Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018

Article 1. Concepte

1.1 El mínor és aquella formació complementària dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.

1.2. Els mínors de la Universitat Pompeu Fabra poden ser temàtics, transversals o per a col·lectius o programes concrets, i tenen entre 12 i 30 crèdits.

 

Article 2. Règim acadèmic

2.1. Per obtenir un mínor cal superar el mínim de crèdits que marqui cada programa.

2.2. Les activitats formatives cursades dins d'algun dels mínors oferts per la UPF que també formin part de l'oferta de formació transversal de lliure elecció, de les escoles d'estiu de la UPF o que siguin susceptibles de ser reconegudes com a crèdits per la participació en activitats universitàries (crèdits RAC) poden constar també a l'expedient de l'estudiant sempre que compleixin la normativa de referència i no se superin els màxims permesos. Les activitats formatives cursades en un programa de mínor que no tinguin aquesta consideració no poden ser objecte de reconeixement en no haver estat cursades en un estudi oficial.

 

Article 3. Oferta

3.1. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència acordar amb els responsables acadèmics les assignatures i altres possibles activitats formatives que formaran part dels mínors, així com els requisits d'accés, les incompatibilitats i el nombre de places.

3.2. Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica aprovar l'oferta de mínors.

3. L'oferta de mínors es publica a la web de la Universitat amb l'objectiu d'informar als estudiants de les oportunitats i el procediment que hauran de seguir per obtenir-los.

 

Article 4. Requisits

Per a cursar un mínor de la Universitat Pompeu Fabra s'ha d'estar matriculat en alguna de les titulacions oficials de la Universitat Pompeu Fabra o bé en el programa de grau obert.

 

Article 5. Certificació

La Universitat expedirà a l'estudiant un document certificador amb la denominació corresponent.