Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016

Article 1. Creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovat

La Universitat Pompeu Fabra ha formulat el Pla Estratègic 2016-2025, en què pretén redefinir les missions tradicionals de la institució universitària per adaptar-se als nous reptes tant del país com els que deriven de l'entorn internacional. De forma paral·lela, la Universitat ha engegat el procés de transformació de la seva organització acadèmica i administrativa per tal de poder desplegar les seves funcions d'acord amb els nous requeriments.

Per tot això esdevé clau adaptar les estructures que donen un suport directe al procés d'ensenyament-aprenentage, com una de les funcions essencials de la institució. La UPF s'ha dotat històricament d'instruments al servei de la renovació docent que han permès afrontar les reformes proposades en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior com seguir a l'avantguarda de les novetats i progressos en metodologies docents. Tant el Programa de Qualitat Educativa (PQE), entre 2002-2007, com posteriorment el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), des del 2007 fins ara, han contribuït que la UPF sigui referent en aquest àmbit.

En el nou escenari que s'obre és imprescindible aprofundir en l'especialització funcional per tal de millorar la prestació de serveis, incrementar-ne el seu impacte i garantir l'assoliment de resultats. Tant per la seva complexitat com per afavorir la concentració en determinats àmbits d'actuació, la creació d'un nou centre amb el nom de Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) ha de contribuir a la transformació del model d'aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l'assessorament pedagògic i al pla d'acció tutorial, entre altres.

Finalment, aquesta transformació s'ha de compassar amb el canvi organitzatiu ja emprès de manera que el nou centre esdevingui més proper a les unitats de coordinació acadèmica, com a estructures dels àmbits disciplinars principals amb què compta la UPF, sense perdre una projecció global. 

És per això que el Consell de Govern

 

ACORDA:

Article 1. Creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Es crea el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) de la UPF.

 

Article 2. Missió del CLIK

El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència-aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

 

Article 3. Objectius del CLIK

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) té els objectius següents:

- Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, promoure els projectes vinculats a la innovació i l'optimització de la docència a la UPF mitjançant la difusió de les convocatòries d'ajuts corresponents, assessorant els professors en aspectes de planificació docent, incentivant noves pràctiques docents i promovent la introducció de noves metodologies docents i aplicacions audiovisuals i tecnològiques dins i fora de les aules i en tota activitat d'aprenentatge.

- Contribuir a la formació del professorat per a la docència, organitzant un conjunt d'activitats, de caràcter divers, adreçades al conjunt de professors de la Universitat i relacionades amb l'activitat docent i amb els nous rols que se'ls demanaran com agents actius del canvi.

- Estendre el multilingüisme per mitjà de la implantació, el seguiment i la millora del Pla d'Acció pel Multilingüisme i d'altres accions de promoció de les llengües que, tot assegurant la preservació i la promoció de la llengua catalana, permetin crear unes condicions favorables per a l'intercanvi lingüístic i cultural de la comunitat universitària, amb la utilització de diverses llengües en el desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i institucionals, en un context de creixent internacionalització.

- Assessorar els òrgans de govern sobre l'evolució de les metodologies docents i la seva possible implantació a la Universitat Pompeu Fabra, així com sobre les eines tecnològiques i els recursos que les poden garantir.

- Esdevenir un centre de referència dins i fora de la comunitat universitària de la UPF, amb contacte permanent i coordinació amb altres centres d'universitats i organitzacions d'educació superior en un context internacional.

- Motivar les línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF i contribuir a la generació de resultats d'investigació en aquest context.

- Desenvolupar estratègies per a la implementació de diversos aspectes de responsabilitat social a la docència.

- Possibilitar l'enllaç del model docent universitari amb altres pràctiques d'aprenentatge transversals, establertes des d'altres plataformes de coneixement, espais o contextos de formació.

 

Article 4. Funcions del CLIK

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), per assolir els objectius anteriors, desenvolupa les funcions següents:

a) Promoure, impulsar i donar suport a les accions d'innovació docent i de renovació pedagògica entre el professorat per millorar l'eficàcia dels models educatius.

b) Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la universitat.

c) Desenvolupar una línia de recerca adreçada a millorar els mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge i la incorporació de les eines corresponents, tant des del punt de vista teòric com des del vessant de l'aplicabilitat a l'entorn de la Universitat Pompeu Fabra i a nivell internacional.

d) Oferir un servei d'assessorament pedagògic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als òrgans de govern, a les unitats de coordinació acadèmica, als centres i unitats acadèmiques o administratives i als professors.

