Acord de la Junta de Govern de 14 de maig del 2002

1. Requisits d'accés
Podran accedir als estudis de la diplomatura en Ciències Empresarials els estudiants de l'Escola Superior de Comerç Internacional que ho sol·licitin formalment d'acord amb els criteris que aprovi la Junta de Govern

2. Preinscripció
2.1. La Universitat Pompeu Fabra, obrirà anualment una preinscripció per a les places que s'ofereixin per a aquesta modalitat d'accés en la qual podran participar les persones que compleixin els requisits establerts en el punt 1 d'aquesta normativa.
2.2. La sol·licitud d'admissió s'ha de presentar al servei que correspongui de la UPF, en els terminis que es fixin a tal efecte. L'Escola, facilitarà a la Universitat la certificació acadèmica que acrediti que les persones sol·licitants compleixen els requisits acadèmics exigits.

3. Resolució de l'admissió
El rector de la Universitat o l'òrgan acadèmic en qui delegui resoldrà l'adjudicació de les places a proposta del director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials

4. Convalidacions
4.1.1. Els estudiants admesos en aquesta modalitat d'accés hauran de tramitar la sol·licitud de convalidacions en els terminis fixats a tal efecte.
4.1.2. La Comissió de Convalidacions, que és l'òrgan competent per resoldre les sol·licituds, aprovarà un quadre d'assignatures objecte de convalidació entre ambdues titulacions.

5. Reconeixements de crèdits de lliure elecció
Els estudiants admesos podran sol·licitar que les assignatures cursades en els estudis de Graduat Superior que no puguin ser objecte de convalidació siguin incorporades com a crèdits de lliure elecció als estudis de la diplomatura fins al màxim requerit al pla.

6. Règim de progressió
La resolució d'admissió tindrà l'efecte d'autorització de progressió en els estudis del sol·licitant pel que fa a segon i tercer curs de la diplomatura en Ciències Empresarials.

7. Simultaneïtat d'estudis
La resolució d'admissió tindrà l'efecte d'autorització per a simultaniejar els estudis de la diplomatura en Ciències Empresarials i el Graduat Superior en Comerç Internacional.

8. Compliment de la normativa acadèmica de la Universitat
Els estudiants admesos en aquesta modalitat d'accés els serà d'aplicació la resta de normativa acadèmica de la Universitat.

9. Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs 2002-2003.