Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2012 
Fins la modificació de la LOU, els departaments universitaris s'havien de constituir d'acord amb una normativa bàsica estatal que, tot i remetre's als estatuts de cada universitat, parteix del principi general de l'agrupació de professors d'una mateixa àrea de coneixement o afins, o agrupacions d'aquestes, i que només es poden constituir si compleixen un nombre mínim de professors permanents dels cossos docents. D'altra banda, aquesta normativa preveu una connexió entre àrees de coneixement i departament, que no permet la partició d'àrees de coneixement en més d'un departament, llevat casos sotmesos a autorització de l'autoritat educativa, com ara la creació d'àrees pròpies.

Actualment, la LOU deixa en mans de les universitats la manera de configurar els seus departaments i , és per això, que els Estatuts de la UPF preveuen en el seu article 16 que els departaments es constitueixen d'acord amb el que estableixi la normativa que aprovi el Consell de Govern.

El punt de partida d'aquesta normativa que ara es proposa és el document Estratègia 'UPF25 ANYS', que estableix en l'apartat " Marc de governança i de gestió eficient" la voluntat de tenir un marc de governança en evolució, i com a fita la reducció de centres i la paritat o dualitat centre/departament.

 Pel que fa a la reducció de centres, el procés s'ha portat a terme els darrers cursos, arribant al nombre actual de vuit centres. Quant als departaments, actualment també n'hi ha vuit, un dels quals està en constitució a l'espera de que el Consell de Govern determini els requisits necessaris. A la pràctica, doncs, l'estructura actual és de paritat/dualitat i el que aquesta normativa pretén és consolidar, a nivell normatiu, aquesta estructura de departaments.

La configuració d'un departament de la UPF, doncs, no s'ha de basar només en disposar d'un nombre important i suficient de professors permanents, que doni lloc a departaments de gran dimensió, sinó també en aquesta dualitat 
centre/departament.

És per això, que el Consell de Govern aprova aquesta normativa:

 

Article primer.

1. Els departaments de la Universitat Pompeu Fabra, unitats de docència i de recerca en els termes previstos als Estatuts, es conformen a partir de l'agrupació de personal acadèmic d'àrees o àmbits de coneixement afins d'una o diverses branques del saber, que en el seu conjunt són necessàries per a la docència d'una o varies titulacions oficials de la Universitat, a un o diversos centres, i la recerca en aquests mateixos àmbits.

2. Una mateixa àrea o àmbit de coneixement pot formar part de més d'un departament si és necessari per a la docència que ha de fer el departament. Això no obstant, els departaments que facin una proposta de contractació de professorat d'una àrea o àmbit de coneixement que en la seva major part està a un altre departament haurà de justificar prèviament davant el vicerector o vicerectora de professorat perquè la docència no pot ser assumida per aquest altre departament.

 

Article segon.

 Els departaments de la UPF es conceben com unitats de gran dimensió en paritat o dualitat amb l'estructura de centres de la UPF, sense perjudici del caràcter horitzontal dels departaments atès que imparteixen docència a més 
d'un centre.

 

Article tercer.

Tot el personal acadèmic permanent i altre personal acadèmic de la UPF està adscrit a un sol departaments en funció dels criteris establerts en l'article primer d'aquesta normativa. També s'hi adscriu el personal investigador vinculat a la Universitat.

 

Article quart.

L'adscripció del PDI és automàtica a partir del nomenament o contractació del PDI, segons s'hagi establert a la convocatòria de la plaça.

 

Article cinquè.

 L'estructura departamental de la UPF la conformen els departaments següents: 
- Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
- Departament de Ciències Polítiques i Socials 
- Departament de Comunicació 
- Departament de Dret 
- Departament d'Economia i Empresa 
- Departament d'Humanitats 
- Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
- Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Article sisè.

En el cas que la programació d'ensenyaments oficials de la UPF comporti l'obertura a noves branques del coneixement que requereixi la creació de nous departaments, correspondrà al rector proposar-ne la seva creació al Consell de Govern.

 

Article setè.

Les propostes de modificació dels departaments existents, especialment quan es tracti de segregacions, hauran de justificar l'excepcionalitat a les condicions establertes en els anteriors articles i requerirà que els promotors, segons l'article 19.2 dels Estatuts, presentin una memòria justificativa que ha d'incloure:

a) Justificació de la conveniència de la modificació i denominació proposada dels departament o departaments resultants. 
b) Delimitació dels camps científic, tècnic, artístic o humanístic d'actuació. 
c) Justificació acadèmica respecte dels objectius docents i de les línies de recerca. 
d) Estudi econòmic referit als mitjans materials i personals necessaris, així com a les despeses de funcionament. 
e) Relació dels professors que el conformen, amb indicació del nom i cognom, categoria, dedicació i àrea o àmbit de coneixement.

f) Els efectes sobre les obligacions docents i sobre el personal que està adscrit al departament a modificar.

Les propostes requereixen l'informe previ dels departaments afectats. D'aquests informes se n'ha de donar compte al Consell de Govern per a la seva valoració abans de l'acord definitiu.

 

Disposicions addicionals

Primera. Atesa la constitució del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions es donen també per constituïts els seus òrgans de govern i es ratifica l'aprovació del seu reglament i, en conseqüència, es deixa sense efecte l'acord de Consell de Govern de 13 de desembre del 2006 que estableix la posta en marxa dels seus òrgans de govern provisionals.

Segona. En els casos de professors adscrits temporalment a un departament, l'adscripció amb caràcter definitiu es farà seguint el procediment previst pels canvis d'àrea de coneixement previst a l'acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011.