Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre del 2006 (veure disposició derogatòria de la Normativa del Pla Docent de l'Assignatura, acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008)

La progressiva adaptació de l'ensenyament superior als paràmetres de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) incideix clarament en els mecanismes i els processos del disseny formatiu de les assignatures. El document resultant del disseny formatiu que es plantegi per a l'assignatura s'anomena Pla Docent de l'Assignatura.

Les Normes acadèmiques dels Màsters Oficials, aprovades per Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, defineixen el Pla Docent de l'Assignatura com l'instrument en el qual es defineix el model d'organització docent de l'assignatura.

En aquest context, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), a través del document Eines per a l'adaptació dels ensenyaments a l'EEES, facilita orientacions sobre l'estructura i les línies generals del Pla Docent.

La UPF ja ha desenvolupat accions destacades en aquesta direcció, en el context del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docents i el Pla Institucional d'Adaptació d'Estudis a l'EEES, que han requerit plantejar-se com dissenyar assignatures adaptades a aquest nou horitzó. A més, l'inici el proper curs 2006-2007 de l'activitat de màsters, en el context dels postgraus oficials, obliga a definir el model de Pla Docent propi de la UPF, per tal de tenir pautes comunes per al conjunt del professorat que inicia aquest procés.

En atenció a aquests criteris, previ informe de la Comissió d'Ensenyament, es regula el Pla Docent de l'Assignatura dels Màsters oficials de la UPF.

 

Article 1. El Pla Docent de l'Assignatura és l'instrument en el qual es defineix el model d'organització docent de l'assignatura. El Pla Docent té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat.

 

Article 2. El Pla Docent de l'Assignatura s'aplicarà als estudis oficials de Màster.

 

Article 3. El Pla Docent de l'Assignatura conté la presentació de l'assignatura, els prerequisits per al seguiment de l'itinerari formatiu, les competències a assolir en l'assignatura, els criteris generals d'avaluació i els blocs de contingut.

El vicerector competent en matèria de docència establirà un model de Pla Docent d'Assignatura especificant els nivells informatius que ha de contenir.

 

Article 4. Correspon a cada departament l'aprovació dels Plans Docents de les assignatures coordinades pels professors que hi estan adscrits. El Director del Departament assignarà un professor-coordinador per mòdul o assignatura amb responsabilitat sobre l'elaboració del Pla Docent. Aquest coordinador requerirà la col·laboració de tot l'equip docent implicat en l'assignatura.

 

Article 5. El coordinador de cada Màster determinarà els criteris generals a què han de respondre els Plans Docents de les activitats formatives. Aquests criteris tindran en compte, en allò que sigui possible, els apartats del Pla Docent d'assignatura.

 

Article 6. Correspon al vicerector competent en matèria de postgrau establir el calendari per a la confecció, aprovació i publicació del Pla Docent de l'assignatura del Màster.


Disposició Addicional

El vicerector competent en matèria de docència elaborarà, mitjançant el Programa per la Qualitat Educativa, un informe sobre la implementació dels Plans Docents de les assignatures dels Màsters en acabar el curs 2006-07.

 

Disposició final

La present normativa entrarà en vigor el curs acadèmic 2006-2007.