Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011

La Universitat Pompeu Fabra ha inclòs en el Pla d'Administració Electrònica el projecte de votació electrònica en els processos d'elecció dels òrgans de govern o altres representacions, especialment aquells que es regeixen per sufragi universal, lliure, directe i secret.

Els avantatges d'aquest sistema es troben tant pels electors, que poden emetre el seu vot des dels seus propis terminals, de manera segura, i normalment en un període més llarg que el d'una jornada electoral, com per l'administració electoral, que no necessita organitzar meses electorals presencials, formades per membres de la comunitat universitària, com per la facilitat del recompte, a més d'altres aspectes que fan més eficient el sistema, com ara, no haver d'imprimir paperetes.

Atesa la voluntat d'iniciar processos electorals d'aquestes característiques, es fa necessari aprovar una normativa que reguli, especialment, els principis pels que regeix el sistema a la UPF, per donar totes les garanties de seguretat, així com el seu funcionament, sense perjudici que per allò no previst en aquesta normativa, s'aplica el Reglament Electoral de la UPF.

En execució del conveni Marc entre el Departament competent en matèria d'Universitats, l'AOC i les universitats públiques catalanes i la UOC per implantar el Pla d'Administració Electrònica que porta a terme l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), les universitats catalanes han implantat una plataforma única, instal·lada al maquinari del CESCA, que permet realitzar votacions de manera electrònica, accessible des del web de cadascuna de les universitats.

El sistema de vot electrònic que adopta la UPF segueix els principis i garanties establerts a la Recomanació (2004) 11 del Consell d'Europa als Estats membres sobre estàndards legals, operacionals i tècnics del vot electrònic adoptat pel consell de ministres de 30 de setembre del 2004. Tot i que es refereix a processos d'elecció ciutadana, es considera que les votacions en el marc dels òrgans de govern de la UPF han de garantir els principis que s'hi estableixen.

És per això que el Consell de Govern aprova la normativa següent:

 

Primer. Principis i garanties del sistema de votació electrònica

1. El sistema de votació electrònica de la Universitat Pompeu Fabra garanteix que el sufragi és universal, lliure, igual, directe i secret. Es basa en els principis i garanties següents:

a) Principis en relació amb el caràcter secret del sufragi:

1.El vot electrònic s'organitza de manera que es pugui excloure en qualsevol fase dels procés de votació i, en particular en l'autenticació de l'elector, tot allò que posi en perill el secret de vot.

2.El sistema de vot electrònic garanteix que els vots introduïts a l'urna i els vots comptats són, i es mantenen, anònims, i que no és possible reconstruir el vincle entre el vot i el votant.

3.El sistema de vot electrònic està dissenyat de manera que el nombre de vots de cada urna electrònica no permeti relacionar el resultat amb els vots individuals.

4.S'estableixen les mesures necessàries per tal d'assegurar que la informació necessària durant el procés electrònic no pot ser usada per trencar el secret de vot.

b) Garanties de transparència:

1.La Universitat informa del sistema de vot electrònic a la comunitat universitària i del seu ús per establir confiança en el seu ús.

2.Aquesta informació és públicament disponible.

c) Garanties de verificabilitat i responsabilitat del sistema:

1.Els components de vot electrònic són coneguts per l'administració electoral de la UPF amb la finalitat de comprovació i certificació.

2.Abans de la posta en marxa del sistema de vot electrònic i en les seves modificacions es verifica el correcte funcionament i que s'han adoptat les mesures de seguretat necessàries.

d) Garanties de fiabilitat i seguretat del sistema:

1.La universitat garanteix la fiabilitat i seguretat del sistema de vot electrònic.

2.S'adopten les mesures necessàries per evitar el frau o intervencions desautoritzades que puguin afectar al sistema durant el procés de votació sencer.

3.Abans de qualsevol votació electrònica cal comprovar que el sistema de vot electrònic opera correctament.

4.S'adopten les mesures per conservar la disponibilitat del sistema de votació electrònica durant el procés de vot i de resistència al funcionament defectuós, avaries o atacs de denegació de servei.

