Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998.

L'experiència assolida en relació amb l'adscripció a la UPF de centres docents d'ensenyament superior durant aquests anys de funcionament de la Universitat Pompeu Fabra aconsella establir uns criteris bàsics per a l'adscripció de nous centres i uns mecanismes de supervisió i de control de l'activitat d'aquests centres que permetin desplegar un model universitari amb coherència i rigor, ajustant-se al mateix temps a les condicions i a les circumstàncies del nostre entorn.

Així mateix, es fa necessari regular la col·laboració del professorat de la UPF amb els centres docents adscrits i fixar un nou marc de relacions econòmiques.

És per això que, vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior,

 

S'ACORDA:

Capítol 1. Àmbit d'aplicació i criteris d'adscripció

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa té per objecte regular:

  1. Els criteris i els requisits a complir per a l'acceptació de sol·licituds d'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o per a l'autorització de nous ensenyaments dels centres ja adscrits.

   2.  Els mecanismes de supervisió i de control de l'activitat dels centres docents adscrits.

   3.  Les relacions econòmiques amb els centres docents adscrits.

   4.  L'activitat dels professors de la UPF en els centres docents adscrits.

   5.  L'estructura de la UPF vinculada al suport i al control dels centres docents adscrits.

 

Article 2. Legislació i procediment aplicables per a l'adscripció o per a l'autorització d'ensenyaments

1. L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o l'autorització de nous ensenyaments d'aquests centres, així com la revocació de l'adscripció, es regiran pel Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior

( DOGC núm. 2291, d'11 de desembre de 1996), per l'article 22 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, per aquesta normativa, pels convenis d'adscripció i per la resta de normativa de desplegament.

2. La memòria que hauran de presentar els centres docents que sol·licitin l'adscripció a la UPF o l'autorització de nous ensenyaments s'haurà d'ajustar a allò que s'estableix en l'article 3r. del Decret 390/1996, de 2 de desembre.

 

Article 3. Criteris d'adscripció dels centres o d'autorització d'ensenyaments en centres ja adscrits

Els criteris bàsics que es valoraran per adscriure a la UPF centres docents d'ensenyament superior perquè imparteixen estudis oficials o diplomes propis de primer cicle graduat o títols propis de primer i segon cicle graduat superior, o per implantar aquests ensenyaments en els centres ja adscrits, seran els següents:

1. En relació amb el titular del centre:

a) Que es tracti d'entitats públiques o privades que constitueixin essencialment organitzacions sense ànim de lucre.

b) Que es tracti de centres de prestigi i de qualitat reconeguda; en el cas de centres de nova planta, que de la memòria presentada se'n pugui deduir una prestació de serveis d'ensenyament de qualitat.

c) Que resti garantida la solvència econòmica del centre.

2. En relació amb els ensenyaments a oferir, caldrà que es trobin en algun d'aquests supòsits:

a) Que es tracti de titulacions distintes però complementàries de l'oferta de la UPF.

b) Que permetin l'obertura a nous camps docents i l'especialització dins les línies de programació d'estudis de la UPF.

c) Que es tracti de titulacions ja impartides a la UPF però en àmbits territorials de Catalunya amb una forta demanda.

d) Que es tracti de titulacions ja impartides a la UPF, però amb una especialització prou marcada respecte d'allò que ofereix la Universitat.

3. També es valorarà la viabilitat del projecte en termes de demanda i de preus de matrícula proposats.

4. En qualsevol cas, només s'estendran convenis d'adscripció o s'autoritzaran ensenyaments quan es pugui garantir suficientment la supervisió del centre o de la titulació per part de la UPF, a l'efecte de garantir la qualitat i el prestigi dels centres adscrits a aquesta universitat.

