Acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997

Atès que la legislació vigent en matèria de professorat universitari preveu la possibilitat de que les universitats puguin concedir llicències per estudis als seus professors per a realitzar activitats docents o d'investigació vinculades a una universitat, institució o centre, espanyol o estranger, d'acord amb els requisits i la durada establerts en els seus Estatuts, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveuen el règim d'aplicació a aquestes llicències, establint la competència de la Junta de Govern en la seva concessió.

En l'actualitat, el règim de llicències es troba regulat als articles 31 a 34 de l'acord de 8 d'abril de 1992 segons la redacció donada per l'acord 9 de novembre de 1994 de la Junta de Govern. El temps transcorregut i l'experiència assolida aconsellen modificar aquella normativa als efectes d'establir un procediment més eficaç i que ofereixi les garanties suficients per a tots els intervinents en el procés.

És per això, que vist l'article 89 dels Estatuts de la UPF, la Llei orgànica de reforma universitària i el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim de professorat universitari, la legislació d'incompatibilitats del professorat universitari i l'acord de 9 de novembre de 1994 de la Junta de Govern de delegació de competències en la Comissió de Professorat,

 

S'ACORDA:

Primer.- Àmbit d'aplicació de la norma

Les normes d'aquest acord regulen els procediments de concessió de llicències per estudis a efectes de docència i recerca al personal docent de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Segon.- Règim Jurídic

2.1. Les llicències per estudis per a realitzar activitats docents o de recerca vinculades a una Universitat, Institució o Centre, espanyol o estranger, al personal docent de la UPF s'atorgaran conforme al previst a la LORU, el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, els Estatuts de la UPF i el present acord.

2.2. Les llicències s'atorgaran també tenint en compte el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques d'aplicació al professorat universitari.

 

Tercer.- Àmbit subjectiu

Poden sol·licitar llicència els professors de les categories següents:

- professors dels cossos docents (CU, TU, CEU i TEU)

- professors associats a temps complet i visitants amb contracte de més d'un any

- ajudants

 

Quart.- Classificació de les llicències

4.1. Als efectes de sol·licitud, tramitació i concessió, les llicències per estudis es classifiquen en:

a) llicències de 3 a 30 dies naturals.

b) llicències de fins a tres mesos.

c) llicències superiors a tres mesos.

d) llicències fins a un màxim de dos anys per als ajudants per estudis en una altra universitat o institució acadèmica espanyola o estrangera.

4.2. Les absències de fins a tres dies només requeriran la comunicació al director del departament al qual pertany el professor i, si afecten a la docència, també s'hauran de comunicar amb suficient antelació al degà o director del centre o estudi amb indicació de les mesures adoptades per a cobrir la docència. Amb caràcter ordinari, s'hauran de comunicar amb una antelació de set dies naturals, llevat causa justificada.

 

Cinquè.- Llicències de 3 a 30 dies naturals

5.1. La sol·licitud de llicències de 3 a 30 dies naturals s'adreçaran al director del departament al qual pertany el professor, degudament registrades i amb el vist i plau del degà o director del centre o estudi si afecta a la docència, amb una antelació mínima de quinze dies respecte a la data d'inici de la llicència.

5.2. La resolució de concessió o de denegació de la llicència correspondrà al director de departament que resoldrà en els cinc dies següents a la data de registre de la sol·licitud. En el cas que passat aquest termini no s'hagi emès resolució expressa, s'entendrà que la llicència ha estat concedida.

5.3. Els directors de departament comunicaran al vicerectorat competent en matèria de professorat les llicències concedides.

5.4. Les segones i successives llicències de 3 a 30 dies naturals dins d'un mateix curs acadèmic es resoldran pel rector o vicerector en qui delegui.

 

Sisè.- Llicències de fins a tres mesos.

6.1. La sol·licitud de llicència de durada fins a tres mesos s'adreçarà al vicerectorat competent en matèria de professorat, degudament registrada, amb el vist i plau del director de departament al qual pertanyi el professor i també del degà o director del centre o estudi al qual estigui adscrit en el cas que afecti a la docència, amb una antelació mínima d'un mes respecte de la data d'inici de la llicència.

6.2. La resolució de concessió o de denegació de la llicència correspondrà al rector o vicerector en qui delegui que resoldrà en el termini de quinze dies des de la data d'entrada en el registre de la sol·licitud. En el cas que passat aquest termini no s'hagi emès resolució expressa, s'entendrà que la llicència ha estat concedida.

 

Setè.- Llicències superiors a tres mesos.

7.1. La sol·licitud de llicència de durada superior a tres mesos s'adreçarà al vicerectorat competent en matèria de professorat, degudament registrada, amb el vist i plau del director del departament al qual pertanyi el professor i també del degà o director del centre o estudi al qual estigui adscrit si afecta la docència.