5.Només les persones designades per l'autoritat electoral de la UPF poden tenir accés a la infraestructura central, els servidors i les dades d'elecció. Les activitat tècniques crítiques es fan per equips de com a mínim dues persones i aquestes operacions es fan fora de períodes d'elecció.

6.Mentre la urna estigui oberta, qualsevol intervenció autoritzada que afecti al sistema es fa per equips com a mínim de dues persones, se'n fa un informe, i són controlats per representants de l'autoritat electoral.

7.El sistema de vot electrònic manté la disponibilitat i integritat dels vots. També manté la confidencialitat dels vots i els manté impermeabilitzats fins el procés de recompte. Si s'emmagatzema o es comunica a fora d'ambients controlats, els vots s'encripten.

8.Els vots i la informació de votants roman impermeabilitzats mentre les dades estiguin d'una manera que puguin ser associats. La informació d'autenticació està separada de la decisió del votant en una fase predefinida en l'elecció.

2. Als efectes de la protecció de dades personals, ultra les mesures de seguretat tecnològica aplicades al sistema de vot electrònic, s'adopten les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat del vot electrònic, d'acord amb l'article 9 de la Llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD), i s'apliquen les mesures de seguretat de nivell alt per la naturalesa de les dades conforme l'article 81 del Reglament de la LOPD.

3. En les campanyes institucionals que s'organitzen amb votació electrònica, a més de promoure la participació, es dona informació sobre el sistema de votació, el procediment i les mesures de seguretat aplicades i com seran tractades les seves dades.

4. Només la persona que ha emès el vot pot conèixer el seu contingut. En la fase d'emissió del vot els sistema d'emmagatzematge dels vots emesos no poden ser accedits, per consulta o alteració, des de xarxes externes de caràcter públic o xarxes internes. Ningú no pot conèixer el contingut del vot d'una persona ni tampoc per mitjançant processos d'explotació de la informació a partir de l'exportació de bases de dades o la còpia d'aquesta informació a altres ubicacions que permetin un accés fora dels canals habituals d'explotació de la informació. S'apliquen les mesures de seguretat en relació als usuaris d'aplicacions informàtiques relacionades amb l'explotació de dades i del personal tècnic o administradors del sistema que puguin tenir relació amb els servidors i infraestructures tècniques de suport al procés de votació electrònica.

5. Les paperetes electròniques s'han de conservar de forma que no coincideixi amb l'ordre en què han estat emesos els vots.

6. La informació sobre els vots no és accessible fins que no finalitzi el termini de votació del conjunt del procés electoral. La informació està convenientment custodiada fins que els sistemes d'escrutini comencen a comptabilitzar els vots rebuts.

7. S'estableixen mesures de seguretat per al transport de la informació des dels dispositius fins als sistemes d'escrutini o de consolidació de resultats tant si el transport es basa en xarxes de telecomunicacions, com en el trasllat físic de  dispositius d'emmagatzemament. S'utilitzen mecanisme d'encriptació segura.

8. Als efectes de salvaguardar la no-alteració de la informació en els processos d'escrutini i de controlar errades informàtiques es lliura als votants un comprovant del seu vot, que actua de resguard del vot exercit  i es publica una llista amb els codis alfanumèrics assignats a cada votant en el moment de la votació per permetre-li comprovar que el seu vot ha estat registrat. Aquest comprovant en cap cas ha de deixar deduir el contingut del vot.  El responsable del tractament de les dades personals ha de salvaguardar la informació emmagatzemada i el suports que la contenen (còpies de seguretat, per exemple), i garantir que només pot accedir a aquesta informació la persona a la que correspon el vot emès.

9. Una vegada tancat oficialment el procés de votació i finalitzat l'escrutini la informació queda bloquejada fins que finalitzen els terminis dels recursos previstos al reglament electoral.

 

Segon. Sistema de votació

El sistema de vot electrònic implantat a la UPF és de vot electrònic que es registra a través d'un dispositiu connectat a internet davant una urna digital remota situada en un recinte protegit i sota la custòdia de la Junta Electoral competent.

 

Tercer. Mitjans

1. Els electors podran exercir el dret de vot des dels seus terminals i els de la Universitat. A la convocatòria de les eleccions s'indicarà si el dia o dies de jornada electoral la universitat facilitarà terminals addicionals a cada campus per tal que els membres de la comunitat universitària que ho desitgin pugui'n emetre-hi el seu vot, amb totes les garanties de seguretat i confidencialitat.

