Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2009, modificat per acord de Consell de Govern de 9 de desembre del 2015
Normativa vigent fins el curs 2018-2019, inclòs, quedant després derogada d'acord amb la disposició derogatòria segona de les Bases generals que regeixen la concessió de Beques del Programa de Mobilitat Internacional "UPF-WORLD"

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport a la mobilitat internacional i a partir de la dotació pressupostària aprovada a càrrec dels ingressos procedents del Programa d'Estudis per Estrangers, s'aproven les bases que han de regir la concessió de les beques "Aurora Bertrana" de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d'intercanvi amb els Estats Units i Canadà, i que es relacionen en annex.

 

Annex

Bases reguladores de la concessió de beques "Aurora Bertrana" de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d'intercanvi amb els Estats Units i Canadà

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió d'ajuts per tal de sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d'intercanvi o de mobilitat durant la seva estada en institucions d'ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis bilaterals als Estats Units i Canadà durant el curs acadèmic establert a la convocatòria anual.

 

2. Import de les beques

L'import de l'ajut serà de 1.000 € per estudiant. El nombre total d'ajuts es determinarà en cada convocatòria en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 

3. Requisits que han de complir els candidats

1. Ser estudiant que cursa estudis oficials en centres integrats de la UPF tant en el moment de la sol·licitud com en el de gaudi de la beca.

2. Haver estat seleccionat per a estudiar a una universitat d'Estats Units o Canadà, en el marc de la convocatòria anual de places d'intercanvi o mobilitat de la UPF
3. Realitzar l'estada de mobilitat acadèmica durant el curs per al qual s'atorga la beca.

 

4. Criteris de selecció

Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça d'intercanvi en un dels països que siguin elegibles, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten l'ajut.

Tenint en compte aquest criteri de priorització, els estudiants que compleixin els requisits seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i fins a esgotar el nombre d'ajuts convocats. 
 

5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de formalitzar amb l'imprès normalitzat que estarà disponible a l'Oficina de Mobilitat i Acollida i es pot descarregar des de la intranet (Campus Global) de la Universitat.

Juntament amb la sol·licitud els interessats han de presentar una carta de motivació i de compromís per participar en activitats d'orientació i tutoria als estudiants estrangers que rep la UPF, així com de disponibilitat per participar en accions de difusió de la UPF a la universitat de destinació.

El termini de presentació de sol·licituds quedarà determinat en la corresponent convocatòria que tindrà caràcter anual.

Les sol·licituds s'han de lliurar a l'Oficina de Mobilitat i Acollida (a la seu del campus de la Ciutadella o a la seu del campus de la Comunicació - Poblenou, segons els estudis que es cursin) durant els horaris d'atenció al públic habituals. També es podran presentar mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

6. Obligacions dels beneficiaris

1. Realitzar l'estada i acreditar l'aprofitament acadèmic a la universitat de destinació.

2. Abans de marxar, participar en l'acollida i l'orientació dels estudiants provinents de les universitats de destinació com a mentors.

3. Durant l'estada, estar disponibles per a possibles presentacions de la UPF o per a participar en fires educatives.

4. A la tornada, participar en l'acollida i l'orientació dels estudiants provinents de les universitats de destinació com a mentors, així com en les sessions informatives i col·laborar en les trobades UPF-Exchange.

 

7. Procediment de concessió

Correspon a la vicerectora de Relacions Internacionals la convocatòria i la resolució de concessió dels ajuts.

El llistat d'estudiants adjudicataris serà publicat al Campus Global en els terminis establerts en la convocatòria.

La resolució inclourà, si escau, una llista d'espera ordenada d'aquells candidats que, tot i complir els requisits de la convocatòria, n'hagin quedat exclosos per haver-se superat el nombre de beques ofertes.

 

8. Pagament de la beca

Els beneficiaris hauran d'emplenar i signar el document d'acceptació de la beca "Aurora Bertrana", que conté les condicions de l'ajut i l'acceptació de la cessió de dades a la UPF, i lliurar-lo a l'Oficina de Mobilitat i Acollida dins dels terminis que s'estableixin en la resolució dels ajuts.

El pagament de l'ajut es farà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària al seu compte corrent del qual sigui titular, en dos terminis:

  • El 70% de l'import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'incorporació a la universitat de destinació, remès via fax al número (+34) 93 542 20 81.
  • El 30% restant es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'estada emès per la universitat d'acollida.