaments, centres o estudis o instituts de la Universitat. També es podran atendre iniciatives promogudes per terceres entitats, si bé requeriran la conformitat d'un departament, centre, estudi o institut de la UPF. Els "altres estudis" són d'iniciativa lliure del professorat si bé requeriran l'aprovació del director de departament, degà o director del centre o estudi o institut, a més del vist-i-plau del gerent de la UPF.

6.1.2.- En el cas dels estudis propis gestionats per la Universitat, la proposta, llevat dels "altres estudis", serà presentada davant la Junta de Govern, una vegada el gerent de la Universitat hagi informat sobre la seva viabilitat econòmica. En el cas dels estudis propis gestionats per l'IDEC, la proposta es farà arribar directament a la Fundació, d'acord amb els requisits establerts per aquesta.

6.1.3.- Les propostes d'estudis, a excepció dels "altres estudis", es presentaran, llevat casos excepcionals, abans del mes de març del curs anterior al qual es volen impartir. L'aprovació de la proposta permetrà disposar de crèdit per a la difusió de l'estudi per un import igual al previst a l'avantprojecte de pressupost.

Les propostes d'"altres estudis" s'hauran de comunicar a la gerència de la UPF amb suficient antelació al seu inici, per al seu vist-i-plau.

6.1.4.- La Junta de Govern aprovarà anualment la programació d'estudis propis de la UPF que s'impartiran el curs acadèmic següent. A aquests efectes es tindrà en compte el conjunt de programes de tercer cicle i estudis propis de la UPF.

6.1.5.- La UPF farà pública l'oferta dels estudis propis que s'impartiran per mitjà del Gabinet de Comunicació.

6.1.6.- Les propostes dels estudis propis a gestionar per la UPF aniran acompanyades d'una memòria que indicarà, com a mínim, les següents dades:

a) Objectius

b) Departament, centre, estudi o institut responsable.

c) Director del màster, Diploma o Curs.

d) Entitats col·laboradores i tipus de col·laboració, si és el cas.

e) Estructura docent amb descripció de matèries i crèdits.

f) Durada, amb indicació del calendari.

g) Títol a que dona dret.

h) Nombre de places.

i) Requisits d'admissió (titulacions i altres requisits).

j) Barem de valoració dels sol·licitants, si és el cas.

k) Mètode d'avaluació.

l) Relació nominal de professors que l'impartiran, amb indicació de la seva adscripció i breu currículum d'aquells que imparteixen més de 20 hores.

m) Utilització dels recursos de la UPF (Biblioteca, aules, aules informàtiques, mitjans materials).

n) Preu de matricula.

o) Avantprojecte de pressupost dels estudis segons model formalitzat.

p) Calendari d'implementació.

En el cas dels "altres estudis" la memòria podrà tenir un contingut simplificat dels apartats e), f), i), j), k) i l). De l'avantprojecte de pressupost de l'estudi no es derivarà un projecte de pressupost.

6.1.7.- Les propostes hauran d'estar signades pel director de departament, el degà o director de centre, estudi o institut corresponent i per l'administrador de l'àrea d'estudis. Una vegada aprovada la proposta es comunicarà als òrgans acadèmics i serveis afectats.

6.1.8.- En el cas de màsters o de postgrau interuniversitaris caldrà presentar una proposta de conveni que inclourà els requisits assenyalats per als convenis d'aquesta naturalesa.

6.1.9.- Acabat el procés de matricula o pre-inscripció, si és el cas, el director de l'estudi propi presentarà un projecte de pressupost, ajustat al model formalitzat, que asseguri la seva viabilitat. En el cas dels màsters, diplomes i cursos de postgrau, la junta de govern autoritzarà l'inici d'activitats.

6.1.10.- Dos mesos abans de l'inici del curs caldrà presentar el pla docent, amb indicació dels horaris i espais a utilitzar.