 

Capítol 2. De l'activitat acadèmica dels centres docents adscrits

Article 4. Dels convenis de col·laboració acadèmica

La UPF i els centres docents adscrits hauran de signar un conveni de col·laboració acadèmica que haurà de considerar, d'acord amb el que es preveu en l'article 3r. del Decret 390/1996, de 2 de desembre, els aspectes següents:

a) Funcionament del centre i organització acadèmica.

b) Mètodes d'inspecció i de supervisió acadèmica que utilitzarà la Universitat.

c) Criteris d'avaluació dels estudiants, que serà realitzada pel mateix centre.

d) Requisits d'accés al centre docent adscrit, que hauran de respectar els criteris de valoració i les prioritats previstos en la normativa vigent per a les universitats públiques.

e) La distribució funcional i econòmica entre la Universitat i el centre dels serveis acadèmics i administratius.

f) La proporció de la representació de la Universitat en l'òrgan col·legiat de govern del centre.

g) La concessió de la venia docendi al professorat del centre.

h) Aquells altres aspectes considerats en aquesta normativa.

 

Secció 1. Del funcionament del centre i de la seva organització acadèmica

Article 5. De l'organització dels centres docents adscrits

1. El funcionament dels centres docents adscrits quedarà reflectit en el reglament del centre, que serà aprovat per l'òrgan de govern del centre amb l'autorització prèvia de la UPF. En el reglament es preveurà la composició de l'òrgan de govern col·legiat del centre i s'hi indicaran la representació de la UPF segons els termes establerts en aquesta normativa, les funcions del director del centre i dels òrgans acadèmics unipersonals i col·legiats que siguin necessaris per al funcionament del centre amb indicació de la participació que hi tindran els estudiants.

2. En qualsevol cas, hi haurà un professor responsable de l'ensenyament, amb les funcions atribuïdes als degans o directors de centres universitaris homòlegs.

 

Secció 2. Mètodes d'inspecció i de supervisió acadèmica

Article 6. De l'avaluació del centre

1. Els centres docents adscrits seran avaluats anualment per la UPF mitjançant la presentació d'una memòria d'activitats, sobre la qual el delegat de la UPF al centre emetrà un informe, i que serà tramesa al Comissionat per a Universitats i Recerca, d'acord amb allò que s'estableix en l'article 8è., apartat 3r. del Decret 390/1996, de 2 de desembre.

2. La UPF avaluarà l'activitat dels centres docents adscrits i hi introduirà, si escau, fórmules d'avaluació externa.

3. La memòria d'activitats anual inclourà:

a) Els resultats de l'avaluació de l'activitat docent del professorat. A aquest efecte, el centre realitzarà periòdicament enquestes als estudiants, d'acord amb el model d'enquesta que li facilitarà la UPF.

b) L'activitat de recerca portada a terme i els objectius assolits.

c) El grau d'assoliment dels objectius anuals que la UPF hagi pogut establir per a aquell centre en matèria docent o de recerca en desenvolupament del conveni de col·laboració.

d) Una anàlisi sobre el rendiment acadèmic.

e) Una anàlisi sobre el funcionament del centre i sobre els resultats econòmics assolits.

 

Article 7. Del pla d'estudis

1. Els centres presentaran, amb la memòria que acompanya la sol·licitud d'adscripció o d'autorització de nous ensenyaments, una proposta de pla d'estudis, que haurà de ser aprovada per la UPF.

2. Els plans d'estudis de titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional s'hauran d'adequar a les directrius generals establertes pel govern de l'Estat i a les peculiaritats de l'ordenació acadèmica de la UPF, llevat que la UPF autoritzi una altra ordenació. L'homologació d'aquests plans d'estudis es realitzarà de conformitat amb el que preveu en el Decret 390/1996, de 2 de desembre.

3. Els plans d'estudis de diplomes propis de primer cicle graduat o títols propis de primer i segon cicle graduat superior requeriran l'aprovació de la Junta de Govern de la UPF.

4. Els centres docents adscrits també podran realitzar estudis de postgrau relacionats amb les titulacions que imparteixen, amb l'autorització prèvia de la UPF. Aquestes activitats, en el cas que el centre docent adscrit demani que tinguin la consideració de titulacions pròpies de la UPF, requeriran la supervisió acadèmica d'un centre o estudi o d'un departament de la UPF i seran autoritzades d'acord amb el procediment previst a la UPF per als estudis propis; amb caràcter general, seran desenvolupades mitjançant l'Institut d'Educació Contínua.