2. Així mateix la universitat donarà suport tècnic i tecnològic per efectuar la votació electrònica i es resoldran els dubtes i incidències que es presentin. A las web oficial de les eleccions es farà constar un correu de consultes i l'extensió telefònica o a l'adreça on es podran tramitar les incidències tècniques.

 

Quart. Període de votació electrònica.

El vot electrònic es podrà realitzar durant el període de vot anticipat i el dia o dies de jornada electoral. L'horari de votacions serà el que hagi establert la Junta Electoral.

 

Cinquè. Consulta del cens electoral.

Per evitar  accessos o utilitzacions indegudes, la consulta dels censos electorals en el cas d'eleccions a claustre universitari i a rector o rectora es farà per mitjans electrònics prèvia identificació dels interessats, que podran accedir a les seves dades individuals.

 

Sisè. Òrgans responsables del procés electoral.

1. La Junta Electoral de la UPF i les juntes electorals descentralitzades tindran, en l'àmbit de les seves competències, la supervisió i control dels sistemes electrònics de votació.

2. Correspon a la Secretaria General la direcció i coordinació dels mitjans humans en el cas de les eleccions a òrgans unipersonals i col·legiats d'àmbit general en els que es voti per sufragi universal, lliure i secret. En el cas d'òrgans col·legiats  d'àmbit particular la direcció i coordinació recau en la secretaria de les unitats acadèmiques per mitjà de la secretaria acadèmica. La vicegerència competent en matèria de TIC és la responsable de la direcció i coordinació dels mitjans tecnològics per a la realització del vot electrònic.

3. La Junta Electoral de la UPF i les juntes electorals descentralitzades disposaran de l'assessorament i suport tecnològic necessari al sistema de votació electrònica.

4. La Junta Electoral competent segons el tipus d'elecció serà la responsable de la custòdia dels vots emesos i de l'obertura de la urna electrònica en presència dels interventors designats, si és el cas. A aquests efectes es constituirà en Mesa Electoral Electrònica, responsable de l'escrutini. El mecanisme d'escrutini requerirà  la participació dels membres de la Mesa a cadascun dels quals s'haurà facilitat una part d'un codi.

Els membres de la Mesa Electoral Electrònica s'hauran de responsabilitzar de la custòdia de la clau desxifradora que permet l'escrutini.

5. La Mesa Electoral Electrònica estendrà les actes d'escrutini, que seran publicades. També serà la competent per resoldre les reclamacions i recursos.

6. La Junta electoral podrà constituir una Mesa d'administració per a resoldre les incidències tècniques o administratives que es puguin produir durant la votació electrònica, en la que hi col·laborarà un equip de suport tècnic que assessorarà en aspectes tecnològics.

 

Setè. Procediment de vot anticipat

1. La Junta electoral competent es constituirà en Mesa Electoral Electrònica en una reunió que tindrà lloc abans de l'inici de la votació anticipada en el lloc que acordi el president de la Junta electoral. A la reunió hi podran assistir els interventors designats, si és el cas, i l'equip de suport responsable del manteniment del vot electrònic. Serà suficient la presència de tres dels seus membres per a la constitució així com per a iniciar el mecanisme d'escrutini.

2. Abans d'iniciar-se el període de vot caldrà que el president de la Mesa Electoral Electrònica:

a) Validi el contingut de la pantalla de votació d'acord amb criteris objectius i igualitaris per als candidats.

b) Iniciï el sistema amb la generació de dues claus criptogràfiques, una de codificació/xifra i una altra desxifradora. La clau desxifradora es dividirà en fraccions i es distribuirà entre els membres de la Mesa. Aquests fraccions es faran secretes codificant-se els certificats digitals de cadascun dels membres, que hauran de custodiar les targetes i contrasenyes atès que són imprescindibles per a l'obertura de la urna digital.

3. El president podrà ordenar la suspensió de la votació en els períodes no habilitats per al vot, continuant en els restants dies habilitats.