7.2. Les llicències de durada superior a tres mesos es presentaran:

- abans de l'1 d'abril, les que es volen iniciar a partir de l'1 de setembre.

- abans de l'1 de setembre les que es volen iniciar a partir de l'1 de març.

7.3. Excepcionalment, prèvia motivació de l'interessat fonamentada en causes justificades, es podrà concedir una llicència sol·licitada amb posterioritat a les dates establertes.

7.4. La resolució de concessió o denegació de la llicència correspondrà a la Comissió de Professorat per delegació de la Junta de Govern que resoldrà abans del 31 de maig, les del primer període, i abans del 31 d'octubre, les del segon període. En el supòsit de l'apartat 7.3 el termini serà de dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre. En el cas que hagin transcorregut aquests terminis sense que s'hagi emès resolució expressa, s'entendrà que la llicència ha estat concedida.

7.5. En el cas que la Comissió de Professorat no es reuneixi en els períodes indicats al paràgraf anterior, el vicerector competent en matèria de professorat podrà resoldre denegant una llicència quan aquesta no s'ajusti a l'ordenament vigent. La seva resolució haurà de ser ratificada per la Comissió de Professorat.

 

Vuitè.- Llicències de fins dos anys de durada per ajudants.

Aquestes llicències es regiran per les normes de les llicències superiors a tres mesos.

 

Novè.- De les sol·licituds

9.1. Les llicències es sol·licitaran en l'imprès oficial, que es facilitarà al servei de Recursos Humans i a les secretaries de departament. S'hi acompanyaran els documents que permetin verificar les tasques a realitzar a la universitat, institució o centre, i s'hi indicaran les retribucions que es percebran en aquella institució.

9.2. Les sol·licituds, una vegada complerts els tràmits previstos als articles anteriors, hauran de presentar-se davant el registre oficial de la UPF amb seu als edificis docents o a l'edifici de la Mercè.

9.3. En el cas que es detectin errors en la sol·licitud s'atorgarà un tràmit de subsanació per un termini de deu dies. En el cas de les llicències de durada entre 3 i 30 dies, aquest termini es reduirà a tres dies. En qualsevol cas, per resolució presumpta no es pot adquirir el dret a una llicència en unes condicions no admeses per la legislació aplicable.

9.4. En el cas que els reglaments dels departaments prevegin la intervenció d'òrgans col·legiats del departament en el procediment de concessió de llicències, aquest tràmit s'haurà d'haver acomplert abans de presentar la sol·licitud davant el registre en el cas de llicències superiors a 30 dies.

 

Desè.- De les resolucions

10.1. Les resolucions de concessió de llicència precisaran el temps de durada del treball a realitzar, les retribucions a percebre per qualsevol concepte i institució i la resta de condicions establertes.

10.2. Les resolucions denegatòries han de ser expresses i hauran de motivar-se en la impossibilitat de cobrir el servei docent o en algun impediment legal o en les disponibilitats pressupostàries.

 

Onzè.- De les retribucions

11.1. Les retribucions a percebre pels professors que gaudeixin d'una llicència podran arribar a ser la totalitat de les que venia percebent el professor quan la llicència sigui inferior a tres mesos, en atenció a l'interès científic i acadèmic del treball a realitzar. Quan les llicències siguin superiors a tres mesos i inferiors a un any, es podrà arribar a reconèixer fins el 80 % de els retribucions que venia percebent, en atenció al mateixos paràmetres.

11.2. Les llicències per a períodes superior a un any o les successives que sumades a les ja obtingudes durant els darrers cinc anys superin l'esmentat període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per aquest darrer còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin dels dos mesos.

11.3. Les llicències atorgades als ajudants per un termini màxim de dos anys per a estudis a una altra universitat o institució acadèmica, nacional o estrangera donarà dret a mantenir íntegres les retribucions.

 

Disposicions addicionals

Primera.- La concessió de llicències per estudis no podrà generar un increment de la plantilla de professorat de la Universitat, si bé la concessió de llicències sense dret a retribució podrà donar lloc a substitucions.

Segona.- El període comprès entre la data final de lliurament d'actes del tercer trimestre i l'inici dels exàmens de la convocatòria extraordinària no es computarà als efectes de llicències per estudis del professorat.

Tercera.- Aquesta normativa s'aplicarà a les llicències que se sol·licitin a partir de la seva entrada en vigor.

 

Disposició derogatòria

Queden sense efecte els articles 31 a 34 de l'acord de 8 d'abril de 1992 segons redacció donada per l'acord de 9 de novembre de 1994 de la Junta de Govern sobre el règim de llicències per a estudis del professorat.