 

Article 8. Dels estudiants

1. L'accés dels estudiants als centres docents adscrits, el règim de permanència i l'avaluació s'ajustaran a la normativa de la UPF en els termes que s'estableixin en el conveni de col·laboració acadèmica.

2. Els drets i els deures dels estudiants dels centres docents adscrits s'ajustaran en el contingut als que es defineixen en el títol 5 dels Estatuts de la UPF.

3. Els centres docents adscrits destinaran un percentatge dels ingressos en concepte de matrícula a beques o a ajuts de matrícula per als estudiants; aquest percentatge serà establert en el conveni de col·laboració acadèmica.

 

Secció 3. De la distribució funcional i econòmica

Article 9. De la gestió acadèmica

Els centres docents adscrits gestionaran administrativament els expedients dels estudiants. En els convenis de col·laboració s'establirà un sistema per lliurar a la UPF una còpia de les actes d'avaluació i un procediment per expedir els títols corresponents.

 

Article 10. De la relació dels centres o estudis i dels departaments de la UPF amb els centres adscrits

La UPF potenciarà la col·laboració dels centres o estudis i dels departaments de la UPF amb els centres docents adscrits, amb la finalitat d'homogeneïtzar criteris docents de les diverses disciplines i de realitzar projectes de recerca.

 

Article 11. De les relacions econòmiques

1. Els centres docents adscrits satisfaran a la UPF el percentatge dels preus oficials de matrícula fixat per la normativa vigent.

2. En el cas de titulacions no oficials (diplomes propis de primer cicle graduat o títols propis de primer i segon cicle graduat) la UPF determinarà per a cada cas, en el conveni de col·laboració acadèmica, el percentatge a aplicar sobre el preu de matrícula.

3. Aquest cànon no inclou la gestió de determinades activitats per part de la UPF (assessorament especialitzat, tramitació de projectes de recerca, imatge, programes d'intercanvi o mobilitat a l'estranger, programes o materials docents i similars) ni la utilització de serveis de suport a la docència i a la recerca de la UPF (la Biblioteca, informàtica) i d'altres àmbits (esports, cultura), que la UPF podrà facturar al centre en aplicació dels acords econòmics establerts entre la UPF i el centre docent adscrit.

4. Els centres docents adscrits abonaran mensualment a la UPF l'import de les activitats realitzades en el centre adscrit per professors a temps complet de la UPF -als quals fa referència l'article 17 d'aquesta normativa-, amb l'objectiu que la UPF pugui abonar als professors l'import que els correspon per aquestes activitats.

 

Secció 4. De la representació de la UPF en els òrgans de govern del centre docent adscrit

Article 12. Representació en l'òrgan de govern col·legiat

La UPF tindrà un mínim de dos representants en l'òrgan de govern col·legiat del centre docent adscrit. En el conveni de col·laboració acadèmica es concretarà el nombre exacte de representants, en funció de les titulacions realitzades pel centre i del grau de vinculació que s'estableixi.

 

Article 13. De les condicions de nomenament del director del centre

El director del centre docent adscrit haurà de tenir la mateixa titulació que els directors de centres universitaris públics homòlegs, i serà nomenat pel rector a proposta del titular del centre.

 

Secció 5. Del professorat dels centres docents adscrits

Article 14. Requisits de plantilla i règim del professorat

1. La plantilla de professorat dels centres docents adscrits haurà de respectar els percentatges mínims previstos per la normativa vigent en la progressió establerta en la memòria d'adscripció. La UPF podrà exigir un increment d'aquests mínims per tal de garantir el desenvolupament correcte de l'activitat docent.

2. El professorat dels centres docents adscrits haurà de posseir la titulació que exigeixen per als centres universitaris públics homòlegs la Llei orgànica de reforma universitària i les normes que la desenvolupen, i haurà de tenir la venia docendi del rector o del vicerector en qui aquest delegui.