4. A l'hora indicada a la convocatòria de les eleccions finalitzarà la votació electrònica anticipada i cap elector o electora podrà accedir a la direcció electrònica que dona accés a la web electoral.

5. L'escrutini del vot avançat es farà amb la resta de vots emesos en els períodes de votació.

6. L'exercici per part dels electors del vot electrònic anticipat es regeix per les mateixes normes que es preveuen a l'article següent.

 

Vuitè. Procediment de votació i inici de la votació en jornada o jornades electorals

1. En el cas que no estigui programat el reinici automàtic del programa, els membres de la Mesa Electoral Electrònica, els interventors, si n'hi ha, i l'equip de suport de manteniment del vot electrònic s'hauran de reunir prèviament a l'inici de la votació en el lloc acordat pel president amb la finalitat de reiniciar el programari electoral i donar inici de la votació a l'hora indicada a la convocatòria.

2. Els electors s'hauran de connectar a la web electoral la direcció de la qual s'haurà facilitat en la difusió de la convocatòria o a través del Campus Global.

3. El sistema d'identificació i autenticació dels electors amb dret a vot serà mitjançant els certificats electrònics reconeguts admesos en el procés i,  en tot cas, amb el certificat digital T-CAT (carnet de la UPF) i el DNI-e i, amb caràcter subsidiari, identificant-se prèviament amb el NIS/password al Campus Global.

4. En les pantalles de votació, l'elector trobarà la relació de les candidatures proclamades. En el cas que un mateix elector hagi de votar a més d'una elecció o dins d'una mateixa elecció en més d'una circumscripció, haurà de trobar clarament indicat en quina elecció està exercint el vot. La pantalla de votació ha d'especificar clarament el nombre màxim de candidats que poden ser votats. Caldrà procurar que els candidats apareguin en una sola pantalla i, cas de no ser possible, una indicació clara de l'existència de més pantalles.

A més del noms dels candidats trobarà l'opció de votar en blanc que s'exercirà mitjançant una marca en aquesta opció i el vot nul, que consistirà en poder fer una marca en aquesta opció o escriure un text lliure a l'espai habilitat a l'efecte.

5. Una vegada realitzada l'opció de vot, caldrà prémer el botó corresponent i a continuació es mostrarà la candidatura o candidatures escollides i se li sol·licitarà la confirmació de l'opció escollida. En el cas de no confirmar-la, l'elector o electora tindrà la possibilitat de realitzar una nova selecció.

Una vegada confirmada l'opció de vot, es codificarà el vot amb la clau de codificació/xifra i es remetrà a la urna digital remota.

6. Una vegada finalitzat el processament del vot, es donarà l'opció d'imprimir o guardar el rebut amb el codi de control, que permetrà comprovar a l'elector o electora que el seu vot ha estat emès i utilitzat en l'escrutini.

7. Només es podrà votar una vegada.

 

Novè. Incidències en el procés de votació

1. Si per causa de força major o per qualsevol incidència tècnica no és possible iniciar l'acte de votació o d'escrutini, o s'interrompen una vegada iniciats, la Junta Electoral, en funció de la durada i les causes podrà adoptar qualsevol de les solucions següents:

a) Prorrogar la durada del període de votació electrònica pel temps que estimi convenient.

b) Suspendre o ajornar la votació o escrutini.

c) Acordar que la votació es faci pel sistema tradicional, indicant els terminis pertinents i ordenant el sorteig de meses electorals.

En el cas d'optar pel cas b) o c) es podrà acordar la destrucció dels vots que ja s'haguessin emès electrònicament, així com de les claus criptogràfiques. En aquest cas, els electors tornaran a emetre el seu vot.

2. Si l'anomalia comporta la substitució dels computadors que conformen el sistema electoral, la Junta electoral podrà ordenar la seva reposició o la destrucció dels vots i de les claus criptogràfiques. Si el que s'ha de substituir és la urna electrònica, la Junta Electoral decidirà quan cal procedir a la destrucció dels vots i de les claus criptogràfiques.

3. El president de la Junta electoral comunicarà les mesures a l'òrgan competent a fi de que s'informi a l'electorat, i es difongui a la pàgina web electoral.

4. Les incidències produïdes al llarg del procés electoral i les mesures de resolució adoptades es faran constar en acta.