e) Donar suport a aquells projectes d'innovació docent que pel seu abast, característiques o transversalitat siguin d'interès institucional-estratègic.

f) Assessorar els equips directius de les unitats de coordinació acadèmica, en matèria d'innovació i millora educativa.

g) Contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment acadèmic i ocupabilitat dels estudiants i, en particular, la plena adaptació dels estudiants a la vida universitària, tutorització i seguiment del procés d'aprenentatge.

h) Gestionar i promoure totes aquelles actuacions relacionades amb l'ús de les llengües a la docència de la UPF.

i) Promoure, impulsar i donar suport a l'execució del Pla d'Acció pel Multilingüisme.

j) Implementar accions de responsabilitat social en l'àmbit de la docència.

k) Participar en convocatòries competitives per a la captació de recursos externs del seu àmbit d'actuació.

l) Establir lligams entre l'activitat docent i la de recerca amb la finalitat d'establir-ne una transferència d'enriquiment i complementarietat.

m) Dur a terme aquelles altres que li atribueixin les normes pròpies de la UPF.

 

Article 5. Organització del CLIK

1. El CLIK s'organitza en els òrgans següents:

-  Director o directora acadèmic

-  Consell Assessor

2. Correspon al rector o rectora, en l'exercici de les seves competències, determinar l'estructura i l'organització administrativa del CLIK en tots aquells aspectes que no estiguin previstos en aquest acord.

 

Article 6. El director o directora acadèmic 

1. Correspon al director o directora acadèmic del CLIK la direcció i la gestió ordinària del centre, així com la seva representació. Estableix la planificació estratègica del CLIK d'acord amb la planificació estratègica de la UPF i coordina les funcions assignades al centre.

2. El director o directora acadèmic del CLIK és nomenat pel rector o rectora d'entre els professors de la UPF amb títol de doctor o doctora. El càrrec de director o directora acadèmica del CLIK està equiparat al càrrec de degà o de director de centre.

 

Article 7. El Consell assessor del CLIK

1. El Consell assessor del CLIK té les funcions següents:

- Aprovar el pla anual d'actuacions presentat pel director o directora.

- Avaluar anualment les actuacions realitzades i aprovar una memòria anual d'activitats.

- Presentar propostes de línies estratègiques d'actuació, així com activitats específiques en l'àmbit docent.

- Impulsar iniciatives per a la incorporació de recursos i eines de millora i innovació docent.

- Vetllar per l'execució de les polítiques en l'àmbit de la innovació docent i la formació del professorat establertes pel Consell de Direcció de la UPF.

2. El Consell assessor està format pels membres següents:

- El vicerector o vicerectora competent en matèria de d'Innovació Docent, que el presideix.

- El vicerector o vicerectora competent en matèria de Docència i Ordenació Acadèmica.

- Els degans o directors dels centres corresponents als vuit àmbits disciplinars presents a la Universitat.

- El director o directora del CLIK.

- El vicegerent de l'Àrea de Docència.

- El vicegerent de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Infomació.

- El responsable administratiu del CLIK, que exercirà les tasques de secretari o secretària i donarà suport administratiu al Consell.

- Un estudiant de la UPF.

- Un alumni de la UPF.

 

Article 8. Coordinació amb Gerència i pressupost

1. La coordinació administrativa i la coordinació amb Gerència resta garantida mitjançant l'Àrea de Docència.

2. El CLIK comptarà amb els recursos humans i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les seves funcions. Per a aquest propòsit, podrà disposar de la col·laboració d'altres serveis de la UPF que ajudin a la coordinació i l'execució transversal de determinats projectes, especialment els de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació, atesa la naturalesa de les seves funcions.

3. El CLIK disposarà d'un pressupost anual per fer front a les seves actuacions i funcions d'acord amb Gerència.

 

Disposició transitòria

Mentre no es constitueixin les noves estructures acadèmiques que substituiran les Unitats de Coordinació Acadèmica, les unitats de suport a la qualitat i la innovació docent mantindran la mateixa adscripció i conservaran les mateixes atribucions que els atorga l'acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2012.


Disposicions finals

Primera. Qualsevol referència o atribució de funcions que una normativa o acord faci al CQUID s'ha d'entendre feta al CLIK, llevat que es digui expressament el contrari.

Segona. Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

 

Disposició derogatòria

Queda sense efecte l'acord del Consell de Govern, de 18 de juliol de 2012, de regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de les Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID), així com aquelles disposicions que contradiguin aquest acord.