6.2.- Estructura

6.2.1.- Els màsters i els diplomes i cursos de postgrau podran incloure matèries que s'imparteixin en programes de doctorat fins a un màxim del 50% dels crèdits exigits per a la superació d'aquests. Quan aquesta coincidència parcial de programes impliqui coincidència de recursos (de professors i d'horaris) s'haurà de fer constar expressament en els programes implicats als efectes de la reserva de places pertinent. A aquest efecte, haurà d'haver-hi un acord específic dels directors d'ambdós programes i l'aprovació de la Comissió de doctorat i de la Junta de Govern.

En aquests casos, l'estudi propi reservarà un nombre equivalent de matèries que en el seu cas puguin ser incorporades a un programa de doctorat, per tal de garantir un nivell adequat de reciprocitat.

6.2.2.- Per a l'obtenció dels títols propis de la UPF s'exigirà la superació, per mitja del corresponent procés d'avaluació, dels estudis i activitats acadèmiques que el conformen.

6.3.- Normes econòmiques:

6.3.1.- Els estudis propis de la UPF s'hauran d'autofinançar i hauran de presentar un pressupost equilibrat.

6.3.2.- Caldrà tendir a la col·laboració d'entitats externes per a la concessió de beques, la realització de pràctiques o qualsevol altra tipus de col·laboració. Serà requisit previ la signatura d'un conveni entre les parts que prevegi les aportacions econòmiques. Aquests convenis seran tramitats per mitjà del Gabinet Tècnic.

6.3.3.- La Universitat retindrà un percentatge del total dels costos dels estudis propis en concepte de cànon, segons la naturalesa de l'estudi.

6.3.4.- Per als màsters, diplomes i cursos de postgrau el cànon serà del 20% del total dels costos.

6.3.5.- Per als altres estudis el cànon es determinarà pel gerent en funció de la utilització de recursos de la Universitat.

6.3.6.- La Junta de Govern podrà eximir parcialment o totalment del cànon en funció dels ingressos per finançament extern i de l'interès de l'activitat per a la UPF.

6.3.7.- El cànon podrà ser superior al previst als apartats anteriors si així ho acorda la Junta de Govern en funció del grau d'utilització dels mitjans de la Universitat.

6.3.8.- Els superàvits i dèficits de la liquidació dels pressupostos dels màsters, diplomes i cursos de postgrau gestionats per la Universitat es distribuiran un 50% per a la Universitat i un 50 % per al departament, centre, estudi o institut organitzador.

En el cas que hi participin entitats patrocinadores o col·laboradores, els beneficis es distribuiran d'acord amb el que s'hagi acordat en el conveni de col·laboració.

6.3.9.- La part dels beneficis obtinguts per la UPF provinents dels estudis propis gestionats per l'IDEC es distribuiran el 50% per al departament, centre, estudi o institut responsable acadèmic i el 50% per al director del curs i professors promotors.

6.3.10.- Les activitats docents corresponents als estudis propis no computaran als efectes de la dedicació docent del professorat.

6.3.11.- L'aprovació definitiva de l'estudi propi per part de l'òrgan competent de la UPF comportarà l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit pressupostari.

6.3.12.- Finalitzat l'estudi, el seu director presentarà davant la gerència, per a la seva aprovació, la liquidació del pressupost.

6.3.13.- Els costos de l'expedició dels títols dels estudis propis seran gratuïts. Els costos de la seva expedició aniran a càrrec de la Universitat i es finançaran amb els ingressos procedents del cànon de l'estudi propi.

6.4.- Convalidacions

6.4.1.- Els estudiants de màster o de diplomes i cursos de postgrau podran sol·licitar la convalidació dels crèdits cursats a altres cursos d'estudis propis o programes de doctorat, ja sigui de la UPF o d'altres universitats. Les sol·licituds seran resoltes per la Comissió de convalidacions, previ l'informe del director de l'estudi propi.

6.4.2.- L'import a abonar en el cost dels crèdits convalidats, en concepte de matricula, serà proposat en la memòria pel director de l'estudi propi, si bé com a mínim serà del 25% de l'import de cada crèdit.