 

Desè. Escrutini del vot electrònic

1. Acabades les votacions electròniques, els membres de la Junta Electoral constituïts en Mesa Electoral Electrònica es reuniran en el lloc que el seu president determini. En el cas que algun dels seus membres no hi pugui assistir o hagi extraviat la seva fracció de clau, ho haurà de comunicar al president i es farà constar a l'acta de la sessió. En el cas de votació mixta en paper i electrònica, els resultats es donaran agregats.

2. Els membres de la Mesa amb presència dels interventors, si n'hi ha, i dels assessors tècnics de vot electrònic, procediran a reconstruir la clau desxifradora, descodificar els vots i iniciar l'escrutini.

Cadascun dels membres de la Mesa posarà la fracció de clau desxifradora que li correspon i la descodificarà amb el seu certificat digital. Així es reconstruirà la clau mencionada que permetrà interpretar el contingut dels vots electrònics. A continuació començarà l'escrutini electrònic.

El procés de descodificació dels vots garanteix que en cap cas es pugui conèixer la identitat dels votants.

3. En el cas de les eleccions de rector, a partir dels resultats escrutats, la Junta Electoral  de la UPF aplicarà la ponderació de vots prevista als Estatuts de la UPF.

 

Onzè. Publicitat dels resultats i conservació de dades

1. El president de la Junta Electoral publicarà el resultat provisional de les eleccions sense que de la informació detallada en cap cas sigui possible deduir el sentit del vot dels votants de circumscripcions petites.

2. Llevat impugnació, transcorregut el termini de quatre mesos des de la proclamació dels candidats electes, el president de la Junta electoral, en presència del personal de Secretaria General designat i amb la presència dels assessors tècnics pertinents, procedirà a la destrucció tant de la clau desxifradora que permet obrir la urna electoral, com dels vots electrònics dipositats a la urna electrònica remota.

No es podran destruir els vots sotmesos a impugnació o reclamació ni la clau desxifradora, fins que finalitzi el procediment corresponent, havent de procedir a la seva custòdia i conservació.

3. Fins a la destrucció de la clau desxifradora i dels vots electrònics dipositats a la urna, la Mesa procedirà a la custòdia de la clau desxifradora i dels vots electrònics dipositats a la urna amb el procediment següent:

a) Cada membre de la Mesa introduirà en un sobre la tarja amb la part de clau criptogràfica, i en un altre sobre el PIN i PUK de la tarja. Tos els sobres hauran d'estar segellats i signats de forma manuscrita.

b) Es guardaran en un suport informàtic la llista de vots electrònics xifrats.

4. La Secretaria General conservarà tota la informació generada durant el procés electoral que garanteixi que els vots emesos no han estat alterats.

 

Dotzè. Sancions

Seran objecte de sanció, sense perjudici del trasllat a les autoritats judicials competents, els intents de vulneració del secret de vot, suplantació de votant, atacs informàtics contra el sistema, la introducció de codis maliciosos o qualsevol altre conducta feta per alterar o manipular el sistema.

 

Disposicions addicionals

Primera. En el cas que en la convocatòria s'especifiqui, els candidats podran assenyalar que en la candidatura consti la seva foto. En aquest cas, la imatge que es publicarà serà la que consta en el Sistema d'Acreditació d'Usuaris de la Universitat.

Segona. El procediment de votació electrònica es regirà per aquesta normativa, per la resta de disposicions del reglament electoral de la UPF en tot allò que sigui aplicable.

Tercera. Aquesta normativa s'aplicarà a totes aquelles eleccions que es realitzin a la UPF en que prèviament s'hagi acordat pel secretari o secretària general que s'aplica aquest sistema de votació i així s'indiqui a la convocatòria, ja sigui com a sistema únic o amb convivència amb el vot en paper.

Quarta. Abans de procedir a una elecció amb sistema de votació electrònica, el secretari o secretària general podrà ordenar un procés pilot per a la comprovació del funcionament del sistema de vot electrònic, amb o sense valor electoral, en un procés electoral regit pel sistema de papereta en paper. En el pilot es podrà incloure un grup de col·legis i/o circumscripcions electorals d'un o diversos col·lectius universitaris.