3. El règim de retribucions i de dedicació del professorat dels centres docents adscrits es regirà pel conveni col·lectiu aplicable i, en el seu defecte, pel que acordi l'òrgan de govern col·legiat del centre.

 

Article 15. De la selecció i la contractació del professorat

1. La selecció del professorat dels centres docents adscrits es farà per mitjà d'una convocatòria pública de l'òrgan competent del centre docent adscrit. La resolució del procés selectiu correspondrà a una comissió avaluadora en què la UPF participarà amb un mínim d'una tercera part dels membres.

2. La contractació del professorat correspondrà al centre adscrit, el qual sol·licitarà amb caràcter previ a la formalització dels contractes la venia docendi de la Universitat.

3. La contractació es farà amb antelació suficient a l'inici del curs acadèmic i només per causes extraordinàries es podran contractar nous professors durant el curs, cosa que caldrà fer sempre segons el procediment establert.

 

Article 16. De la venia docendi

1. Una vegada finalitzat el procés de selecció de professorat, el centre docent adscrit enviarà a la UPF la documentació següent:

- proposta d'assignació de places de la Comissió Avaluadora

- dades personals identificatives de cada professor proposat

- nom de les assignatures que impartirà cada professor

- curriculum vitae de cada professor

- còpia de la titulació acadèmica de cada professor

2. El rector o el vicerector en qui aquest delegui, amb informe previ del degà o director del centre o estudi homòleg de la UPF, si és el cas, procedirà a concedir o a denegar la venia docendi a la vista de l'avaluació realitzada per la Comissió Avaluadora i de la idoneïtat de les dades que consten en l'expedient de cadascun dels candidats proposats per a les assignatures a impartir.

3. La venia docendi tindrà validesa per un curs acadèmic i per a les assignatures per a les quals s'hagi acordat. La renovació per a cada curs acadèmic serà sol·licitada pel director del centre docent adscrit de manera raonada i es condicionarà als informes que emetin el delegat de la UPF en el centre docent adscrit i el coordinador dels centres docents adscrits, d'acord amb el procediment d'avaluació del professorat dels centres docents adscrits.

 

Article 17. De la col·laboració del professorat de la UPF en els centres docents adscrits

1. En el cas que els professors pertanyin als cossos docents o siguin professors de la UPF contractats a temps complet, el rector o el vicerector en qui aquest delegui haurà d'autoritzar les tasques docents assignades i el període de durada d'aquestes, d'acord amb el que es preveu en l'article 5è., apartat 5è del Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari. En el cas que s'autoritzin, el desenvolupament de la docència en els centres docents adscrits no podrà comportar un detriment de les obligacions d'aquests professors a la UPF.

2. El professorat dels centres docents adscrits, a petició d'un departament universitari de la UPF, podrà desenvolupar la seva activitat en la Universitat per a períodes concrets.

 

Secció 6. De l'estructura de la UPF per a la supervisió i el control dels centres adscrits

Article 18. Del coordinador dels centres docents adscrits

1. El coordinador dels centres docents adscrits a la UPF exercirà, sota la direcció del rector o del vicerector en qui aquest delegui, les funcions següents:

a) Representar la UPF en l'òrgan de govern col·legiat dels centres docents adscrits.

b) Elaborar l'informe sobre la sol·licitud d'autorització d'inici de les activitats acadèmiques a què fa referència l'article 5è., apartat 2n. del Decret 390/1996, de 2 de desembre.

c) Coordinar els delegats de la UPF en els centres i fer-ne el seguiment.

d) Coordinar les relacions entre els centres docents adscrits i els departaments, centres o estudis de la UPF relacionats amb els estudis impartits per aquells, així com les relacions entre el centre i els serveis de la UPF.

e) Emetre un informe sobre les sol·licituds de venia docendi del professorat dels centres docents adscrits abans que el rector o el vicerector en qui aquest delegui l'atorgui.

f) Supervisar el compliment dels convenis de col·laboració acadèmica i dels acords que els desenvolupin.

g) Fer propostes relatives als mecanismes de control docent dels centres adscrits i coordinar-ne l'aplicació.

h) Qualsevol altra funció que, en relació amb els centres adscrits, li encomani el rector o el vicerector competent.

