Acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014 modificat per Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018

D'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article únic de la Llei 1/2018, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

Per mitjà d'aquest acord es concreta la manera com s'articula el compliment d'aquest  requeriment als ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

1. Els estudiants que cursin ensenyaments oficials de grau organitzats per la Universitat Pompeu Fabra o per un dels seus centres adscrits podran demostrar l'assoliment del nivell competencial requerit de llengua estrangera per alguna de les vies següents:

- Per la superació de les proves específiques que s'estableixin oficialment a tal efecte.

- Amb l'aportació de l'acreditació de coneixements d'idiomes que tingui reconeguda l'equivalència corresponent amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

2. L'acreditació de l'assoliment d'aquest nivell de competència en llengua estrangera serà imprescindible per a l'obtenció del títol de graduat o graduada.

3. Es preveu incorporar aquest requeriment als plans d'estudis de les titulacions de grau per mitjà del mecanisme de seguiment de titulacions i es faculta la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica perquè prengui les mesures adients per tal que es porti a terme el contingut d'aquest acord, incloent les gestions davant del Consell d'Universitats, MECD, Generalitat de Catalunya i AQU Catalunya.

(Vegeu resolució de 27 de febrer del 2017 sobre diverses situacions relatives a l'acreditació del coneixement de llengua estrangera)