6.4.3.- En el cas que se sol·liciti la convalidació total, caldrà justificar haver cursat el nombre de crèdits equivalent al necessari per a la consecució del títol. Per a la resolució es tindrà en compte els continguts dels programes. Aquesta convalidació estarà subjecte al preu públic de la convalidació legalment fixat. La convalidació íntegra donarà dret a l'obtenció del títol de l'estudi propi corresponent per convalidació.

6.5.- Avaluació:

A cada màster, diploma o curs es realitzarà una enquesta de valoració dels ensenyaments entre els matriculats, els resultats de la qual seran tramesos pel director de l'estudi propi al degà o director del departament, centre, estudi o institut corresponent, i al vice-rector competent en la matèria.

6.6.- Titulacions:

6.6.1.- Una vegada qualificades les actes del curs se sol·licitarà l'expedició dels títols, diplomes o certificats, segons correspongui, per a les persones que l'hagin superat. El Servei de Gestió Acadèmica els expedirà en el termini d'un mes.

L'expedició dels títols dels estudis propis gestionats per l'IDEC es subjectarà a allò acordat en el conveni de col·laboració entre la UPF i l'IDEC.

6.6.2.- El format dels títols o diplomes serà aprovat per la Junta de Govern.

 

Article setè.-(3) Normes específiques dels màsters.

7.1.- Normes d'admissió:

7.1.1.- Com a norma general, el títol de màster requerirà com a requisit previ la titulació universitària corresponent al segon cicle (Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o un títol propi universitari de Graduat Superior). Excepcionalment la Junta de Govern podrà establir la concessió d'aquest títol a Diplomats, Enginyers Tècnics, Arquitectes Tècnics o Graduats, en funció de l'especificitat, característiques i contingut dels programes.

7.1.2.- En el cas de títols estrangers, l'accés es realitzarà de conformitat amb l'article 16.1 del Reial Decret 86/1987, de 16 de gener, sense necessitat d'homologació, sent suficient l'autorització atorgada pel rector.

 

Article vuitè.-(4) Normes específiques dels diplomes universitaris de postgrau i cursos de postgrau.

8.1.- Normes d'admissió:

8.1.1.- Com a norma general, per matricular-se als diplomes de postgrau caldrà tenir un títol universitari de primer o segon cicle o tenir un títol propi universitari de Graduat Superior o Graduat. Excepcionalment es podrà proposar a la Junta de Govern l'admissió de professionals relacionats amb la corresponent especialitat. Aquests professionals, de conformitat amb l'article 7.1 del Reial Decret 1496/1987, de 6 de novembre, hauran de complir els requisits legals per cursar estudis a la Universitat.

8.1.2.- En el cas de títols estrangers, l'accés es realitzarà de conformitat amb l'article 16.1 del Reial Decret 86/1987, de 16 de gener, sense necessitat d'homologació, sent suficient l'autorització atorgada pel rector.

8.2.- Normes econòmiques:

La retribució de les activitats docents dels diplomes i cursos de postgrau serà fixa, amb independència del resultat econòmic d'aquest. La direcció del diploma o curs de postgrau percebrà la remuneració que per aquesta tasca es fixi en el pressupost del programa.

 

Disposicions addicionals (5/6)

1.- La gestió econòmica i pressupostària que es deriva d'aquesta norma s'ha d'ajustar a la Instrucció general per a la Gestió del Pressupost i les Finances de la UPF.

2.- Totes les referències a la Comissió Gestora que es fan als articles no modificats per aquest acord, s'entendran realitzades a la Junta de Govern.

 

Disposició Final (7/8)

Aquestes normes seran d'aplicació als estudis propis que s'iniciïn a partir de la seva aprovació.

 

NOTES

1.2.5.8. Segons redacció acordada per la Junta de Govern en la seva reunió de 12 de maig de 1994.

3.4. Segons redacció acordada per la Junta de Govern en la seva reunió de 16 de febrer del 2000.

6. L'acord de 12 de maig de 1994 deixa sense efecte l'article novè "Altres estudis", de l'acord de 16 de setembre de 1991.

7. La Disposició Transitòria Única queda suprimida per l'acord de la Comissió Gestora de 12 de maig de 1994.