2. El coordinador de centres docents adscrits és nomenat pel rector entre els professors dels cossos docents de la UPF amb títol de doctor, per a un període de tres anys.

3. El càrrec de coordinador de centres docents adscrits estarà equiparat amb el càrrec de degà.

 

Article 19. Dels delegats de la UPF als centres docents adscrits

1. La Universitat designarà per a cada centre adscrit -i, si escau, per a cada ensenyament impartit en un centre docent adscrit- un delegat de la UPF, amb la finalitat de supervisar la docència impartida pel centre i garantir la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen.

2. El delegat desenvoluparà les funcions següents:

a) Verificar l'aplicació dels requisits d'accés i dels procediments de selecció dels estudiants i comprovar la concordança entre els estudiants admesos i matriculats i les avaluacions.

b) Participar en els procediments de denominació de les places docents i en la determinació dels perfils.

c) Formar part de les comissions de selecció del professorat, llevat que la UPF designi un professor de l'àrea de coneixement corresponent.

d) Emetre un informe sobre la renovació de les venia docendi.

e) Emetre un informe sobre la memòria anual d'activitats del centre abans que aquesta es trameti al Comissionat per a Universitats i Recerca. L'informe del delegat haurà de recollir l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat i del funcionament del centre adscrit i haurà de valorar si es compleixen els requisits previstos en la normativa vigent i les obligacions que hagi assumit el centre en el conveni de col·laboració acadèmica. Per a això, el delegat tindrà accés a la documentació necessària i a les instal·lacions del centre.

f) Qualsevol altra funció que la normativa vigent, els convenis de col·laboració docent o bé el rector o el vicerector corresponent li atribueixin.

3. Els delegats de la UPF en els centres docents adscrits són nomenats pel rector entre els professors dels cossos docents de la UPF amb títol de doctor que representen la Universitat en l'òrgan de govern col·legiat del centre. El càrrec de delegat tindrà una durada de tres anys.

4. Els delegats no podran impartir docència en el centre adscrit ni fer altres funcions per encàrrec del centre docent adscrit.

 

Article 20. De la Comissió de Centres Docents Adscrits

Amb l'objectiu de coordinar la supervisió dels centres docents adscrits, es crea la Comissió de Centres Docents Adscrits, que estarà formada pels membres següents:

-El vicerector de Docència, Programació i Avaluació, que actuarà de president.

-El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

-El coordinador dels centres docents adscrits.

-Els delegats de la UPF en els centres docents adscrits.

-Els degans o directors de centre o estudi relacionats amb les titulacions impartides.

-El vicegerent d'Afers Acadèmics i Promoció, que actuarà de secretari.

 

Capítol 3. De la utilització del nom i de la imatge de la UPF

Article 21. De la imatge corporativa

Els centres docents adscrits faran constar en la seva documentació la seva condició de centre docent adscrit a la UPF.

A aquest efecte, els centres docents adscrits sotmetran a l'aprovació de la Universitat la utilització del nom o de la imatge corporativa de la UPF. La utilització del nom o de la imatge de la UPF per part del professorat del centre docent adscrit també se subjectarà als criteris que estableixi la UPF.

 

Article 22. De la col·laboració dels centres adscrits amb tercers

L'establiment d'acords dels centres docents adscrits a la UPF amb terceres entitats de caràcter docent o de recerca requerirà l'autorització de la UPF.

 

Disposició addicional

La UPF, si així ho acorda la Junta de Govern, podrà, per si mateixa o conjuntament amb terceres persones, crear entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia, o participar-hi, per gestionar titulacions de les previstes en aquesta normativa.

 

Disposició transitòria

Dins del termini d'un any es procedirà a revisar els convenis de col·laboració acadèmica amb els centres docents actualment adscrits a la UPF per adaptar-los a aquesta normativa. En el cas que aquests centres sol·licitin l'autorització per impartir un nou ensenyament, s'haurà de formalitzar un conveni de col·laboració en els termes previstos en aquesta normativa.